Commit abd07446 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent 1072c4b4
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 14:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-27 16:06+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1389,9 +1389,9 @@ msgid ""
"translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a "
"pull request</a>."
msgstr ""
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a jejich "
"šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github.com/flatpak/"
"flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a "
"jejich šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github."
"com/flatpak/flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
#: database-content.py:462
msgid "D-Bus service to access fingerprint readers."
......@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Když je zadána verze, musíte uvést kategorii."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1978,31 +1978,31 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:854
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:884
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:893
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:991
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:1000
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:1022
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1544
#: stats/models.py:1407
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1408
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1412
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1551
#: stats/models.py:1414
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2082,18 +2082,18 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1555
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1648
#: stats/models.py:1507
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2877,6 +2877,11 @@ msgstr "Přihlášení pomocí uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Zapomněli jste své heslo?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Nebo <a href=\"%(link)s\">se přihlaste svým účtem GNOME</a>."
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
......@@ -3799,42 +3804,42 @@ msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví."
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán"
#: vertimus/views.py:121
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s"
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem "
"%(name)s dne %(date)s"
#: vertimus/views.py:203
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu "
"%(lang)s"
#: vertimus/views.py:211
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
#: vertimus/views.py:282
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:291
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#: vertimus/views.py:326
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment