Commit a885cac4 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada
Browse files

[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation

parent a5637d16
......@@ -9,11 +9,11 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Project-Id-Version: Glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-27 22:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 11:17+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-25 00:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-22 09:25+0200\n"
"Last-Translator: cubells <vicent@vcubells.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../src/main.c:41
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -37,517 +37,640 @@ msgstr "Dissenyador d'interfícies Glade"
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Creeu o obriu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+"
#: ../src/glade-window.c:52
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Només lectura]"
#: ../src/glade.glade.h:1
msgid "Select"
msgstr "Seleccioneu"
#: ../src/glade-window.c:313
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
#: ../src/glade.glade.h:2
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Seleccioneu els ginys en l'espai de treball"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. * we also indicate to users that the file may be read-only with
#. * the second '%s'
#: ../src/glade-window.c:536
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Activa «%s» %s"
#: ../src/glade.glade.h:3
msgid "Drag Resize"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
#: ../src/glade-window.c:542 ../src/glade-window.c:550
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Activa «%s»"
#: ../src/glade.glade.h:4
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu ginys en l'espai de treball"
#. Name
#: ../src/glade-window.c:598 ../gladeui/glade-base-editor.c:2023
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:411
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
#: ../src/glade.glade.h:5
msgid "Margin Edit"
msgstr "Edició dels marges"
#: ../src/glade-window.c:601
msgid "Requires:"
msgstr "Requereix:"
#: ../src/glade.glade.h:6
msgid "Edit widget margins"
msgstr "Edita els marges del giny"
#: ../src/glade-window.c:1044
msgid "Open…"
msgstr "Obri..."
#: ../src/glade.glade.h:7
msgid "Alignment Edit"
msgstr "Edició de l'alineació"
#: ../src/glade-window.c:1078
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Encara s'està carregant el projecte «%s»."
#: ../src/glade.glade.h:8
msgid "Edit widget alignment"
msgstr "Edita l'alineació del giny"
#: ../src/glade-window.c:1110
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "S'ha modificat el fitxer %s des que s'ha llegit"
#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
msgid "Save"
msgstr "Alça"
#: ../src/glade-window.c:1114
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr "Si l'alceu, es perdran tots els canvis externs. Voleu fer-ho?"
#: ../src/glade.glade.h:10
msgid "Save the current project"
msgstr "Alça el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:1119
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Al_ça'l igualment"
#: ../src/glade.glade.h:11
msgid "Save _As"
msgstr "_Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:1127
msgid "_Don't Save"
msgstr "No el _desis"
#: ../src/glade.glade.h:12
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Alça el projecte actual amb un nom diferent"
#: ../src/glade-window.c:1156
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s: %s"
#: ../src/glade.glade.h:13 ../src/glade-window.c:3074
#: ../gladeui/glade-editor.c:409 ../gladeui/glade-widget.c:1259
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5205 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5232
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10181 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10750
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10904
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: ../src/glade-window.c:1177
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "S'ha alçat el projecte «%s»"
#: ../src/glade.glade.h:14
msgid "Edit project properties"
msgstr "Edita les preferències del projecte"
#: ../src/glade-window.c:1200
msgid "Save As…"
msgstr "Anomena i alça..."
#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: ../src/glade-window.c:1248
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
#: ../src/glade.glade.h:16
msgid "Close the current project"
msgstr "Tanca el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:1252
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "No teniu els permisos per poder alçar el fitxer."
#: ../src/glade.glade.h:17
msgid "Undo"
msgstr "Desfés"
#: ../src/glade-window.c:1274
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"No s'ha pogut alçar el fitxer %s. Hi ha un altre projecte obert amb este "
"camí."
#: ../src/glade.glade.h:18
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:1299
msgid "No open projects to save"
msgstr "No hi ha projectes oberts per alçar"
#: ../src/glade.glade.h:19
msgid "Redo"
msgstr "Refés"
#: ../src/glade-window.c:1330
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Voleu alçar els canvis al projecte «%s» abans de tancar?"
#: ../src/glade.glade.h:20
msgid "Redo the last action"
msgstr "Refés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:1338
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu."
#: ../src/glade.glade.h:21
msgid "Cut"
msgstr "Retalla"
#: ../src/glade-window.c:1342
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Tanca sense alçar"
#: ../src/glade.glade.h:22
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../src/glade-window.c:1369
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s a %s: %s"
#: ../src/glade.glade.h:23
msgid "Copy"
msgstr "Copia"
#: ../src/glade-window.c:1382
msgid "Save…"
msgstr "Alça..."
#: ../src/glade.glade.h:24
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2074
msgid ""
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"El Glade és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
"els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
"per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o (si "
"ho preferiu) sota una de més recent. \n"
"El Glade es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
"GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ "
"PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
"obtindre'n més detalls. \n"
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
"juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
"USA."
#: ../src/glade-window.c:2100
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Quico Llach <quico@softcatala.org>\n"
"Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>"
#: ../src/glade.glade.h:25
msgid "Paste"
msgstr "Apega"
#: ../src/glade-window.c:2102
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Un dissenyador d'interfícies d'usuari per a GTK+ i el GNOME."
#: ../src/glade.glade.h:26
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Apega el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2172 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#: ../src/glade.glade.h:27 ../gladeui/glade-object-stub.c:101
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: ../src/glade-window.c:2173 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#: ../src/glade.glade.h:28
msgid "Delete the selection"
msgstr "Suprimeix la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2174 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
msgid "_View"
msgstr "_Visualització"
#: ../src/glade.glade.h:29
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2175
msgid "_Projects"
msgstr "_Projectes"
#: ../src/glade.glade.h:30
msgid "Activate previous project"
msgstr "Activa el projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2176 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../src/glade.glade.h:31
msgid "_Next Project"
msgstr "Pr_ojecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2182
#: ../src/glade.glade.h:32
msgid "Activate next project"
msgstr "Activa el projecte següent"
#: ../src/glade.glade.h:33
msgid "New"
msgstr "Nou"
#: ../src/glade.glade.h:34
msgid "Create a new project"
msgstr "Crea un projecte nou"
#
#: ../src/glade-window.c:2184
msgid "_Open…"
msgstr "_Obri..."
#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
msgid "Open"
msgstr "Obri"
#: ../src/glade-window.c:2185
#: ../src/glade.glade.h:36
msgid "Open a project"
msgstr "Obri un projecte"
#: ../src/glade-window.c:2187
msgid "Open _Recent"
msgstr "Obri'n un de _recent"
#: ../src/glade.glade.h:37
msgid "Quit"
msgstr "Ix"
#: ../src/glade-window.c:2190
#: ../src/glade.glade.h:38
msgid "Quit the program"
msgstr "Ix del programa"
#. ViewMenu
#: ../src/glade-window.c:2193
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Aparença de la paleta"
#: ../src/glade.glade.h:39
msgid "Open _Recent"
msgstr "Obri'n un de _recent"
#: ../src/glade-window.c:2197
#: ../src/glade.glade.h:40
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: ../src/glade.glade.h:41
msgid "About this application"
msgstr "Quant a esta aplicació"
#: ../src/glade-window.c:2199
#: ../src/glade.glade.h:42
msgid "_Developer Reference"
msgstr "_Referència per als desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2200
#: ../src/glade.glade.h:43
msgid "Display the developer reference manual"
msgstr "Mostra el manual de referència per a desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2210
msgid "Save the current project"
msgstr "Alça el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2212
msgid "Save _As…"
msgstr "_Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:2213
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Alça el projecte actual amb un nom diferent"
#: ../src/glade-window.c:2217
msgid "Close the current project"
msgstr "Tanca el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2221
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2224
msgid "Redo the last action"
msgstr "Refés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2227
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2230
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2233
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Apega el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2236
msgid "Delete the selection"
msgstr "Suprimeix la selecció"
#: ../src/glade.glade.h:44
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"
#: ../src/glade-window.c:2239
msgid "Edit project properties"
msgstr "Edita les preferències del projecte"
#: ../src/glade.glade.h:45
msgid "Edit Glade preferences"
msgstr "Edita les preferències del Glade"
#. ProjectsMenu
#: ../src/glade-window.c:2242
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2243
msgid "Activate previous project"
msgstr "Activa el projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2245
msgid "_Next Project"
msgstr "Pr_ojecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2246
msgid "Activate next project"
msgstr "Activa el projecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2255
#: ../src/glade.glade.h:46
msgid "_Use Small Icons"
msgstr "_Utilitza icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2256
#: ../src/glade.glade.h:47
msgid "Show items using small icons"
msgstr "Mostra elements utilitzant icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2259
#: ../src/glade.glade.h:48
msgid "Dock _Palette"
msgstr "Acobla la _paleta"
#: ../src/glade-window.c:2260
#: ../src/glade.glade.h:49
msgid "Dock the palette into the main window"
msgstr "Acobla la paleta a la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2263
#: ../src/glade.glade.h:50
msgid "Dock _Inspector"
msgstr "Acobla l'_inspector"
#: ../src/glade-window.c:2264
#: ../src/glade.glade.h:51
msgid "Dock the inspector into the main window"
msgstr "Acobla l'inspector a la finestra principal"
#
#: ../src/glade-window.c:2267
#: ../src/glade.glade.h:52
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "Pro_pietats de l'acoblador"
#: ../src/glade-window.c:2268
#: ../src/glade.glade.h:53
msgid "Dock the editor into the main window"
msgstr "Acobla l'editor en la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2271
msgid "Tool_bar"
msgstr "Barra d'_eines"
#: ../src/glade-window.c:2272
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Mostra la barra d'eines"
#: ../src/glade-window.c:2275
#: ../src/glade.glade.h:54
msgid "_Statusbar"
msgstr "Barra d'e_stat"
#: ../src/glade-window.c:2276
#: ../src/glade.glade.h:55
msgid "Show the statusbar"
msgstr "Mostra la barra d'estat"
#: ../src/glade-window.c:2279
#: ../src/glade.glade.h:56
msgid "Tool_bar"
msgstr "Barra d'_eines"
#: ../src/glade.glade.h:57
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Mostra la barra d'eines"
#: ../src/glade.glade.h:58
msgid "Project _Tabs"
msgstr "_Pestanyes de projecte"
#: ../src/glade-window.c:2280
#: ../src/glade.glade.h:59
msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
msgstr "Mostra les pestanyes del bloc de notes pels projectes oberts"
#: ../src/glade-window.c:2289
#: ../src/glade.glade.h:60
msgid "Text _beside icons"
msgstr "Text al _costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2290
#: ../src/glade.glade.h:61
msgid "Display items as text beside icons"
msgstr "Mostra els elements com a text al costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2292
#: ../src/glade.glade.h:62
msgid "_Icons only"
msgstr "Només _icones"
#: ../src/glade-window.c:2293
#: ../src/glade.glade.h:63
msgid "Display items as icons only"
msgstr "Mostra els elements com a icones i prou"
#: ../src/glade-window.c:2295
#: ../src/glade.glade.h:64
msgid "_Text only"
msgstr "Només _text"
#: ../src/glade-window.c:2296
#: ../src/glade.glade.h:65
msgid "Display items as text only"
msgstr "Mostra els elements com a text i prou"
#: ../src/glade-window.c:2587
msgid "Close document"
msgstr "Tanca el document"
#: ../src/glade.glade.h:66
msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgstr ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
#: ../src/glade-window.c:2674
msgid "Could not create a new project."
msgstr "No s'ha pogut crear un projecte nou."
#: ../src/glade.glade.h:69
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Un dissenyador d'interfícies d'usuari per a GTK+ i el GNOME."
#: ../src/glade-window.c:2727
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "El projecte «%s» té canvis sense alçar"
#: ../src/glade.glade.h:70
msgid "Visit Glade web site"
msgstr "Visita la pàgina web del Glade"
#: ../src/glade-window.c:2732
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
#: ../src/glade.glade.h:71
msgid ""
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as \n"
"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the \n"
"License, or (at your option) any later version.\n"
"\n"
"Glade is distributed in the hope that it will be useful\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of \n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the \n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License \n"
"along with Glade; if not, write to the Free Software \n"
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, \n"
"MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"Si el torneu a carregar, es perdran tots els canvis que no estiguen alçats. "
"Tot i així el voleu tornar a carregar?"
"El Glade és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo\n"
"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com \n"
"ha estat publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de\n"
"la Llicència o (si ho preferiu) sota una de més recent. \n"
"\n"
"El Glade es distribueix amb l'expectativa que serà útil,\n"
" però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de \n"
"COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu\n"
"la Llicència Pública General GNU per obtindre'n més detalls. \n"
"\n"
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
"juntament amb el Glade; en cas contrari, escriviu a la Free Software\n"
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, \n"
"MA 02110-1301, USA."
#: ../src/glade.glade.h:85
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Quico Llach <quico@softcatala.org>\n"
"Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>"
#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5913
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5924
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5933
msgid "_View"
msgstr "_Visualització"
#: ../src/glade.glade.h:89
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Aparença de la paleta"
#: ../src/glade.glade.h:90
msgid "_Projects"
msgstr "_Projectes"
#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5937
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../src/glade.glade.h:92
msgid "toolbutton1"
msgstr "Botó d'eina 1"
#: ../src/glade-window.c:2742
#: ../src/glade.glade.h:93
msgid "toolbutton2"
msgstr "Botó d'eina 2"
#: ../src/glade.glade.h:94
msgid "toolbutton3"
msgstr "Botó d'eina 3"
#: ../src/glade.glade.h:95
msgid "toolbutton5"
msgstr "Botó d'eina 5"
#: ../src/glade.glade.h:96
msgid "toolbutton6"
msgstr "Botó d'eina 6"
#: ../src/glade.glade.h:97
msgid "toolbutton7"
msgstr "Botó d'eina 7"