Commit bdb744d2 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 92ef7e0c
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 13:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-31 20:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-11 21:13+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -838,12 +838,25 @@ msgid ""
"\n"
"\tThe Glade team\n"
msgstr ""
"Zahvaljujemo se vam za izpolnjevanje ankete.\n"
"\n"
"Za overitev elektronskega naslova, kliknite na link:\n"
"\n"
"https://people.gnome.org/~jpu/glade/registration.php?email="
"$email&validation_token=$new_validation_token\n"
"\n"
"V kolikor bi želeli katerega izmed odgovorov spremeniti, se lahko prijavite "
"z žetonom:\n"
"$new_token\n"
"\n"
"Lep pozdrav,\n"
"\n"
"\tSkupina razvijalcev Glade\n"
#. translators: Email subject sent to the user after updating the survey
#: ../src/glade-registration.c:37
#, fuzzy
msgid "Glade User Survey (update)"
msgstr "Vpis uporabnikov Glade in anketa"
msgstr "Anketa za uporabnike razvojnega okolja Glade (posodobljena)"
#. translators: Email body sent to the user after updating the survey
#: ../src/glade-registration.c:39
......@@ -857,6 +870,15 @@ msgid ""
"\n"
"\tThe Glade team\n"
msgstr ""
"Zahvaljujemo se vam za izpolnjevanje ankete.\n"
"\n"
"V kolikor bi želeli katerega izmed odgovorov spremeniti, se lahko prijavite "
"z žetonom:\n"
"$new_token\n"
"\n"
"Lep pozdrav,\n"
"\n"
"\tSkupina razvijalcev Glade\n"
#: ../src/glade-registration.c:306
#, c-format
......@@ -2318,7 +2340,7 @@ msgstr "Pripravi predstavitev za vsako raven gradnikov z dodajanjem v GtkStack"
#: ../gladeui/glade-previewer.c:395
msgid "Print handlers signature on invocation"
msgstr ""
msgstr "Ob zagonu izpiši podpise upravljalnikov"
#: ../gladeui/glade-previewer.c:396
msgid "Display previewer version"
......@@ -2661,6 +2683,7 @@ msgstr "Projekt \"%s\" vsebuje opuščene gradnike in neustrezne različice."
#, c-format
msgid "Object %s is a class template but this is not supported in gtk+ %d.%d"
msgstr ""
"Predmet %s je predloga razreda, vendar ni podprta v različici gtk+ %d.%d."
#: ../gladeui/glade-project.c:3296
#, c-format
......@@ -3493,14 +3516,14 @@ msgid "Edit Attributes"
msgstr "Urejanje atributov"
#: ../plugins/gtk+/glade-box-editor.c:133
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to use a center child"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo podrejenega procesa po meri"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo podrejenega okna"
#: ../plugins/gtk+/glade-box-editor.c:136
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to not use a center child"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo podrejenega procesa po meri"
msgstr "Nastavitev %s za onemogočanje uporabe podrejenega okna"
#: ../plugins/gtk+/glade-button-editor.c:241
#, c-format
......@@ -3885,15 +3908,17 @@ msgid "Remove Row on %s"
msgstr "Odstrani vrstico na %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-header-bar.c:8
#, fuzzy
msgid "This property does not apply when a custom title is set"
msgstr "Lastnosti ni mogoče uporabiti sočasno z uporabo okrajševanja besedila."
msgstr ""
"Lastnosti ni mogoče uporabiti sočasno z uporabo nastavitve naslova po meri"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-header-bar.c:304
msgid ""
"The decoration layout does not apply to header bars which do no show window "
"controls"
msgstr ""
"Razporeditev okrasov se ne uveljavi za vrstice naslovov, ki so brez gumbov "
"okna."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-image.c:106
msgid "This property only applies to stock images or named icons"
......@@ -4171,27 +4196,27 @@ msgstr "Lastnost se ne uveljavi na okraskih okna odjamalca."
#. * Make the widget use a custom title
#.
#: ../plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:139
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to use a custom title"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo podrejenega procesa po meri"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo naslova po meri"
#. Translators: %s is the name of a widget here, the sentence means:
#. * Make the widget use the standard title
#.
#: ../plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:145
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to use the standard title"
msgstr "Nastavitev %s na običajne nastavitve"
msgstr "Nastavitev %s za uporabo standardnega naslova"
#: ../plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:193
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to show window controls"
msgstr "Nastavljanje %s za uporabo poimenovane ikone"
msgstr "Nastavljanje %s za prikaz gumbov okna"
#: ../plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:196
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to not show window controls"
msgstr "Nastavitev %s za neuporabo označenega besedila namigov."
msgstr "Nastavitev %s za skrivanje gumbov okna"
#. Add descriptive label
#: ../plugins/gtk+/glade-icon-factory-editor.c:160
......@@ -4405,9 +4430,9 @@ msgid "Setting %s to use an icon file"
msgstr "Nastavljanje %s za uporabo datoteke ikone"
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:225
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting %s to use a custom titlebar"
msgstr "Nastavljanje %s za uporabo orodnega namiga po meri"
msgstr "Nastavljanje %s za uporabo nazivne vrstice po meri"
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:228
#, c-format
......@@ -6298,11 +6323,11 @@ msgstr "Dodaj režo"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:657
msgid "Keep the headerbar height the same as the subtitle changes dynamically."
msgstr ""
"Ohrani višino vrstice naslova enako ko se podnaslov dinamično spreminja."
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:658
#, fuzzy
msgid "The number of items in the header bar"
msgstr "Število predmetov v oknu"
msgstr "Število predmetov v vrstici naslova"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:659
msgid "Stack"
......@@ -6406,9 +6431,8 @@ msgid "Stack Switcher"
msgstr "Preklopnik sklada"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:688
#, fuzzy
msgid "Stack Sidebar"
msgstr "Sklad"
msgstr "Stransko okno sklada"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:689
msgid "Revealer"
......@@ -6602,6 +6626,8 @@ msgid ""
"If overlay scrolling is enabled, scrollbars are only added as traditional "
"widgets when a mouse is present"
msgstr ""
"Kadar je omogočeno prekrivno drsenje, so drsniki dodani kot običajni "
"gradniki, kadar je priklopljena miška."
#. NOT AVAILABLES ON WIN32
#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
......@@ -7593,13 +7619,12 @@ msgid "Baseline:"
msgstr "Osnovnica:"
#: ../plugins/gtk+/glade-box-editor.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Add center child"
msgstr "Dodaj središče mase"
msgstr "Dodaj središčen podrejen predmet"
#: ../plugins/gtk+/glade-box-editor.ui.h:4
msgid "Whether this box should include a centered child."
msgstr ""
msgstr "Ali naj okno vsebuje tudi podrejeno okno."
#: ../plugins/gtk+/glade-button-editor.ui.h:1
msgid "Child alignments:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment