• Jürg Billeter's avatar
  support sizeof expression update add struct_size param to GLib.Source · c9f266a1
  Jürg Billeter authored
  2007-05-31 Jürg Billeter <j@bitron.ch>
  
  	* vala/scanner.l, vala/parser.y, vala/valasemanticanalyzer.vala,
  	 vala/valacodevisitor.vala, vala/valasizeofexpression.vala,
  	 gobject/valacodegenerator.vala: support sizeof expression
  	* vala/vala.h, vala/Makefile.am: update
  	* vapi/glib-2.0.vala: add struct_size param to GLib.Source construction
  	 method
  
  svn path=/trunk/; revision=317
  c9f266a1
valacodegenerator.vala 72.3 KB