Commit 7a2a5f50 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 0a0c6d07
......@@ -4,13 +4,12 @@
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007 - 2010.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glade3&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-08 04:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-10 09:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-14 02:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-15 08:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -991,6 +990,10 @@ msgstr "Izbor polj"
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Izbor posameznih polj:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1437
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Izbor imenovane ikone"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1701
msgid "Edit Text"
msgstr "Uredi besedilo"
......@@ -1056,8 +1059,8 @@ msgstr "Razred"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
#, c-format
msgid "Choose parentless %s(s) in this project"
msgstr "Izbor osnovnih %s(s) v projektu"
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Izbor osnovne %s vrste predmetov v projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
#, c-format
......@@ -1066,8 +1069,8 @@ msgstr "Izbor osnovnih %s v projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
#, c-format
msgid "Choose %s(s) in this project"
msgstr "Izberite %s v tem projektu"
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Izbor %s vrste predmetov v tem projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
#, c-format
......@@ -1244,6 +1247,12 @@ msgstr "P_očisti vse"
msgid "Property _Description:"
msgstr "Opis _lastnosti:"
#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
#: ../gladeui/glade-editor.c:1356
#, c-format
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - %s lastnosti"
#: ../gladeui/glade-fixed.c:491
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2736
#, c-format
......@@ -1515,13 +1524,13 @@ msgstr "Podrobnosti"
#: ../gladeui/glade-project.c:2024
#, c-format
msgid "Project %s has errors. Save anyway?"
msgstr "V projektu %s so napake. Ali naj se projekt vseeno shrani?"
msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "V projektu \"%s\" so napake. Ali naj se projekt vseeno shrani?"
#: ../gladeui/glade-project.c:2025
#, c-format
msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgstr "Projekt %s vsebuje zastarele gradnike in neustreznost različice."
msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgstr "Projekt \"%s\" vsebuje zastarele gradnike in neustrezne različice."
#: ../gladeui/glade-project.c:3415
#, c-format
......@@ -1579,7 +1588,7 @@ msgstr "Izbor poti za nalaganje virov slik"
#. Target versions
#: ../gladeui/glade-project.c:3951
msgid "Toolkit version(s) required:"
msgid "Toolkit versions required:"
msgstr "Zahtevana različica zbirke orodij:"
#: ../gladeui/glade-project.c:3985
......@@ -2024,6 +2033,14 @@ msgstr "Izbirnik imen ikon"
msgid "Icon _Name:"
msgstr "Ime _ikone:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1445
msgid "C_ontexts:"
msgstr "_Vsebina:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1466
msgid "Icon Na_mes:"
msgstr "Imena _ikone:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1488
msgid "_List standard icons only"
msgstr "_Pokaži običajne ikone"
......@@ -2584,7 +2601,7 @@ msgid "Choose accelerator keys..."
msgstr "Izberi tipkovne bližnjice ..."
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
msgid "A filname, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
msgid "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
msgstr "Ime datoteke, polna ali delna pot do ikone za gumb na orodni vrstici"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:2
......@@ -4289,7 +4306,7 @@ msgid "The response ID of this button in a dialog"
msgstr "ID odgovora tega gumba v pogovornem oknu"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
msgid "The stock icon displayed on the item (chose an item from gtk+ stock or from an icon factory)"
msgid "The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from an icon factory)"
msgstr "Prikazana ikona sklada na predmetu (izberite predmet iz gtk+ sklada ali iz tovarn ikon)"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
......@@ -4584,6 +4601,14 @@ msgstr "< določi nov stolpec >"
msgid "Add and remove columns:"
msgstr "Dodajte ali odstranite stolpce:"
#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:882
msgid "Column type"
msgstr "Vrsta stolpca"
#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:904
msgid "Column name"
msgstr "Ime stolpca"
#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1196
msgid "Add and remove rows:"
msgstr "Dodaj ali odstrani vrstice:"
......@@ -4766,12 +4791,12 @@ msgstr "Nastavitev %s za uporabo vzorčnega niza"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:357
#, c-format
msgid "Setting %s to set desired width in charachters"
msgid "Setting %s to set desired width in characters"
msgstr "Nastavitev %s na želeno širino znakov"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:388
#, c-format
msgid "Setting %s to set maximum width in charachters"
msgid "Setting %s to set maximum width in characters"
msgstr "Nastavitev %s na največjo širino znakov"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:422
......@@ -5397,8 +5422,6 @@ msgstr "Širina vsake ikone"
#~ msgstr "Največja širina"
#~ msgid "Text Manipulation"
#~ msgstr "Spreminjanje besedila"
#~ msgid "%s [%s] - Properties"
#~ msgstr "%s [%s] - lastnosti"
#~ msgid "Dock _Editor"
#~ msgstr "Zasidraj _urejevalnik"
#~ msgid "Unable to paste widget %s without a parent"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment