Commit 50861eba authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent f3502587
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-16 08:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 19:30+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: common/views.py:33
msgid "translator-credits"
......@@ -1937,10 +1937,8 @@ msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Toto používateľské meno už niekto používa. Vyberte si, prosím, iné."
#: people/forms.py:43
#, fuzzy
#| msgid "You must either provide an OpenID or a password"
msgid "You must provide a password"
msgstr "Je potrebné zadať buď OpenID alebo heslo"
msgstr "Musíte poskytnúť heslo"
#: people/forms.py:46
msgid "The passwords do not match"
......@@ -2057,7 +2055,7 @@ msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Musíte poskytnúť kategóriu, keď je určená verzia."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -2068,31 +2066,31 @@ msgstr ""
"váš preklad, prejdite, prosím, na <a href=\"%(link)s\">stránky externej "
"platformy</a>."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Na túto vetvu neodkazuje žiadne vydanie"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor POT, použije sa sa starý."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor POT, štatistiky ukončené."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nový súbor POT sa nepodarilo skopírovať na verejne prístupné miesto."
#: stats/models.py:851
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba získavania súboru s príponou .pot z adresy URL."
#: stats/models.py:881
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nenašli sa žiadne súbory titulkov."
#: stats/models.py:890
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2103,38 +2101,36 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:911
#, fuzzy
#| msgid "Latest POT file"
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Najnovší súbor POT"
msgstr "Nie je možné vygenerovať súbor POT"
#: stats/models.py:988
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitár je iba na čítanie"
#: stats/models.py:997
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
#: stats/models.py:1019
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Záznam pre tento jazyk sa nenachádza v %(var)s v súbore %(file)s."
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1536
#: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Súbor POT nedostupný"
#: stats/models.py:1541
#: stats/models.py:1407
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2142,18 +2138,18 @@ msgstr[0] "%(count)s správ"
msgstr[1] "%(count)s správa"
msgstr[2] "%(count)s správy"
#: stats/models.py:1542
#: stats/models.py:1408
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizovaný %(date)s"
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G:i O"
#: stats/models.py:1546
#: stats/models.py:1412
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2161,7 +2157,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slov"
msgstr[1] "%(count)s slovo"
msgstr[2] "%(count)s slová"
#: stats/models.py:1548
#: stats/models.py:1414
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2169,36 +2165,42 @@ msgstr[0] "%(count)s obrázkov"
msgstr[1] "%(count)s obrázok"
msgstr[2] "%(count)s obrázky"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/utils.py:58
#: stats/models.py:1507
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
msgstr ""
#: stats/utils.py:63
#, python-format
msgid "Unable to find a makefile for module %s"
msgstr ""
#: stats/utils.py:96
#: stats/utils.py:102
#, python-format
msgid "%s doesn’t point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s neodkazuje na ozajstný súbor, možno je to makro."
#: stats/utils.py:400
#: stats/utils.py:408
msgid "Errors while running “intltool-update -m” check."
msgstr "Chyby počas kontroly „intltool-update -m“."
#: stats/utils.py:407
#: stats/utils.py:415
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Niektoré súbory nie sú uvedené v POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:417
#: stats/utils.py:425
#, fuzzy, python-format
#| msgid ""
#| "Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, "
......@@ -2210,7 +2212,7 @@ msgstr ""
"Na tieto súbory odkazuje buď POTFILES.in, alebo POTFILES.skip, ale "
"neexistujú: %s"
#: stats/utils.py:440
#: stats/utils.py:448
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -2221,64 +2223,62 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:483
#, fuzzy, python-format
#| msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check: not updating."
#: stats/utils.py:491
#, python-format
msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check."
msgstr "Súbor PO „%s“ neprešiel testom msgfmt. Nebude aktualizovaný."
msgstr "Súbor PO „%s“ neprešiel testom msgfmt."
#: stats/utils.py:487
#: stats/utils.py:495
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Tento súbor PO má nastavený spustiteľný príznak."
#: stats/utils.py:503
#: stats/utils.py:511
#, python-format
msgid "PO file “%s” is not UTF-8 encoded."
msgstr "Súbor PO „%s“ nemá kódovanie UTF-8."
#: stats/utils.py:514
#, fuzzy, python-format
#| msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
#: stats/utils.py:522
#, python-format
msgid "The file “%s” does not exist"
msgstr "Súbor PO „%s“ neexistuje alebo sa nedá prečítať."
msgstr "Súbor „%s“ neexistuje"
#: stats/utils.py:523
#: stats/utils.py:531
#, fuzzy, python-format
#| msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgid "Error running pofilter: %s"
msgstr "Chyba získavania súboru s príponou .pot z adresy URL."
#: stats/utils.py:541
#: stats/utils.py:549
#, python-format
msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
msgstr "Súbor PO „%s“ neexistuje alebo sa nedá prečítať."
#: stats/utils.py:549
#: stats/utils.py:557
#, python-format
msgid "Can’t get statistics for POT file “%s”."
msgstr "Nepodarilo sa získať štatistiku pre súbor POT „%s“."
#: stats/utils.py:569
#: stats/utils.py:577
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "V súbore LINGUAS sa nenachádza záznam pre tento jazyk."
#: stats/utils.py:600
#: stats/utils.py:608
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Pre tento modul nie je potrebné upravovať súbor alebo premennú LINGUAS"
#: stats/utils.py:608
#: stats/utils.py:616
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr ""
"Záznam pre tento jazyk sa nenachádza medzi ALL_LINGUAS v súbore configure."
#: stats/utils.py:610
#: stats/utils.py:618
msgid ""
"Don’t know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr ""
"Ak neviete zistiť, kde hľadať premennú LINGUAS, spýtajte sa správcu modulu."
#: stats/utils.py:627
#: stats/utils.py:635
msgid ""
"Don’t know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
......@@ -2286,7 +2286,7 @@ msgstr ""
"Ak neviete zistiť, kde hľadať premennú DOC_LINGUAS, spýtajte sa správcu "
"modulu."
#: stats/utils.py:629
#: stats/utils.py:637
msgid "DOC_LINGUAS list doesn’t include this language."
msgstr "Zoznam DOC_LINGUAS neobsahuje tento jazyk."
......@@ -2976,6 +2976,11 @@ msgstr "Napíšte svoje používateľské meno a heslo:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Zabudli ste svoje heslo?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr ""
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Používateľské meno"
......@@ -3722,20 +3727,16 @@ msgid "File"
msgstr "Súbor"
#: vertimus/forms.py:59
#, fuzzy
#| msgid "Upload a .po, .gz, .bz2 or .png file"
msgid "Upload a .po, .gz, .bz2, .xz or .png file"
msgstr "Môžete odovzdať súbory s príponami .po, .gz, .bz2 alebo .png"
msgstr "Môžete odovzdať súbory s príponami .po, .gz, .bz2, .xz alebo .png"
#: vertimus/forms.py:60
msgid "Send message to the team mailing list"
msgstr "Odoslať email do mailovej konferencie tímu"
#: vertimus/forms.py:84
#, fuzzy
#| msgid "Only files with extension .po, .gz, .bz2 or .png are admitted."
msgid "Only files with extension .po, .gz, .bz2, .xz or .png are admitted."
msgstr "Povolené sú len súbory s príponami .po, .gz, .bz2 alebo .png."
msgstr "Povolené sú len súbory s príponami .po, .gz, .bz2, .xz alebo .png."
#: vertimus/forms.py:88
msgid ""
......@@ -3912,11 +3913,11 @@ msgstr "Dodatočne, synchronizácia s vetvou master bola úspešná."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr "Napriek tomu, synchronizácia s vetvou master zlyhala."
#: vertimus/views.py:115
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Počas odosielania pošty nastala chyba. Nebola odoslaná žiadna pošta."
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Počas aplikovania vašej akcie nastala chyba: %s"
......@@ -3927,29 +3928,29 @@ msgstr "Počas aplikovania vašej akcie nastala chyba: %s"
#  PM: a prečo nie?
# MČ: Súbor bol odoslaný používateľom ... dňa ... . Prípadne prehodiť meno a dátum.
# PM: nevidím dôvod to meniť
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Odoslaný súbor</a> by %(name)s dňa %(date)s"
#: vertimus/views.py:200
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Najnovší začlenený súbor</a> pre %(lang)s"
#: vertimus/views.py:208
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Najnovší súbor POT"
#: vertimus/views.py:279
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Žiadny súbor .po na kontrolu"
#: vertimus/views.py:288
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Zdá sa, že súbor .po je v poriadku!"
#: vertimus/views.py:309
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Zostavenie zlyhalo (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment