Commit 58ef3390 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 9dab45ee
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-16 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-26 19:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-30 19:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1996,15 +1996,15 @@ msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, przerwano tworzenie statystyk."
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nie można skopiować nowego pliku POT do położenia publicznego."
#: stats/models.py:851
#: stats/models.py:854
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Błąd podczas pobierania pliku POT z adresu URL."
#: stats/models.py:881
#: stats/models.py:884
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nie odnaleziono plików napisów."
#: stats/models.py:890
#: stats/models.py:893
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2015,15 +2015,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:911
#: stats/models.py:914
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT"
#: stats/models.py:988
#: stats/models.py:991
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozytorium jest tylko do odczytu"
#: stats/models.py:997
#: stats/models.py:1000
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2031,22 +2031,22 @@ msgstr ""
"Dodawanie nowych tłumaczeń, kiedy plik LINGUAS jest nieznany jest "
"nieobsługiwane."
#: stats/models.py:1019
#: stats/models.py:1022
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1536
#: stats/models.py:1539
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1541
#: stats/models.py:1544
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2054,18 +2054,18 @@ msgstr[0] "%(count)s komunikat"
msgstr[1] "%(count)s komunikaty"
msgstr[2] "%(count)s komunikatów"
#: stats/models.py:1542
#: stats/models.py:1545
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G∶i O"
#: stats/models.py:1546
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s słowo"
msgstr[1] "%(count)s słowa"
msgstr[2] "%(count)s słów"
#: stats/models.py:1548
#: stats/models.py:1551
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2081,36 +2081,44 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1552
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1555
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/utils.py:58
#: stats/models.py:1648
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
msgstr ""
"Obecnie zatwierdzony plik ma mniej przetłumaczonych ciągów. Prawdopodobnie "
"należy go zatwierdzić."
#: stats/utils.py:63
#, python-format
msgid "Unable to find a makefile for module %s"
msgstr "Nie można odnaleźć pliku Makefile dla modułu %s"
#: stats/utils.py:96
#: stats/utils.py:102
#, python-format
msgid "%s doesn’t point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s nie wskazuje na prawdziwy plik, prawdopodobnie jest makrem."
#: stats/utils.py:402
#: stats/utils.py:408
msgid "Errors while running “intltool-update -m” check."
msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia „intltool-update -m”."
#: stats/utils.py:409
#: stats/utils.py:415
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Brakuje pewnych plików w POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:419
#: stats/utils.py:425
#, python-format
msgid ""
"Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, yet "
......@@ -2119,7 +2127,7 @@ msgstr ""
"Następujące pliki są wymienione w POTFILES.in lub POTFILES.skip, ale nie "
"istnieją: %s"
#: stats/utils.py:442
#: stats/utils.py:448
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -2130,68 +2138,68 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:485
#: stats/utils.py:491
#, python-format
msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check."
msgstr "Plik PO „%s” nie przeszedł testu „msgfmt”."
#: stats/utils.py:489
#: stats/utils.py:495
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Ten plik PO ma ustawiony bit wykonywalny."
#: stats/utils.py:505
#: stats/utils.py:511
#, python-format
msgid "PO file “%s” is not UTF-8 encoded."
msgstr "Plik PO „%s” nie jest kodowany w UTF-8."
#: stats/utils.py:516
#: stats/utils.py:522
#, python-format
msgid "The file “%s” does not exist"
msgstr "Plik PO „%s” nie istnieje"
#: stats/utils.py:525
#: stats/utils.py:531
#, python-format
msgid "Error running pofilter: %s"
msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia pofilter: %s"
#: stats/utils.py:543
#: stats/utils.py:549
#, python-format
msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
msgstr "Plik PO „%s” nie istnieje lub nie może być odczytany."
#: stats/utils.py:551
#: stats/utils.py:557
#, python-format
msgid "Can’t get statistics for POT file “%s”."
msgstr "Nie można uzyskać statystyk dla pliku POT „%s”."
#: stats/utils.py:571
#: stats/utils.py:577
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w pliku LINGUAS."
#: stats/utils.py:602
#: stats/utils.py:608
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr ""
"Dla tego modułu nie jest wymagana modyfikacja pliku lub zmiennej LINGUAS"
#: stats/utils.py:610
#: stats/utils.py:616
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr ""
"Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej ALL_LINGUAS pliku „.configure”."
#: stats/utils.py:612
#: stats/utils.py:618
msgid ""
"Don’t know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr "Nie można odnaleźć zmiennej LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:629
#: stats/utils.py:635
msgid ""
"Don’t know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć zmiennej DOC_LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:631
#: stats/utils.py:637
msgid "DOC_LINGUAS list doesn’t include this language."
msgstr "Zmienna DOC_LINGUAS nie zawiera tego języka."
......@@ -2246,7 +2254,7 @@ msgstr "Lista pocztowa"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "Adres URL subskrypcji"
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:553
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:552
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "To jest automatyczna wiadomość wysłana przez stronę %s."
......@@ -3743,16 +3751,16 @@ msgstr "Zarchiwizuj czynności"
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Cofnij ostatnią zmianę stanu"
#: vertimus/models.py:409
#: vertimus/models.py:408
msgid "File in repository"
msgstr "Plik w repozytorium"
#: vertimus/models.py:420
#: vertimus/models.py:419
#, python-format
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Wysłano plik o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/models.py:429
#: vertimus/models.py:428
#, python-format
msgid ""
"The new state of %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) is now "
......@@ -3761,15 +3769,15 @@ msgstr ""
"Moduł %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) jest teraz w nowym "
"stanie — „%(new_state)s”."
#: vertimus/models.py:542
#: vertimus/models.py:541
msgid "Hello,"
msgstr "Witamy,"
#: vertimus/models.py:551
#: vertimus/models.py:550
msgid "Without comment"
msgstr "Bez komentarza"
#: vertimus/models.py:590
#: vertimus/models.py:589
#, python-format
msgid ""
"A new comment has been posted on %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
......@@ -3778,57 +3786,57 @@ msgstr ""
"Napisano nowy komentarz przy module %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
"(%(language)s)."
#: vertimus/models.py:666
#: vertimus/models.py:665
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: “%s”"
msgstr "Zatwierdzenie pliku się nie powiodło. Wystąpił błąd: „%s”"
#: vertimus/models.py:668
#: vertimus/models.py:667
msgid "The file has been successfully committed to the repository."
msgstr "Pomyślnie zatwierdzono plik w repozytorium."
#: vertimus/models.py:673
#: vertimus/models.py:672
msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
msgstr " Dodatkowo pomyślnie zsynchronizowano z gałęzią „master”."
#: vertimus/models.py:675
#: vertimus/models.py:674
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synchronizacja z gałęzią „master” się nie powiodła."
#: vertimus/views.py:115
#: vertimus/views.py:118
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wysyłania poczty, żadna wiadomość e-mail nie "
"została wysłana"
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:121
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zastosowywania działania: %s"
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Wysłano plik</a> o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/views.py:200
#: vertimus/views.py:203
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Ostatni zatwierdzony plik</a> dla języka: %(lang)s"
#: vertimus/views.py:208
#: vertimus/views.py:211
msgid "Latest POT file"
msgstr "Najnowszy plik POT"
#: vertimus/views.py:279
#: vertimus/views.py:282
msgid "No po file to check"
msgstr "Brak pliku PO do sprawdzenia"
#: vertimus/views.py:288
#: vertimus/views.py:291
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Plik PO wygląda poprawnie"
#: vertimus/views.py:309
#: vertimus/views.py:326
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Budowanie się nie powiodło (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment