Commit dc421ed6 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent f93f8ccf
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-04 17:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-05 09:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-10 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 14:15+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1565,8 +1565,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"PulseAudio je zvukový systém pro OS vyhovující standardu POSIX. Prakticky je "
"to proxy pro zvukové aplikace. Když chcete zaslat svůj překlad, <a href="
"\"https://gitlab.freedesktop.org/pulseaudio/pulseaudio/merge_requests\">"
"vytvořte žádost o sloučení</a>"
"\"https://gitlab.freedesktop.org/pulseaudio/pulseaudio/merge_requests"
"\">vytvořte žádost o sloučení</a>"
#: database-content.py:485
msgid ""
......@@ -1636,12 +1636,12 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Databáze s údaji pro nastavení klávesnice."
#: database-content.py:494
msgid "GNOME 3.30 (development)"
msgstr "GNOME 3.30 (vývojové)"
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (stabilní)"
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.28 (stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (stabilní)"
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (zastaralé)"
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
......@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Když je zadána verze, musíte uvést kategorii."
#: stats/models.py:99
#: stats/models.py:104
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1978,39 +1978,31 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:269
#: stats/models.py:274
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:458
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:455
#: stats/models.py:460
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:476
#: stats/models.py:481
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:647
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:851
#: stats/models.py:848
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:881
#: stats/models.py:878
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:890
#: stats/models.py:887
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2021,27 +2013,39 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:911
#: stats/models.py:908
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:1001
#: stats/models.py:985
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:994
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:1016
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1492 stats/models.py:1862
#: stats/models.py:1507 stats/models.py:1877
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1518
#: stats/models.py:1533
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1523
#: stats/models.py:1538
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2049,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1524
#: stats/models.py:1539
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1526 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1541 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1528
#: stats/models.py:1543
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2069,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1530
#: stats/models.py:1545
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2078,13 +2082,13 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1531
#: stats/models.py:1546
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1534
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
......@@ -3813,3 +3817,6 @@ msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:272
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#~ msgid "GNOME 3.30 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.30 (vývojové)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment