Commit e4c64e79 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 793cf9fb
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-30 19:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-04 16:32+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr "Zmieniono hasło."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Należy ustawić kategorię podczas podawania wersji."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1980,31 +1980,31 @@ msgstr ""
"Tłumaczenia tego modułu są przechowywane na zewnętrznym serwerze. Proszę "
"wysyłać tłumaczenia przez <a href=\"%(link)s\">zewnętrzną platformę</a>."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Ta gałąź nie jest używana w żadnym wydaniu"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, użyto poprzedniego."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, przerwano tworzenie statystyk."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nie można skopiować nowego pliku POT do położenia publicznego."
#: stats/models.py:854
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Błąd podczas pobierania pliku POT z adresu URL."
#: stats/models.py:884
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nie odnaleziono plików napisów."
#: stats/models.py:893
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2015,15 +2015,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT"
#: stats/models.py:991
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozytorium jest tylko do odczytu"
#: stats/models.py:1000
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2031,22 +2031,22 @@ msgstr ""
"Dodawanie nowych tłumaczeń, kiedy plik LINGUAS jest nieznany jest "
"nieobsługiwane."
#: stats/models.py:1022
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1544
#: stats/models.py:1407
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2054,18 +2054,18 @@ msgstr[0] "%(count)s komunikat"
msgstr[1] "%(count)s komunikaty"
msgstr[2] "%(count)s komunikatów"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1408
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G∶i O"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1412
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s słowo"
msgstr[1] "%(count)s słowa"
msgstr[2] "%(count)s słów"
#: stats/models.py:1551
#: stats/models.py:1414
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2081,17 +2081,17 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1555
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1648
#: stats/models.py:1507
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2875,6 +2875,11 @@ msgstr "Logowanie za pomocą nazwy użytkownika (lub adresu e-mail) i hasła:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Nie pamiętasz hasła?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Lub <a href=\"%(link)s\">logowanie za pomocą konta GNOME</a>"
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
......@@ -3803,40 +3808,40 @@ msgstr " Dodatkowo pomyślnie zsynchronizowano z gałęzią „master”."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synchronizacja z gałęzią „master” się nie powiodła."
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wysyłania poczty, żadna wiadomość e-mail nie "
"została wysłana"
#: vertimus/views.py:121
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zastosowywania działania: %s"
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Wysłano plik</a> o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/views.py:203
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Ostatni zatwierdzony plik</a> dla języka: %(lang)s"
#: vertimus/views.py:211
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Najnowszy plik POT"
#: vertimus/views.py:282
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Brak pliku PO do sprawdzenia"
#: vertimus/views.py:291
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Plik PO wygląda poprawnie"
#: vertimus/views.py:326
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Budowanie się nie powiodło (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment