Commit 751c28c8 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent 50710648
......@@ -1389,8 +1389,8 @@ msgid ""
"translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a "
"pull request</a>."
msgstr ""
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do pískoviště a jejich šíření. "
"Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github.com/flatpak/"
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a jejich "
"šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github.com/flatpak/"
"flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
#: database-content.py:462
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment