Commit 8ac5bc8e authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator
Browse files

Update Ukrainian translation

parent 68bf69a8
Pipeline #266425 failed with stage
in 3 minutes and 37 seconds
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs master\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-13 07:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-15 19:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-15 21:45+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -9919,6 +9919,7 @@ msgstr ""
#: C/keyboard-nav.page:149
msgid "Navigate the desktop"
msgstr ""
"Навігація стільницею"
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:166 C/keyboard-shortcuts-set.page:271
......@@ -9939,17 +9940,20 @@ msgstr ""
#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:76
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:174
msgid "Cycle through all open windows on a workspace."
msgstr ""
"Циклічний перехід списком усіх відкритих вікон робочого простору."
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:177 C/keyboard-shortcuts-set.page:392
#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:135
msgid "<keyseq><key>Super</key><key>V</key></keyseq>"
msgstr ""
"<keyseq><key>Super</key><key>V</key></keyseq>"
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:178
......@@ -9957,11 +9961,13 @@ msgid ""
"<link xref=\"shell-notifications#notificationlist\">Open the notification "
"list.</link> Press <key>Esc</key> to close."
msgstr ""
"<link xref=\"shell-notifications#notificationlist\">Відкрити список сповіщень.</link> Натисніть <key>Esc</key>, щоб закрити."
 
#. (itstool) path: table/title
#: C/keyboard-nav.page:184
msgid "Navigate windows"
msgstr ""
"Навігація вікнами"
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:186 C/keyboard-shortcuts-set.page:425
......@@ -10043,6 +10049,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>H</key></keyseq>"
#: C/keyboard-nav.page:231
msgid "Minimize a window."
msgstr ""
"Мінімізувати вікно."
 
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-nav.page:234 C/keyboard-shortcuts-set.page:481
......@@ -10084,6 +10091,7 @@ msgstr ""
#: C/keyboard-osk.page:16
msgid "Jeremy Bicha"
msgstr ""
"Jeremy Bicha"
 
#. (itstool) path: info/desc
#: C/keyboard-osk.page:32
......@@ -10091,11 +10099,13 @@ msgid ""
"Use an on-screen keyboard to enter text by clicking buttons with the mouse "
"or a touchscreen."
msgstr ""
"Користування екранною клавіатурою для введення тексту шляхом натискання кнопок за допомогою миші або сенсорної панелі."
 
#. (itstool) path: page/title
#: C/keyboard-osk.page:38
msgid "Use an on-screen keyboard"
msgstr ""
"Користування екранною клавіатурою"
 
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-osk.page:40
......@@ -10168,6 +10178,7 @@ msgstr ""
#: C/keyboard-repeat-keys.page:41
msgid "Manage repeated key presses"
msgstr ""
"Керування повторними натисканнями клавіш"
 
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-repeat-keys.page:43
......@@ -11100,16 +11111,19 @@ msgstr "Регіон та мова"
#: C/look-background.page:21
msgid "April Gonzales"
msgstr ""
"Ейпріл Гонсалес (April Gonzales)"
 
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:49
msgid "Ivan Stanton"
msgstr ""
"Айвен Стентон"
 
#. (itstool) path: info/desc
#: C/look-background.page:55
msgid "Set an image as your desktop background."
msgstr ""
"Встановлення зображення як тла стільниці."
 
#. (itstool) path: page/title
#: C/look-background.page:58
......@@ -11120,6 +11134,7 @@ msgstr "Зміна фонового зображення стільниці"
#: C/look-background.page:60
msgid "To change the image used for your backgrounds:"
msgstr ""
"Щоб змінити зображення, яке використовуватиметься як фонове на стільниці, виконайте такі дії:"
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:64
......@@ -11127,6 +11142,8 @@ msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Background</gui>."
msgstr ""
"Відкрийте огляд <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Діяльності</gui> "
"і почніть введення слова <gui>Тло</gui>"
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:68
......@@ -11134,16 +11151,19 @@ msgid ""
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The currently selected "
"wallpaper is shown at the top."
msgstr ""
"Натисніть <gui>Тло</gui>, щоб відкрити панель. На початку списку буде показано поточне вибране фонове зображення."
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:72
msgid "There are two ways to change the image used for your backgrounds:"
msgstr ""
"Передбачено два способи зміни зображення, яке буде використано як фонове на стільниці:"
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:75
msgid "Click one of the background images which are shipped with the system."
msgstr ""
"Клацніть на одному із фонових зображень, які постачаються разом із системою."
 
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:78
......@@ -11151,6 +11171,7 @@ msgid ""
"Some wallpapers change throughout the day. These wallpapers have a small "
"clock icon in the bottom-right corner."
msgstr ""
"Деякі фонові зображення змінюються протягом дня. На пунктах таких зображень показано піктограму годинника у нижньому правому куті."
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:83
......@@ -11159,11 +11180,13 @@ msgid ""
"<file>Pictures</file> folder will be opened, since most photo management "
"applications store photos there."
msgstr ""
"Натисніть кнопку <gui>Додати зображення…</gui>, щоб скористатися однією із ваших власних фотографій. Типово, буде відкрито <file>Картинки</file>, оскільки там зберігають фотографії більшість програм для керування фотографіями."
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:90
msgid "The settings are applied immediately."
msgstr ""
"Параметри буде застосовано негайно."
 
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:92
......@@ -11173,6 +11196,7 @@ msgid ""
"gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</app>, click the menu "
"button in the titlebar and select <gui>Set as Wallpaper</gui>."
msgstr ""
"Іншим способом встановлення однієї із ваших фотографій як фонового зображення є клацання правою кнопкою миші на файлі зображення у програмі <app>Файли</app> і вибір пункту <gui>Встановити як шпалери</gui> або відкриття файла зображення у програмі <app>Переглядач зображень</app>, натискання кнопки меню на смужці заголовка і виберіть пункт <gui>Встановити як шпалери</gui>."
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:100
......@@ -11180,16 +11204,19 @@ msgid ""
"<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch to an empty workspace</link> "
"to view your entire desktop."
msgstr ""
"<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Перемкніться на порожній робочий простір</link>, щоб переглянути усю вашу стільницю."
 
#. (itstool) path: info/desc
#: C/look-display-fuzzy.page:37
msgid "The screen resolution may be set incorrectly."
msgstr ""
"Роздільність екрана може бути встановлено помилково."
 
#. (itstool) path: page/title
#: C/look-display-fuzzy.page:40
msgid "Why do things look fuzzy/pixelated on my screen?"
msgstr ""
"Чому елементи інтерфейсу на екрані виглядають розмитими або піксельованими?"
 
#. (itstool) path: page/p
#: C/look-display-fuzzy.page:42
......@@ -11197,11 +11224,13 @@ msgid ""
"The display resolution that is configured may not be the correct one for "
"your screen. To solve this:"
msgstr ""
"Налаштована роздільна здатність дисплея може бути помилковою для вашого екрана. Щоб розв'язати цю проблему, виконайте такі дії:"
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-display-fuzzy.page:54
msgid "Click <gui>Displays</gui> in the sidebar to open the panel."
msgstr ""
"Натисніть пункт <gui>Дисплеї</gui> на бічній панелі, щоб відкрити панель."
 
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-display-fuzzy.page:57
......@@ -11209,11 +11238,13 @@ msgid ""
"Try some of the <gui>Resolution</gui> options and select the one that makes "
"the screen look better."
msgstr ""
"Спробуйте якісь інші варіанти параметра <gui>Роздільна здатність</gui> і виберіть той, який оптимізує зображення на екрані."
 
#. (itstool) path: section/title
#: C/look-display-fuzzy.page:63
msgid "When multiple displays are connected"
msgstr ""
"Якщо з комп'ютером з'єднано декілька дисплеїв"
 
#. (itstool) path: section/p
#: C/look-display-fuzzy.page:70
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment