• Matthias Clasen's avatar
  Remove references to nonexisting functions. · da1c3390
  Matthias Clasen authored
      * gtk/tmpl/gtkbbox.sgml: Remove references to nonexisting functions.
  
      * gtk/tmpl/gtkcolorseldlg.sgml, gtk/tmpl/gtkdrawingarea.sgml,
      gtk/tmpl/gtkmain.sgml, gtk/tmpl/gtkhseparator.sgml,
      gtk/tmpl/gtktree.sgml, gtk/tmpl/gtkradiobutton.sgml,
      gtk/tmpl/gtkradiomenuitem.sgml:
      Replace references to deprecated functions.
  
      * gtk/tmpl/gtkhbbox.sgml,gtk/tmpl/gtkvbbox.sgml: Minor fixes.
  da1c3390
gtkvbbox.sgml 2.57 KB