Commit 968fc43d authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 773e8419
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-16 18:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-16 18:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-12 19:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 18:52+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../data/glade.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main.c:42 ../src/glade.glade.h:6
#: ../src/main.c:42 ../src/glade.glade.h:7
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -82,245 +82,245 @@ msgstr ""
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Tylko do odczytu]"
#: ../src/glade-window.c:189
#: ../src/glade-window.c:193
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika"
#: ../src/glade-window.c:452 ../src/glade-window.c:459
#: ../src/glade-window.c:456 ../src/glade-window.c:463
msgid "the last action"
msgstr "ostatnie działanie"
#: ../src/glade-window.c:453
#: ../src/glade-window.c:457
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Cofa: %s"
#: ../src/glade-window.c:460
#: ../src/glade-window.c:464
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Ponawia: %s"
#: ../src/glade-window.c:485
#: ../src/glade-window.c:489
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Automatyczne zapisywanie „%s”"
#: ../src/glade-window.c:490
#: ../src/glade-window.c:494
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Błąd podczas automatycznego zapisywania „%s”"
#: ../src/glade-window.c:713
#: ../src/glade-window.c:716
msgid "Open…"
msgstr "Otwórz…"
#: ../src/glade-window.c:747
#: ../src/glade-window.c:750
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projekt „%s” jest wczytywany."
#: ../src/glade-window.c:766
#: ../src/glade-window.c:769
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr ""
"Utworzenie kopii zapasowej istniejącego pliku się nie powiodło, kontynuować "
"zapisywanie?"
#: ../src/glade-window.c:788
#: ../src/glade-window.c:791
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Zapisanie %s się nie powiodło: %s"
#: ../src/glade-window.c:827
#: ../src/glade-window.c:830
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Plik %s został zmodyfikowany od czasu ostatniego odczytu"
#: ../src/glade-window.c:831
#: ../src/glade-window.c:834
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Zapisanie go może spowodować utratę wszystkich zewnętrznych zmian. Zapisać "
"go mimo to?"
#: ../src/glade-window.c:836
#: ../src/glade-window.c:839
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Zapi_sz mimo to"
#: ../src/glade-window.c:844
#: ../src/glade-window.c:847
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nie zapisuj"
#: ../src/glade-window.c:877
#: ../src/glade-window.c:880
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Zapisano projekt „%s”"
#: ../src/glade-window.c:908
#: ../src/glade-window.c:911
msgid "Save As…"
msgstr "Zapisz jako…"
#: ../src/glade-window.c:972
#: ../src/glade-window.c:975
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Nie można zapisać pliku %s"
#: ../src/glade-window.c:976
#: ../src/glade-window.c:979
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do zapisania pliku."
#: ../src/glade-window.c:998
#: ../src/glade-window.c:1001
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Nie można zapisać pliku %s. Inny projekt o tej samej ścieżce jest otwarty."
#: ../src/glade-window.c:1026
#: ../src/glade-window.c:1029
msgid "No open projects to save"
msgstr "Brak otwartych projektów do zapisu"
#: ../src/glade-window.c:1059
#: ../src/glade-window.c:1062
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w projekcie „%s” przed zamknięciem?"
#: ../src/glade-window.c:1067
#: ../src/glade-window.c:1070
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Zmiany zostaną utracone, jeśli nie zostanie zapisane."
#: ../src/glade-window.c:1071
#: ../src/glade-window.c:1074
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../src/glade-window.c:1072 ../src/glade-window.c:1748
#: ../src/glade-window.c:1075 ../src/glade-window.c:1751
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1690
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1997
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2196
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3137
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3249
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3266
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3586 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2198
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3247
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3264
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3584 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:525 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/glade-window.c:1073 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../src/glade-window.c:1076 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../src/glade-window.c:1104
#: ../src/glade-window.c:1107
msgid "Save…"
msgstr "Zapisz…"
#: ../src/glade-window.c:1655
#: ../src/glade-window.c:1658
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Nie można utworzyć nowego projektu."
#: ../src/glade-window.c:1716
#: ../src/glade-window.c:1719
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projekt %s ma niezapisane zmiany"
#: ../src/glade-window.c:1721
#: ../src/glade-window.c:1724
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Ponowne wczytanie spowoduje utratę wszystkich niezapisanych zmian. Wczytać "
"ponownie mimo to?"
#: ../src/glade-window.c:1731
#: ../src/glade-window.c:1734
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Plik %s został zmodyfikowany w innym programie"
#: ../src/glade-window.c:1736
#: ../src/glade-window.c:1739
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Wczytać projekt ponownie?"
#: ../src/glade-window.c:1742
#: ../src/glade-window.c:1745
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: ../src/glade-window.c:2287
#: ../src/glade-window.c:2303
msgid "Hello, I will show you what's new in Glade"
msgstr "Witamy we wprowadzeniu do nowości w programie Glade"
#: ../src/glade-window.c:2288
#: ../src/glade-window.c:2304
msgid "The menubar and toolbar were merged in the headerbar"
msgstr "Pasek menu i pasek narzędziowy zostały połączone w pasek nagłówka"
#: ../src/glade-window.c:2290
#: ../src/glade-window.c:2306
msgid "You can open a project"
msgstr "Można otworzyć projekt"
#: ../src/glade-window.c:2291
#: ../src/glade-window.c:2307
msgid "find recently used"
msgstr "znaleźć ostatnio używany"
#: ../src/glade-window.c:2292
#: ../src/glade-window.c:2308
msgid "or create a new one"
msgstr "lub utworzyć nowy"
#: ../src/glade-window.c:2296
#: ../src/glade-window.c:2312
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: ../src/glade-window.c:2297
#: ../src/glade-window.c:2313
msgid "Redo"
msgstr "Ponów"
#: ../src/glade-window.c:2298
#: ../src/glade-window.c:2314
msgid "Project switcher"
msgstr "Przełącznik projektów"
#: ../src/glade-window.c:2300
#: ../src/glade-window.c:2316
msgid "and Save button are directly accessible in the headerbar"
msgstr "i przycisk Zapisz są dostępne bezpośrednio na pasku nagłówka"
#: ../src/glade-window.c:2301
#: ../src/glade-window.c:2317
msgid "just like Save As"
msgstr "podobnie jak Zapisz jako"
#: ../src/glade-window.c:2302
#: ../src/glade-window.c:2318
msgid "project properties"
msgstr "właściwości projektu"
#: ../src/glade-window.c:2303
#: ../src/glade-window.c:2319
msgid "and less commonly used actions"
msgstr "i rzadziej używane działania"
#: ../src/glade-window.c:2305
#: ../src/glade-window.c:2321
msgid "The object inspector took the palette's place"
msgstr "Inspektor obiektów zastąpił paletę"
#: ../src/glade-window.c:2306
#: ../src/glade-window.c:2322
msgid "To free up space for the property editor"
msgstr "aby zwolnić miejsce na edytor właściwości"
#: ../src/glade-window.c:2308
#: ../src/glade-window.c:2324
msgid "The palette was replaced with a new object chooser"
msgstr "Paleta została zastąpiona nowym elementem wyboru obiektu"
#: ../src/glade-window.c:2309
#: ../src/glade-window.c:2325
msgid "Where you can search all supported classes"
msgstr "gdzie można wyszukiwać wszystkie obsługiwane klasy"
#: ../src/glade-window.c:2310
#: ../src/glade-window.c:2326
msgid "investigate GTK+ object groups"
msgstr "badać grupy obiektów GTK+"
#: ../src/glade-window.c:2311
#: ../src/glade-window.c:2327
msgid "and find classes introduced by other libraries"
msgstr "i wyszukiwać klasy wprowadzone przez inne biblioteki"
#: ../src/glade-window.c:2313
#: ../src/glade-window.c:2329
msgid ""
"OK, now that we are done with the overview, let's start with the new workflow"
msgstr "Przejdźmy teraz do opisu nowego sposobu działania programu"
#: ../src/glade-window.c:2315
#: ../src/glade-window.c:2331
msgid "First of all, create a new project"
msgstr "Najpierw należy utworzyć nowy projekt"
#: ../src/glade-window.c:2316
#: ../src/glade-window.c:2332
msgid ""
"OK, now add a GtkWindow using the new widget chooser or by double clicking "
"on the workspace"
......@@ -328,35 +328,35 @@ msgstr ""
"Teraz można dodać widżet GtkWindow za pomocą nowego elementu wyboru widżetu "
"lub podwójnie klikając na obszarze roboczym"
#: ../src/glade-window.c:2317
#: ../src/glade-window.c:2333
msgid "Excellent!"
msgstr "Wyśmienicie!"
