Commit f0b101e8 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada
Browse files

Updated Catalan (Valencian) translation

parent 15fce214
......@@ -6,15 +6,15 @@
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>, 2003-2007.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2007, 2008, 2009.
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2009.
# Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-16 22:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-16 18:33+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (Valencià) <tradgnome@softcatala.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-29 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-02 13:58+0200\n"
"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -23,18 +23,19 @@ msgstr ""
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Creeu o obriu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2 ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies Glade"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
msgid "User Interface Designer"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:4
#, fuzzy
msgid "Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
#: ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../src/main.c:52
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Mostra la informació de la versió i ix"
......@@ -72,135 +73,130 @@ msgstr "Mostra les opcions de depuració del Glade"
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"No es troba disponible el gmodule. Cal que hi siga perquè funcione el glade"
"No es troba disponible el gmodule. Cal que hi siga perquè funcioni el glade"
#: ../src/main.c:176
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "No es pot obrir «%s», no existeix el fitxer.\n"
#: ../src/glade-window.c:50
#: ../src/glade-window.c:53
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Només lectura]"
#: ../src/glade-window.c:159
#, c-format
msgid "Could not display the URL '%s'"
msgstr "No es pot mostrar l'URL «%s»"
#: ../src/glade-window.c:163
msgid "No suitable web browser could be found."
msgstr "No s'ha trobat cap navegador executable."
#: ../src/glade-window.c:358
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. * we also indicate to users that the file may be read-only with
#. * the second '%s'
#: ../src/glade-window.c:670
#: ../src/glade-window.c:565
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Activa «%s» %s"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
#: ../src/glade-window.c:677 ../src/glade-window.c:685
#: ../src/glade-window.c:572 ../src/glade-window.c:580
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Activa «%s»"
#: ../src/glade-window.c:1083
#. Name
#: ../src/glade-window.c:625 ../gladeui/glade-base-editor.c:1991
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:359
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
#: ../src/glade-window.c:627
#, fuzzy
msgid "Format:"
msgstr "Format"
#: ../src/glade-window.c:629
msgid "Requires:"
msgstr ""
#: ../src/glade-window.c:1099
msgid "Open…"
msgstr "Obri..."
#: ../src/glade-window.c:1126
#: ../src/glade-window.c:1142
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "S'ha modificat el fitxer %s des que s'ha llegit"
#: ../src/glade-window.c:1130
#: ../src/glade-window.c:1146
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr "Si l'alceu, es perdran tots els canvis externs. Voleu fer-ho?"
#: ../src/glade-window.c:1134
#: ../src/glade-window.c:1150
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Al_ça'l igualment"
msgstr "De_sa'l igualment"
#: ../src/glade-window.c:1141
#: ../src/glade-window.c:1157
msgid "_Don't Save"
msgstr "_No l'alces"
msgstr "No el _desis"
#: ../src/glade-window.c:1167
#: ../src/glade-window.c:1183
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:1189
#: ../src/glade-window.c:1206
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "S'ha alçat el projecte «%s»"
#: ../src/glade-window.c:1209
#: ../src/glade-window.c:1226
msgid "Save As…"
msgstr "Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:1254
#: ../src/glade-window.c:1271
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
#: ../src/glade-window.c:1258
#: ../src/glade-window.c:1275
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "No teniu els permisos per a poder alçar el fitxer."
#: ../src/glade-window.c:1279
#: ../src/glade-window.c:1296
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"No s'ha pogut alçar el fitxer %s. Hi ha un altre projecte obert amb este "
"camí."
#: ../src/glade-window.c:1304
#: ../src/glade-window.c:1321
msgid "No open projects to save"
msgstr "No hi ha projectes oberts per a alçar"
#: ../src/glade-window.c:1334
#: ../src/glade-window.c:1351
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Voleu alçar els canvis al projecte «%s» abans de tancar?"
#: ../src/glade-window.c:1345
#: ../src/glade-window.c:1362
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu"
msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu."
#: ../src/glade-window.c:1349
msgid "_Close without Saving"
#: ../src/glade-window.c:1366
#, fuzzy
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Tanca sense alçar"
#: ../src/glade-window.c:1376
#: ../src/glade-window.c:1393
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s a %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:1388
#: ../src/glade-window.c:1405
msgid "Save…"
msgstr "Alça..."
#: ../src/glade-window.c:1886
msgid "Could not display the online user manual"
msgstr "No s'ha pogut mostrar el manual d'usuari en línia"
#: ../src/glade-window.c:1889 ../src/glade-window.c:1927
#, c-format
msgid ""
"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
"display the URL: %s"
msgstr "No s'ha trobat cap navegador web executable per a mostrar l'URL: %s"
#: ../src/glade-window.c:1924
msgid "Could not display the online developer reference manual"
msgstr ""
"No s'ha pogut mostrar el manual en línia de referència del desenvolupador"
#: ../src/glade-window.c:1967
#: ../src/glade-window.c:1982
msgid ""
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
......@@ -217,7 +213,7 @@ msgid ""
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"El Glade és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
"els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat publicada "
"els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
"per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o (si "
"ho preferiu) sota una de més recent. \n"
"El Glade es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
......@@ -228,321 +224,363 @@ msgstr ""
"juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA."
#: ../src/glade-window.c:1993
#: ../src/glade-window.c:2008
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Quico Llach <quico@softcatala.org>\n"
"Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>"
#: ../src/glade-window.c:1994
#: ../src/glade-window.c:2009
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Un dissenyador d'interfícies d'usuari per a GTK+ i el GNOME."
#. File
#: ../src/glade-window.c:2066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7101
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7424
#: ../src/glade-window.c:2084 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7142
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7465
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#. Edit
#: ../src/glade-window.c:2067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7104
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7434
#: ../src/glade-window.c:2085 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7145
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7475
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#. View
#: ../src/glade-window.c:2068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7107
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7442
#: ../src/glade-window.c:2086 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7148
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7483
msgid "_View"
msgstr "_Visualització"
#: ../src/glade-window.c:2069
#: ../src/glade-window.c:2087
msgid "_Projects"
msgstr "_Projectes"
#. Help
#: ../src/glade-window.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7119
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7445
#: ../src/glade-window.c:2088 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7160
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7486
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../src/glade-window.c:2076
#: ../src/glade-window.c:2094
msgid "Create a new project"
msgstr "Crea un projecte nou"
#
#: ../src/glade-window.c:2078
#: ../src/glade-window.c:2096
msgid "_Open…"
msgstr "_Obri..."
#: ../src/glade-window.c:2079
#: ../src/glade-window.c:2097
msgid "Open a project"
msgstr "Obri un projecte"
#: ../src/glade-window.c:2081
#: ../src/glade-window.c:2099
msgid "Open _Recent"
msgstr "Obri'n un de _recent"
#: ../src/glade-window.c:2084
#: ../src/glade-window.c:2102
msgid "Quit the program"
msgstr "Ix del programa"
#. ViewMenu
#: ../src/glade-window.c:2087
#: ../src/glade-window.c:2105
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Aparença de la paleta"
#: ../src/glade-window.c:2091
#: ../src/glade-window.c:2109
msgid "About this application"
msgstr "Quant a esta aplicació"
#: ../src/glade-window.c:2093
#: ../src/glade-window.c:2111
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"
#: ../src/glade-window.c:2094
#: ../src/glade-window.c:2112
msgid "Display the user manual"
msgstr "Mostra el manual d'usuari"
#: ../src/glade-window.c:2096
#: ../src/glade-window.c:2114
msgid "_Developer Reference"
msgstr "_Referència per als desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2097
#: ../src/glade-window.c:2115
msgid "Display the developer reference manual"
msgstr "Mostra el manual de referència per a desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2106
#: ../src/glade-window.c:2124
msgid "Save the current project"
msgstr "Alça el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2108
#: ../src/glade-window.c:2126
msgid "Save _As…"
msgstr "_Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:2109
#: ../src/glade-window.c:2127
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Alça el projecte actual amb un nom diferent"
#: ../src/glade-window.c:2112
#: ../src/glade-window.c:2130
msgid "Close the current project"
msgstr "Tanca el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2116
#: ../src/glade-window.c:2134
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2119
#: ../src/glade-window.c:2137
msgid "Redo the last action"
msgstr "Refés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2122
#: ../src/glade-window.c:2140
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2125
#: ../src/glade-window.c:2143
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2128
#: ../src/glade-window.c:2146
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Enganxa el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2131
#: ../src/glade-window.c:2149
msgid "Delete the selection"
msgstr "Suprimeix la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2134
#: ../src/glade-window.c:2152
msgid "Modify project preferences"
msgstr "Modifica les preferències del projecte"
#. ProjectsMenu
#: ../src/glade-window.c:2137
#: ../src/glade-window.c:2155
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2138
#: ../src/glade-window.c:2156
msgid "Activate previous project"
msgstr "Activa el projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2140
#: ../src/glade-window.c:2158
msgid "_Next Project"
msgstr "Pr_ojecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2141
#: ../src/glade-window.c:2159
msgid "Activate next project"
msgstr "Activa el projecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2149
#: ../src/glade-window.c:2167
msgid "_Use Small Icons"
msgstr "_Utilitza icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2150
#: ../src/glade-window.c:2168
msgid "Show items using small icons"
msgstr "Mostra elements utilitzant icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2153
#: ../src/glade-window.c:2171
msgid "Dock _Palette"
msgstr "Acobla la _paleta"
#: ../src/glade-window.c:2154
#: ../src/glade-window.c:2172
msgid "Dock the palette into the main window"
msgstr "Acobla la paleta a la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2157
#: ../src/glade-window.c:2175
msgid "Dock _Inspector"
msgstr "Acobla l'_inspector"
#: ../src/glade-window.c:2158
#: ../src/glade-window.c:2176
msgid "Dock the inspector into the main window"
msgstr "Acobla l'inspector a la finestra principal"
#
#: ../src/glade-window.c:2161
#: ../src/glade-window.c:2179
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "Pro_pietats de l'acoblador"
#: ../src/glade-window.c:2162
#: ../src/glade-window.c:2180
msgid "Dock the editor into the main window"
msgstr "Acobla l'editor en la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2170 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
#: ../src/glade-window.c:2183
#, fuzzy
msgid "Tool_bar"
msgstr "Barra d'eines"
#: ../src/glade-window.c:2184
#, fuzzy
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Mostra el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2187
#, fuzzy
msgid "_Statusbar"
msgstr "Barra d'estat"
#: ../src/glade-window.c:2188
#, fuzzy
msgid "Show the statusbar"
msgstr "Mostra el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2191
#, fuzzy
msgid "Project _Tabs"
msgstr "_Projectes"
#: ../src/glade-window.c:2192
msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
msgstr ""
#: ../src/glade-window.c:2200 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
msgid "Text beside icons"
msgstr "Text al costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2171
#: ../src/glade-window.c:2201
msgid "Display items as text beside icons"
msgstr "Mostra els elements com a text al costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2173
#: ../src/glade-window.c:2203
msgid "_Icons only"
msgstr "Només _icones"
#: ../src/glade-window.c:2174
#: ../src/glade-window.c:2204
msgid "Display items as icons only"
msgstr "Mostra els elements com a icones i prou"
#: ../src/glade-window.c:2176
#: ../src/glade-window.c:2206
msgid "_Text only"
msgstr "Només _text"
#: ../src/glade-window.c:2177
#: ../src/glade-window.c:2207
msgid "Display items as text only"
msgstr "Mostra els elements com a text i prou"
#: ../src/glade-window.c:2370
#: ../src/glade-window.c:2393
msgid "Select"
msgstr "Seleccioneu"
#: ../src/glade-window.c:2373
#: ../src/glade-window.c:2396
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Seleccioneu els ginys en l'espai de treball"
#: ../src/glade-window.c:2396
#: ../src/glade-window.c:2409 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
msgid "Preview snapshot"
msgstr ""
#: ../src/glade-window.c:2413
msgid "Previews snapshot of project"
msgstr ""
#: ../src/glade-window.c:2437
msgid "Drag Resize"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu"
#: ../src/glade-window.c:2399
#: ../src/glade-window.c:2440
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu ginys en l'espai de treball"
#: ../src/glade-window.c:2440
#: ../src/glade-window.c:2482
#, fuzzy
msgid "Close document"
msgstr "Llegiu la _documentació"
#: ../src/glade-window.c:2552
msgid "Could not create a new project."
msgstr "No s'ha pogut crear un projecte nou."
#: ../src/glade-window.c:2494
#: ../src/glade-window.c:2606
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "El projecte «%s» té canvis sense alçar"
#: ../src/glade-window.c:2498
#: ../src/glade-window.c:2610
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Si el torneu a carregar, es perdran tots els canvis que no estiguen alçats. "
"Tot i així el voleu tornar a carregar?"
#: ../src/glade-window.c:2507
#: ../src/glade-window.c:2619
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "El fitxer «%s» del projecte s'ha modificat des de l'exterior"
#: ../src/glade-window.c:2511
#: ../src/glade-window.c:2623
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Voleu tornar a carregar el projecte?"
#: ../src/glade-window.c:2517
#: ../src/glade-window.c:2629
msgid "_Reload"
msgstr "Torna a _carregar"
#: ../src/glade-window.c:2639
#: ../src/glade-window.c:2751
msgid "_Undo"
msgstr "_Desfés"
#. Change tooltips
#: ../src/glade-window.c:2641 ../gladeui/glade-app.c:273
#: ../src/glade-window.c:2753 ../gladeui/glade-app.c:276
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Desfés: %s"
#: ../src/glade-window.c:2641 ../src/glade-window.c:2652
#: ../gladeui/glade-app.c:274
#: ../src/glade-window.c:2753 ../src/glade-window.c:2764
#: ../gladeui/glade-app.c:277
msgid "the last action"
msgstr "l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2650
#: ../src/glade-window.c:2762
msgid "_Redo"
msgstr "_Refés"
#: ../src/glade-window.c:2652 ../gladeui/glade-app.c:273
#: ../src/glade-window.c:2764 ../gladeui/glade-app.c:276
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Refés: %s"
#: ../src/glade-window.c:2960
#: ../src/glade-window.c:3240
msgid "Go back in undo history"
msgstr "Vés arrere en l'historial de desfer"
#: ../src/glade-window.c:2962
#: ../src/glade-window.c:3242
msgid "Go forward in undo history"
msgstr "Vés avant en l'historial de desfer"
#: ../src/glade-window.c:3014
#: ../src/glade-window.c:3291
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../src/glade-window.c:3024
#: ../src/glade-window.c:3301
msgid "Inspector"
msgstr "Inspector"
#
#: ../src/glade-window.c:3031 ../gladeui/glade-editor.c:350
#: ../gladeui/glade-widget.c:1096 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6530
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6560 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
#: ../src/glade-window.c:3308 ../gladeui/glade-editor.c:350
#: ../gladeui/glade-widget.c:1100 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6574
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6604 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11132
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: ../gladeui/glade-app.c:455
#: ../gladeui/glade-app.c:457
msgid "Clipboard"
msgstr "Porta-retalls"
#: ../gladeui/glade-app.c:524
#: ../gladeui/glade-app.c:526
msgid "Active Project"
msgstr "Projecte actiu"
#: ../gladeui/glade-app.c:525
#: ../gladeui/glade-app.c:527
msgid "The active project"
msgstr "El projecte actiu"