Commit 4ff27f39 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent c1b30e30
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 19:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-02 18:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-06 09:21+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -1722,49 +1722,49 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Databáza údajov konfigurácií klávesníc."
#: database-content.py:494
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (vyvíjané)"
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (stabilné)"
#: database-content.py:495
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (staré stabilné)"
#: database-content.py:496
#: database-content.py:497
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (staré stabilné)"
#: database-content.py:497
#: database-content.py:498
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.24 (staré stabilné)"
#: database-content.py:498
#: database-content.py:499
msgid "GNOME 3.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.22 (staré stabilné)"
#: database-content.py:499
#: database-content.py:500
msgid "GNOME 3.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.20 (staré stabilné)"
#: database-content.py:500
#: database-content.py:501
msgid "GNOME 3.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.18 (staré stabilné)"
#: database-content.py:501
#: database-content.py:502
msgid "GNOME 3.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.16 (staré stabilné)"
#: database-content.py:502
#: database-content.py:503
msgid "GNOME 3.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.14 (staré stabilné)"
#: database-content.py:503
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.12 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.12 (staré stabilné)"
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.10 (staré stabilné)"
#: database-content.py:505
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Zastarané aplikácie GNOME"
......@@ -2011,10 +2011,8 @@ msgid "avatar icon"
msgstr "ikona podobizne"
#: people/templatetags/people.py:46
#, fuzzy
#| msgid "generic filter"
msgid "generic person icon"
msgstr "všeobecný filter"
msgstr "všeobecná ikona osoby"
#: people/views.py:66
msgid "Sorry, the form is not valid."
......@@ -2121,16 +2119,16 @@ msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Záznam pre tento jazyk sa nenachádza v %(var)s v súbore %(file)s."
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#: stats/models.py:1379 stats/models.py:1757
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1402
#: stats/models.py:1405
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Súbor POT nedostupný"
#: stats/models.py:1407
#: stats/models.py:1410
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2138,18 +2136,18 @@ msgstr[0] "%(count)s správ"
msgstr[1] "%(count)s správa"
msgstr[2] "%(count)s správy"
#: stats/models.py:1408
#: stats/models.py:1411
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizovaný %(date)s"
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1413 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G:i O"
#: stats/models.py:1412
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2157,7 +2155,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slov"
msgstr[1] "%(count)s slovo"
msgstr[2] "%(count)s slová"
#: stats/models.py:1414
#: stats/models.py:1417
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2165,17 +2163,17 @@ msgstr[0] "%(count)s obrázkov"
msgstr[1] "%(count)s obrázok"
msgstr[2] "%(count)s obrázky"
#: stats/models.py:1415
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1418
#: stats/models.py:1421
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Súbor POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1507
#: stats/models.py:1510
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -3955,6 +3953,9 @@ msgstr "Zdá sa, že súbor .po je v poriadku!"
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Zostavenie zlyhalo (%(program)s): %(err)s"
#~ msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.10 (staré stabilné)"
# PK: nechal by som len jeden tvar
# PM: prečo?
# MČ: Dá sa to napísať aj takto: „Uskutočnilo sa odhlásenie.“
......@@ -4065,9 +4066,6 @@ msgstr "Zostavenie zlyhalo (%(program)s): %(err)s"
#~ "Správca systému a relácií. Na odoslanie vášho prekladu, <a href=\"https://"
#~ "github.com/systemd/systemd/pulls\">vytvorte požiadavku na začlenenie</a>."
#~ msgid "GNOME 3.28 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.28 (vyvíjané)"
#~ msgid "This OpenID URL is already taken by a registered user"
#~ msgstr "Táto adresa OpenID URL je už zabraná registrovaným používateľom"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment