Commit 2585e9aa authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall
Browse files

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent dbc90e74
2006-05-25 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-05-25 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# Vietnamese translation for GLib.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 2.9.2 Gnome HEAD\n"
""
msgstr "Project-Id-Version: glib 2.9.2 Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-15 12:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-17 13:50+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-25 06:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-25 21:52+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -17,803 +17,824 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b36\n"
#: glib/gbookmarkfile.c:716 glib/gbookmarkfile.c:793 glib/gbookmarkfile.c:872
#: glib/gbookmarkfile.c:919
#, fuzzy, c-format
#: ../glib/gbookmarkfile.c:716
#: ../glib/gbookmarkfile.c:793
#: ../glib/gbookmarkfile.c:872
#: ../glib/gbookmarkfile.c:919
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr ""
"Ký tự lẻ « %s », mong muốn « = » sau tên thuộc tính « %s » của phần tử « %s "
"»."
msgstr "Thuộc tính bất ngờ « %s » cho yếu tố « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:727 glib/gbookmarkfile.c:804 glib/gbookmarkfile.c:814
#: glib/gbookmarkfile.c:930
#: ../glib/gbookmarkfile.c:727
#: ../glib/gbookmarkfile.c:804
#: ../glib/gbookmarkfile.c:814
#: ../glib/gbookmarkfile.c:930
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr ""
msgstr "Không tìm thấy thuộc tính « %s » của yếu tố « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:1103 glib/gbookmarkfile.c:1168
#: glib/gbookmarkfile.c:1232 glib/gbookmarkfile.c:1242
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1103
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1168
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1232
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1242
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr ""
msgstr "Thẻ bất ngờ « %s », còn ngờ thẻ « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:1128 glib/gbookmarkfile.c:1142
#: glib/gbookmarkfile.c:1210 glib/gbookmarkfile.c:1262
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1128
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1210
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1262
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr ""
msgstr "Thẻ bất ngờ « %s » bên trong « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:1792
#, fuzzy, c-format
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
msgid "No valid bookmark file was be found in data dirs"
msgstr "Không tìm thấy tập tin khóa hợp lệ trong thư mục dữ liệu."
msgstr "Không tìm thấy tập tin Đánh dấu hợp lệ trong các thư mục dữ liệu."
#: glib/gbookmarkfile.c:1993
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1993
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr ""
#: glib/gbookmarkfile.c:2037 glib/gbookmarkfile.c:2192
#: glib/gbookmarkfile.c:2277 glib/gbookmarkfile.c:2358
#: glib/gbookmarkfile.c:2443 glib/gbookmarkfile.c:2526
#: glib/gbookmarkfile.c:2604 glib/gbookmarkfile.c:2683
#: glib/gbookmarkfile.c:2725 glib/gbookmarkfile.c:2822
#: glib/gbookmarkfile.c:2945 glib/gbookmarkfile.c:3135
#: glib/gbookmarkfile.c:3211 glib/gbookmarkfile.c:3363
#: glib/gbookmarkfile.c:3428 glib/gbookmarkfile.c:3518
#: glib/gbookmarkfile.c:3641
msgstr "Đánh dấu cho URI « %s » đã có"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2037
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2192
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2277
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2358
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2443
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2526
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2604
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2683
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2725
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2822
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2945
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3135
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3211
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3363
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3428
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3518
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3641
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr ""
msgstr "Không tìm thấy tập tin Đánh dấu cho URI « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:2367
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2367
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr ""
msgstr "Chưa xác định kiểu MIME trong Đánh dấu cho URI « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:2452
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2452
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr ""
msgstr "Chưa xác định cờ riêng trong Đánh dấu cho URI « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:2831
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2831
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr ""
msgstr "Chưa đặt nhóm trong Đánh dấu cho URI « %s »"
#: glib/gbookmarkfile.c:3229 glib/gbookmarkfile.c:3373
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3229
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3373
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr ""
msgstr "Không có ứng dụng tên « %s » đã đăng ký Đánh dấu cho « %s »"
#: glib/gconvert.c:404 glib/gconvert.c:482 glib/giochannel.c:1150
#: ../glib/gconvert.c:404
#: ../glib/gconvert.c:482
#: ../glib/giochannel.c:1150
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ việc chuyển đổi từ bộ ký tự « %s » sang « %s »"
#: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
#: ../glib/gconvert.c:408
#: ../glib/gconvert.c:486
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Không thể mở bộ chuyển đổi từ « %s » sang « %s »"
#: glib/gconvert.c:602 glib/gconvert.c:991 glib/giochannel.c:1322
#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:943
#: glib/gutf8.c:1392
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:602
#: ../glib/gconvert.c:991
#: ../glib/giochannel.c:1322
#: ../glib/giochannel.c:1364
#: ../glib/giochannel.c:2206
#: ../glib/gutf8.c:943
#: ../glib/gutf8.c:1392
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Gặp dây byte không hợp lệ trong dữ liệu nhập chuyển đổi"
#: glib/gconvert.c:608 glib/gconvert.c:918 glib/giochannel.c:1329
#: glib/giochannel.c:2218
#: ../glib/gconvert.c:608
#: ../glib/gconvert.c:918
#: ../glib/giochannel.c:1329
#: ../glib/giochannel.c:2218
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi chuyển đổi: %s"
#: glib/gconvert.c:643 glib/gutf8.c:939 glib/gutf8.c:1143 glib/gutf8.c:1284
#: glib/gutf8.c:1388
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:643
#: ../glib/gutf8.c:939
#: ../glib/gutf8.c:1143
#: ../glib/gutf8.c:1284
#: ../glib/gutf8.c:1388
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Dây ký tự riêng phần ở cuối dữ liệu nhập"
#: glib/gconvert.c:893
#: ../glib/gconvert.c:893
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Không thể chuyển đổi đồ dữ trữ « %s » thành bộ mã « %s »"
#: glib/gconvert.c:1702
#: ../glib/gconvert.c:1702
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI « %s » không phải URI tuyệt đối sử dụng lược đồ « file » (tập tin)"
#: glib/gconvert.c:1712
#: ../glib/gconvert.c:1712
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI tập tin cục bộ « %s » có thể không bao gồm « # »"
#: glib/gconvert.c:1729
#: ../glib/gconvert.c:1729
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI « %s » không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1741
#: ../glib/gconvert.c:1741
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Tên máy của URI « %s » không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1757
#: ../glib/gconvert.c:1757
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI « %s » chứa một số ký tự đã thoát một cách không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1852
#: ../glib/gconvert.c:1852
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Tên đường dẫn « %s » không phải một đường dẫn tuyệt đối"
#: glib/gconvert.c:1862
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:1862
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Tên máy không hợp lệ"
#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
#: ../glib/gdir.c:121
#: ../glib/gdir.c:141
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Gặp lỗi khi mở thư mục « %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:572 glib/gfileutils.c:645
#: ../glib/gfileutils.c:572
#: ../glib/gfileutils.c:645
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Không thẻ cấp phát %lu byte để đọc tập tin « %s »"
#: glib/gfileutils.c:587
#: ../glib/gfileutils.c:587
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc tập tin « %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:669
#: ../glib/gfileutils.c:669
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Không đọc được từ tập tin « %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:720 glib/gfileutils.c:807
#: ../glib/gfileutils.c:720
#: ../glib/gfileutils.c:807
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin « %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:737 glib/gmappedfile.c:133
#: ../glib/gfileutils.c:737
#: ../glib/gmappedfile.c:133
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Không lấy các thuộc tính của tập tin « %s » được: « fstat() » không được: %s"
msgstr "Không lấy các thuộc tính của tập tin « %s » được: « fstat() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:771
#: ../glib/gfileutils.c:771
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Không mở tập tin « %s » được: « fdopen() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:905
#: ../glib/gfileutils.c:905
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr ""
"Không đổi tên tập tin « %s » thành « %s » được: « g_rename() » không được: %s"
msgstr "Không đổi tên tập tin « %s » thành « %s » được: « g_rename() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:946 glib/gfileutils.c:1411
#: ../glib/gfileutils.c:946
#: ../glib/gfileutils.c:1411
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Lỗi tạo tập tin« %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:960
#: ../glib/gfileutils.c:960
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Không mở tập tin « %s » được: « fdopen() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:985
#: ../glib/gfileutils.c:985
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Không ghi tập tin « %s » được: « fdopen() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:1004
#: ../glib/gfileutils.c:1004
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Không đóng tập tin « %s » được: « fclose() » không được: %s"
#: glib/gfileutils.c:1122
#: ../glib/gfileutils.c:1122
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "Không thể gỡ bỏ tập tin tồn tại « %s »: « g_unlink() » thất bại: %s"
#: glib/gfileutils.c:1372
#: ../glib/gfileutils.c:1372
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Biểu mẫu « %s » không hợp lệ, không nên chứa « %s »"
#: glib/gfileutils.c:1386
#: ../glib/gfileutils.c:1386
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr "Biểu mẫu « %s » không kết thúc bằng XXXXXX"
#: glib/gfileutils.c:1861
#: ../glib/gfileutils.c:1861
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Lỗi đọc liên kết tượng trưng « %s »: %s"
#: glib/gfileutils.c:1882
#, c-format
#: ../glib/gfileutils.c:1882
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Không hỗ trợ liên kết tượng trưng"
#: glib/giochannel.c:1154
#: ../glib/giochannel.c:1154
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Không thể mở bộ chuyển đổi từ « %s » sang « %s »: %s"
#: glib/giochannel.c:1499
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1499
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr ""
"Không thể thực hiện đọc thô trong « g_io_channel_read_line_string » (g nhập/"
msgstr "Không thể thực hiện đọc thô trong « g_io_channel_read_line_string » (g nhập/"
"xuất kênh dòng chuỗi)"
#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1546
#: ../glib/giochannel.c:1803
#: ../glib/giochannel.c:1889
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Cõ dữ liệu chưa được chuyển đổi còn lại đổi trong bộ đệm đọc"
#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1626
#: ../glib/giochannel.c:1703
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kênh tận hết trong ký tự riêng phần"
#: glib/giochannel.c:1689
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1689
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr ""
"Không thể thực hiện đọc thô trong « g_io_channel_read_to_end » (g nhập/xuất "
msgstr "Không thể thực hiện đọc thô trong « g_io_channel_read_to_end » (g nhập/xuất "
"kênh đọc đến cuối cùng)"
#: glib/gmappedfile.c:116
#: ../glib/gmappedfile.c:116
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Không mở tập tin « %s » được: « fdopen() » không được: %s"
#: glib/gmappedfile.c:193
#: ../glib/gmappedfile.c:193
#, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr "Không ánh xạ tập tin « %s » được: « mmap() » không được: %s"
#: glib/gmarkup.c:227
#: ../glib/gmarkup.c:227
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Lỗi trên dòng %d ký tự %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:325
#: ../glib/gmarkup.c:325
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Lỗi trên dòng %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:429
#: ../glib/gmarkup.c:429
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Thấy thực thể rỗng « &; »; những mục nhập hợp lệ là: &amp; &quot; &lt; &gt; "
msgstr "Thấy thực thể rỗng « &; »; những mục nhập hợp lệ là: &amp; &quot; &lt; &gt; "
"&apos;"
#: glib/gmarkup.c:439
#: ../glib/gmarkup.c:439
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
"Ký tự « %s » không hợp lệ ở đầu tên thực thể; ký tự « & » khởi đầu một thực "
msgstr "Ký tự « %s » không hợp lệ ở đầu tên thực thể; ký tự « & » khởi đầu một thực "
"thể; nếu dấu (và) không được coi là một thực thể, hãy thoát khỏi nó như là « "
"&amp; »"
#: glib/gmarkup.c:473
#: ../glib/gmarkup.c:473
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Ký tự « %s » không hợp lệ bên trong tên thực thể"
#: glib/gmarkup.c:510
#: ../glib/gmarkup.c:510
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Không biết tên thực thể « %s » ."
#: glib/gmarkup.c:521
#: ../glib/gmarkup.c:521
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Thực thể đã không kết thúc bằng dấu chấm phẩy; dường như bạn đã dùng ký tự "
msgstr "Thực thể đã không kết thúc bằng dấu chấm phẩy; dường như bạn đã dùng ký tự "
"(và) mà không phải để bắt đầu một thự thể — hãy thoát khỏi dấu (và) như là « "
"&amp; »"
#: glib/gmarkup.c:574
#: ../glib/gmarkup.c:574
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Không phân tách được « %-.*s », nó nên là một con số bên trong một tham "
msgstr "Không phân tách được « %-.*s », nó nên là một con số bên trong một tham "
"chiếu ký tự (v.d. « &#234 ») — có lẽ con số quá lớn."
#: glib/gmarkup.c:599
#: ../glib/gmarkup.c:599
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Tham chiếu ký tự « %-.*s » không mã hóa một ký tự cho phép."
#: glib/gmarkup.c:614
#: ../glib/gmarkup.c:614
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Tham chiếu ký tự trống; nên chứa con số như là « &#454; »."
#: glib/gmarkup.c:624
#: ../glib/gmarkup.c:624
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Tham chiếu ký tự đã không kết thúc bằng dấu chấm phẩy; dường như bạn đã dùng "
msgstr "Tham chiếu ký tự đã không kết thúc bằng dấu chấm phẩy; dường như bạn đã dùng "
"một ký tự (và) mà không phải để bắt đầu một thự thể — hãy thoát dấu (và) như "
"là « &amp; »"
#: glib/gmarkup.c:710
#: ../glib/gmarkup.c:710
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr "Tham chiếu thực thể chưa hoàn chỉnh"
#: glib/gmarkup.c:716
#: ../glib/gmarkup.c:716
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Tham chiếu ký tự chưa hoàn chỉnh"
#: glib/gmarkup.c:959 glib/gmarkup.c:987 glib/gmarkup.c:1018
#: ../glib/gmarkup.c:959
#: ../glib/gmarkup.c:987
#: ../glib/gmarkup.c:1018
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Văn bản mã UTF-8 không hợp lệ"
#: glib/gmarkup.c:1054
#: ../glib/gmarkup.c:1054
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Tài liệu phải bắt đầu bằng một phần tử (v.d. <book> [quyển sách])"
#: glib/gmarkup.c:1094
#: ../glib/gmarkup.c:1094
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo ký tự « < » ; nó có thể không bắt "
msgstr "« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo ký tự « < » ; nó có thể không bắt "
"đầu tên phần tử"
#: glib/gmarkup.c:1158
#: ../glib/gmarkup.c:1158
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
"Ký tự lẻ « %s », mong muốn một ký tự « > » để kết thúc thẻ khởi đầu của phần "
msgstr "Ký tự lẻ « %s », mong muốn một ký tự « > » để kết thúc thẻ khởi đầu của phần "
"tử « %s »."
#: glib/gmarkup.c:1247
#: ../glib/gmarkup.c:1247
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Ký tự lẻ « %s », mong muốn « = » sau tên thuộc tính « %s » của phần tử « %s "
msgstr "Ký tự lẻ « %s », mong muốn « = » sau tên thuộc tính « %s » của phần tử « %s "
"»."
#: glib/gmarkup.c:1289
#: ../glib/gmarkup.c:1289
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Ký tự lẻ « %s », mong muốn một ký tự « > » hay « / » để kết thúc thẻ khởi "
msgstr "Ký tự lẻ « %s », mong muốn một ký tự « > » hay « / » để kết thúc thẻ khởi "
"đầu của phần tử « %s », hay tùy ý một thuộc tính; có lẽ bạn đã dùng một ký "
"tự bát hợp lệ trong một tên thuộc tính."
#: glib/gmarkup.c:1378
#: ../glib/gmarkup.c:1378
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Ký tự lẻ « %s », mong muốn một dấu nháy kép mở sau dấu bằng khi nhận giá trị "
msgstr "Ký tự lẻ « %s », mong muốn một dấu nháy kép mở sau dấu bằng khi nhận giá trị "
"cho thuộc tính « %s » của phần tử « %s »."
#: glib/gmarkup.c:1523
#: ../glib/gmarkup.c:1523
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo các ký tự « </ » ; « %s » có thể "
msgstr "« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo các ký tự « </ » ; « %s » có thể "
"không khởi đầu một tên phần tử."
#: glib/gmarkup.c:1563
#: ../glib/gmarkup.c:1563
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo tên phần tử đóng « %s »; ký tự "
msgstr "« %s » không phải một ký tự hợp lệ đi theo tên phần tử đóng « %s »; ký tự "
"được phép là « > »."
#: glib/gmarkup.c:1574
#: ../glib/gmarkup.c:1574
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Phần tử « %s » đã được đóng, không có phần tử mở hiện thời."
#: glib/gmarkup.c:1583
#: ../glib/gmarkup.c:1583
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Phần tử « %s » đã được đóng, nhưng phần tử mở hiện thời là « %s »."
#: glib/gmarkup.c:1730
#: ../glib/gmarkup.c:1730
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Tài liệu rỗng hay chỉ chứa không gian trống."
#: glib/gmarkup.c:1744
#: ../glib/gmarkup.c:1744
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Tài liệu đã kết thúc bất ngờ ngay sau một dấu ngoặc nhọn mở « < »."
#: glib/gmarkup.c:1752 glib/gmarkup.c:1796
#: ../glib/gmarkup.c:1752
#: ../glib/gmarkup.c:1796
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Tài liệu đã kết thúc bất ngờ với các phần tử vẫn còn mở — « %s » là phần tử "
msgstr "Tài liệu đã kết thúc bất ngờ với các phần tử vẫn còn mở — « %s » là phần tử "
"đã mở cuối cùng."
#: glib/gmarkup.c:1760
#: ../glib/gmarkup.c:1760
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Tài liệu kết thúc bất ngờ, có ngờ thấy dấu ngoặc nhọn đóng có kết thúc thẻ « "
msgstr "Tài liệu kết thúc bất ngờ, có ngờ thấy dấu ngoặc nhọn đóng có kết thúc thẻ « "
"<%s/> »."
#: glib/gmarkup.c:1766
#: ../glib/gmarkup.c:1766
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Tài liệu được kết thúc bất ngờ bên trong tên phần tử."
#: glib/gmarkup.c:1771
#: ../glib/gmarkup.c:1771
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Tài liệu được kết thúc bất ngờ bên trong tên thuộc tính."
#: glib/gmarkup.c:1776
#: ../glib/gmarkup.c:1776
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Tài liệu được kết thúc bất ngờ bên trong thẻ của phần tử mở."
#: glib/gmarkup.c:1782
#: ../glib/gmarkup.c:1782
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Tài liệu kết thúc bất ngờ sau dấu bằng đi theo một tên thuộc tính; không có "
msgstr "Tài liệu kết thúc bất ngờ sau dấu bằng đi theo một tên thuộc tính; không có "
"giá trị thuộc tính."