#: ../src/glade-window.c:2318
#: ../src/glade-window.c:2334
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Czy wiesz, że można podwójnie kliknąć dowolny element zastępowalny, aby "
"tworzyć widżety?"
#: ../src/glade-window.c:2319
#: ../src/glade-window.c:2335
msgid "Try adding a grid"
msgstr "Proszę spróbować dodać siatkę"
#: ../src/glade-window.c:2320
#: ../src/glade-window.c:2336
msgid "and a button"
msgstr "i przycisk"
#: ../src/glade-window.c:2322
#: ../src/glade-window.c:2338
msgid "Quite easy! Isn't it?"
msgstr "Całkiem łatwe, co nie?"
#: ../src/glade-window.c:2323
#: ../src/glade-window.c:2339
msgid "Enjoy!"
msgstr "Powodzenia!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2531
#: ../src/glade-window.c:2548
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -365,16 +365,16 @@ msgstr ""
" Wyświetlić ją teraz?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2535
#: ../src/glade-window.c:2552
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Jeśli nie, to zawsze można ją znaleźć w menu Pomocy."
#: ../src/glade-window.c:2537
#: ../src/glade-window.c:2554
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Bez wyświetlania tego okna ponownie"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: ../src/glade-window.c:2558
#: ../src/glade-window.c:2575
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Prosimy kliknąć Pomoc → Rejestracja i ankieta użytkownika i wypełnić naszą "
......@@ -439,56 +439,52 @@ msgid "_Developer Reference"
msgstr "_Podręcznik programistyczny"
#: ../src/glade.glade.h:4
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Interaktywne wprowadzenie"
#: ../src/glade.glade.h:5
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: ../src/glade.glade.h:5
#: ../src/glade.glade.h:6
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/glade.glade.h:7
msgid "page0"
msgstr "0. strona"
#: ../src/glade.glade.h:8
msgid "page1"
msgstr "1. strona"
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:632
#: ../src/glade.glade.h:8 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:632
msgid "Open"
msgstr "Otwarcie"
#: ../src/glade.glade.h:10
#: ../src/glade.glade.h:9
msgid "Open a project"
msgstr "Otwiera projekt"
#: ../src/glade.glade.h:11
#: ../src/glade.glade.h:10
msgid "Create a new project"
msgstr "Tworzy nowy projekt"
#: ../src/glade.glade.h:12
#: ../src/glade.glade.h:11
msgid "Edit project properties"
msgstr "Modyfikuje preferencje projektu"
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:13 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:630
#: ../src/glade.glade.h:12 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:630
msgid "Save"
msgstr "Zapisanie"
#: ../src/glade.glade.h:14
#: ../src/glade.glade.h:13
msgid "Save the current project"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt"
#: ../src/glade.glade.h:15
#: ../src/glade.glade.h:14
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod inną nazwą"
#: ../src/glade.glade.h:16
#: ../src/glade.glade.h:15
msgid "Start/resume interactive UI introduction"
msgstr "Rozpoczyna/wznawia interaktywne wprowadzenie do interfejsu użytkownika"
#: ../src/glade.glade.h:17
#: ../src/glade.glade.h:16
msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
......@@ -498,16 +494,16 @@ msgstr ""
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli i inni.\n"
"Copyright © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte i inni."
#: ../src/glade.glade.h:20
#: ../src/glade.glade.h:19
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr ""
"Projektowanie interfejsów użytkownika dla biblioteki GTK+ i środowiska GNOME."
#: ../src/glade.glade.h:21
#: ../src/glade.glade.h:20
msgid "Visit Glade web site"
msgstr "Witryna programu Glade"
#: ../src/glade.glade.h:22
#: ../src/glade.glade.h:21
msgid ""
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as \n"
......@@ -539,7 +535,7 @@ msgstr ""
"napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
"Boston, MA 02110-1301, USA."
#: ../src/glade.glade.h:36
#: ../src/glade.glade.h:35
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002\n"
......@@ -1553,12 +1549,12 @@ msgstr "Wyłączanie właściwości %s na widżecie %s"
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Ustawienie wielu właściwości"
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3652
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3650
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Ustawienie %s dla %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3357
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3355
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Ustawienie %s dla %s na %s"
......@@ -1767,7 +1763,7 @@ msgstr "Właściwości „%s” — %s"
#: ../gladeui/glade-editor.c:349 ../gladeui/glade-widget.c:1377
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:11
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:184
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:361
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:365
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:518
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:545
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:564
......@@ -1819,10 +1815,10 @@ msgstr "Przywrócenie domyślnych właściwości widżetu"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1691
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1998
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3139
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3252
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3268
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3587 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3137
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3250
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3266
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3585 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -1935,71 +1931,71 @@ msgstr ""
msgid "Co_mments for translators:"
msgstr "Ko_mentarze dla tłumaczy:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2192
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2194
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Wybór pliku z katalogu zasobów projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2197 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2199 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3057
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3055
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1447 ../gladeui/glade-widget.c:1341
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:547
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3066 ../gladeui/glade-property.c:647
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3064 ../gladeui/glade-property.c:647
msgid "Class"
msgstr "Klasa"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3086
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3084
#, c-format
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Wybór braku nadrzędności obiektów typu %s w tym projekcie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3088
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3086
#, c-format
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Wybór obiektów typu %s w tym projekcie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3108
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3106
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Wybór braku nadrzędności %s w tym projekcie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3110
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3108
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Wybór %s w tym projekcie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3138
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3250
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3267
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3585 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3136
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3248
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3265
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3583 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1061
msgid "C_lear"
msgstr "Wy_czyść"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3160
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3290
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3158
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3288
msgid "O_bjects:"
msgstr "_Obiekty:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3251
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3249
msgid "_New"
msgstr "_Nowy"
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3400
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3398
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Tworzenie %s dla %s na %s"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3603
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3601
msgid "Objects:"
msgstr "Obiekty:"
......@@ -2445,7 +2441,7 @@ msgstr "Właściwości dokumentu „%s”"
#. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
#.
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2913
#: ../gladeui/glade-project.c:3010
#, c-format
msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2453,18 +2449,18 @@ msgstr ""
"biblioteki %s %d.%d"
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2917
#: ../gladeui/glade-project.c:3014
#, c-format
msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr ""
"[%s] Klasa obiektów „<b>%s</b>” została wprowadzona w bibliotece %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:2919
#: ../gladeui/glade-project.c:3016
msgid "This widget is deprecated"
msgstr "Ten widżet jest przestarzały"
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2922
#: ../gladeui/glade-project.c:3019
#, c-format
msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr ""
......@@ -2472,7 +2468,7 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2927
#: ../gladeui/glade-project.c:3024
#, c-format
msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2480,7 +2476,7 @@ msgstr ""
"biblioteki %s %d.%d"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2931
#: ../gladeui/glade-project.c:3028
#, c-format
msgid ""
"[%s] Property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s "
......@@ -2490,7 +2486,7 @@ msgstr ""
"w bibliotece %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2935
#: ../gladeui/glade-project.c:3032
#, c-format
msgid ""
"[%s] Packing property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced "
......@@ -2499,12 +2495,12 @@ msgstr ""
"[%s] Właściwość pakująca „<b>%s</b>” klasy obiektów „<b>%s</b>” została "
"wprowadzona w bibliotece %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:2938
#: ../gladeui/glade-project.c:3035
msgid "This property is deprecated"
msgstr "Ta właściwość jest przestarzała"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]'
#: ../gladeui/glade-project.c:2941
#: ../gladeui/glade-project.c:3038
#, c-format