Commit bbd61e46 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 31d41691
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 16:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-16 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-26 19:21+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -443,7 +443,7 @@ msgstr "norweski (bokmål i nynorsk)"
#: database-content.py:96 database-content.py:249
msgid "Occitan"
msgstr "langwedocki"
msgstr "oksytański"
#: database-content.py:97 database-content.py:250
msgid "Old English"
......@@ -2101,16 +2101,16 @@ msgstr "Nie można odnaleźć pliku Makefile dla modułu %s"
msgid "%s doesn’t point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s nie wskazuje na prawdziwy plik, prawdopodobnie jest makrem."
#: stats/utils.py:400
#: stats/utils.py:402
msgid "Errors while running “intltool-update -m” check."
msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia „intltool-update -m”."
#: stats/utils.py:407
#: stats/utils.py:409
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Brakuje pewnych plików w POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:417
#: stats/utils.py:419
#, python-format
msgid ""
"Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, yet "
......@@ -2119,7 +2119,7 @@ msgstr ""
"Następujące pliki są wymienione w POTFILES.in lub POTFILES.skip, ale nie "
"istnieją: %s"
#: stats/utils.py:440
#: stats/utils.py:442
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -2130,68 +2130,68 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:483
#: stats/utils.py:485
#, python-format
msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check."
msgstr "Plik PO „%s” nie przeszedł testu „msgfmt”."
#: stats/utils.py:487
#: stats/utils.py:489
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Ten plik PO ma ustawiony bit wykonywalny."
#: stats/utils.py:503
#: stats/utils.py:505
#, python-format
msgid "PO file “%s” is not UTF-8 encoded."
msgstr "Plik PO „%s” nie jest kodowany w UTF-8."
#: stats/utils.py:514
#: stats/utils.py:516
#, python-format
msgid "The file “%s” does not exist"
msgstr "Plik PO „%s” nie istnieje"
#: stats/utils.py:523
#: stats/utils.py:525
#, python-format
msgid "Error running pofilter: %s"
msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia pofilter: %s"
#: stats/utils.py:541
#: stats/utils.py:543
#, python-format
msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
msgstr "Plik PO „%s” nie istnieje lub nie może być odczytany."
#: stats/utils.py:549
#: stats/utils.py:551
#, python-format
msgid "Can’t get statistics for POT file “%s”."
msgstr "Nie można uzyskać statystyk dla pliku POT „%s”."
#: stats/utils.py:569
#: stats/utils.py:571
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w pliku LINGUAS."
#: stats/utils.py:600
#: stats/utils.py:602
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr ""
"Dla tego modułu nie jest wymagana modyfikacja pliku lub zmiennej LINGUAS"
#: stats/utils.py:608
#: stats/utils.py:610
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr ""
"Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej ALL_LINGUAS pliku „.configure”."
#: stats/utils.py:610
#: stats/utils.py:612
msgid ""
"Don’t know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr "Nie można odnaleźć zmiennej LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:627
#: stats/utils.py:629
msgid ""
"Don’t know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć zmiennej DOC_LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:629
#: stats/utils.py:631
msgid "DOC_LINGUAS list doesn’t include this language."
msgstr "Zmienna DOC_LINGUAS nie zawiera tego języka."
......@@ -2246,7 +2246,7 @@ msgstr "Lista pocztowa"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "Adres URL subskrypcji"
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:552
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:553
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "To jest automatyczna wiadomość wysłana przez stronę %s."
......@@ -3743,16 +3743,16 @@ msgstr "Zarchiwizuj czynności"
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Cofnij ostatnią zmianę stanu"
#: vertimus/models.py:408
#: vertimus/models.py:409
msgid "File in repository"
msgstr "Plik w repozytorium"
#: vertimus/models.py:419
#: vertimus/models.py:420
#, python-format
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Wysłano plik o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/models.py:428
#: vertimus/models.py:429
#, python-format
msgid ""
"The new state of %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) is now "
......@@ -3761,15 +3761,15 @@ msgstr ""
"Moduł %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) jest teraz w nowym "
"stanie — „%(new_state)s”."
#: vertimus/models.py:541
#: vertimus/models.py:542
msgid "Hello,"
msgstr "Witamy,"
#: vertimus/models.py:550
#: vertimus/models.py:551
msgid "Without comment"
msgstr "Bez komentarza"
#: vertimus/models.py:589
#: vertimus/models.py:590
#, python-format
msgid ""
"A new comment has been posted on %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
......@@ -3778,20 +3778,20 @@ msgstr ""
"Napisano nowy komentarz przy module %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
"(%(language)s)."
#: vertimus/models.py:665
#: vertimus/models.py:666
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: “%s”"
msgstr "Zatwierdzenie pliku się nie powiodło. Wystąpił błąd: „%s”"
#: vertimus/models.py:667
#: vertimus/models.py:668
msgid "The file has been successfully committed to the repository."
msgstr "Pomyślnie zatwierdzono plik w repozytorium."
#: vertimus/models.py:672
#: vertimus/models.py:673
msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
msgstr " Dodatkowo pomyślnie zsynchronizowano z gałęzią „master”."
#: vertimus/models.py:674
#: vertimus/models.py:675
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synchronizacja z gałęzią „master” się nie powiodła."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment