Commit 4e24db40 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada
Browse files

Added Catalan (Valencian) translation

parent 0471db0f
......@@ -6,6 +6,7 @@ bg
bn
bn_IN
ca
ca@valencia
cs
da
de
......
# Catalan translation of Glade3
# Traducció del Glade3 de l'equip de Softcatalà.
#
# Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2006.
# Quico Llach <quico@softcatala.org>, 2000.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>, 2003-2007.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2007, 2008, 2009.
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2009.
# Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-16 22:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-16 18:33+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (Valencià) <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:1
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Creeu o obriu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies Glade"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
#: ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../src/main.c:52
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Mostra la informació de la versió i ix"
#: ../src/main.c:55
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Inhabilita la integració amb el Devhelp"
#: ../src/main.c:58
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FITXER...]"
#: ../src/main.c:68
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
#: ../src/main.c:93
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Creeu o editeu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+ o GNOME."
#: ../src/main.c:97 ../src/main.c:98
msgid "Glade options"
msgstr "Opcions del Glade"
#: ../src/main.c:105
msgid "Glade debug options"
msgstr "Opcions de depuració del Glade"
#: ../src/main.c:106
msgid "Show Glade debug options"
msgstr "Mostra les opcions de depuració del Glade"
#: ../src/main.c:149
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"No es troba disponible el gmodule. Cal que hi siga perquè funcione el glade"
#: ../src/main.c:176
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "No es pot obrir «%s», no existeix el fitxer.\n"
#: ../src/glade-window.c:50
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Només lectura]"
#: ../src/glade-window.c:159
#, c-format
msgid "Could not display the URL '%s'"
msgstr "No es pot mostrar l'URL «%s»"
#: ../src/glade-window.c:163
msgid "No suitable web browser could be found."
msgstr "No s'ha trobat cap navegador executable."
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. * we also indicate to users that the file may be read-only with
#. * the second '%s'
#: ../src/glade-window.c:670
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Activa «%s» %s"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
#: ../src/glade-window.c:677 ../src/glade-window.c:685
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Activa «%s»"
#: ../src/glade-window.c:1083
msgid "Open…"
msgstr "Obri..."
#: ../src/glade-window.c:1126
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "S'ha modificat el fitxer %s des que s'ha llegit"
#: ../src/glade-window.c:1130
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr "Si l'alceu, es perdran tots els canvis externs. Voleu fer-ho?"
#: ../src/glade-window.c:1134
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Al_ça'l igualment"
#: ../src/glade-window.c:1141
msgid "_Don't Save"
msgstr "_No l'alces"
#: ../src/glade-window.c:1167
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:1189
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "S'ha alçat el projecte «%s»"
#: ../src/glade-window.c:1209
msgid "Save As…"
msgstr "Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:1254
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
#: ../src/glade-window.c:1258
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "No teniu els permisos per a poder alçar el fitxer."
#: ../src/glade-window.c:1279
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"No s'ha pogut alçar el fitxer %s. Hi ha un altre projecte obert amb este "
"camí."
#: ../src/glade-window.c:1304
msgid "No open projects to save"
msgstr "No hi ha projectes oberts per a alçar"
#: ../src/glade-window.c:1334
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Voleu alçar els canvis al projecte «%s» abans de tancar?"
#: ../src/glade-window.c:1345
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu"
#: ../src/glade-window.c:1349
msgid "_Close without Saving"
msgstr "_Tanca sense alçar"
#: ../src/glade-window.c:1376
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut alçar %s a %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:1388
msgid "Save…"
msgstr "Alça..."
#: ../src/glade-window.c:1886
msgid "Could not display the online user manual"
msgstr "No s'ha pogut mostrar el manual d'usuari en línia"
#: ../src/glade-window.c:1889 ../src/glade-window.c:1927
#, c-format
msgid ""
"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
"display the URL: %s"
msgstr "No s'ha trobat cap navegador web executable per a mostrar l'URL: %s"
#: ../src/glade-window.c:1924
msgid "Could not display the online developer reference manual"
msgstr ""
"No s'ha pogut mostrar el manual en línia de referència del desenvolupador"
#: ../src/glade-window.c:1967
msgid ""
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"El Glade és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
"els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat publicada "
"per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o (si "
"ho preferiu) sota una de més recent. \n"
"El Glade es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
"GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ "
"PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
"obtindre'n més detalls. \n"
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
"juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA."
#: ../src/glade-window.c:1993
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Quico Llach <quico@softcatala.org>\n"
"Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>"
#: ../src/glade-window.c:1994
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Un dissenyador d'interfícies d'usuari per a GTK+ i el GNOME."
#. File
#: ../src/glade-window.c:2066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7101
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7424
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#. Edit
#: ../src/glade-window.c:2067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7104
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7434
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#. View
#: ../src/glade-window.c:2068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7107
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7442
msgid "_View"
msgstr "_Visualització"
#: ../src/glade-window.c:2069
msgid "_Projects"
msgstr "_Projectes"
#. Help
#: ../src/glade-window.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7119
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7445
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../src/glade-window.c:2076
msgid "Create a new project"
msgstr "Crea un projecte nou"
#
#: ../src/glade-window.c:2078
msgid "_Open…"
msgstr "_Obri..."
#: ../src/glade-window.c:2079
msgid "Open a project"
msgstr "Obri un projecte"
#: ../src/glade-window.c:2081
msgid "Open _Recent"
msgstr "Obri'n un de _recent"
#: ../src/glade-window.c:2084
msgid "Quit the program"
msgstr "Ix del programa"
#. ViewMenu
#: ../src/glade-window.c:2087
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Aparença de la paleta"
#: ../src/glade-window.c:2091
msgid "About this application"
msgstr "Quant a esta aplicació"
#: ../src/glade-window.c:2093
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"
#: ../src/glade-window.c:2094
msgid "Display the user manual"
msgstr "Mostra el manual d'usuari"
#: ../src/glade-window.c:2096
msgid "_Developer Reference"
msgstr "_Referència per als desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2097
msgid "Display the developer reference manual"
msgstr "Mostra el manual de referència per a desenvolupadors"
#: ../src/glade-window.c:2106
msgid "Save the current project"
msgstr "Alça el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2108
msgid "Save _As…"
msgstr "_Anomena i alça..."
#: ../src/glade-window.c:2109
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Alça el projecte actual amb un nom diferent"
#: ../src/glade-window.c:2112
msgid "Close the current project"
msgstr "Tanca el projecte actual"
#: ../src/glade-window.c:2116
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2119
msgid "Redo the last action"
msgstr "Refés l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2122
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2125
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2128
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Enganxa el porta-retalls"
#: ../src/glade-window.c:2131
msgid "Delete the selection"
msgstr "Suprimeix la selecció"
#: ../src/glade-window.c:2134
msgid "Modify project preferences"
msgstr "Modifica les preferències del projecte"
#. ProjectsMenu
#: ../src/glade-window.c:2137
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2138
msgid "Activate previous project"
msgstr "Activa el projecte anterior"
#: ../src/glade-window.c:2140
msgid "_Next Project"
msgstr "Pr_ojecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2141
msgid "Activate next project"
msgstr "Activa el projecte següent"
#: ../src/glade-window.c:2149
msgid "_Use Small Icons"
msgstr "_Utilitza icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2150
msgid "Show items using small icons"
msgstr "Mostra elements utilitzant icones petites"
#: ../src/glade-window.c:2153
msgid "Dock _Palette"
msgstr "Acobla la _paleta"
#: ../src/glade-window.c:2154
msgid "Dock the palette into the main window"
msgstr "Acobla la paleta a la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2157
msgid "Dock _Inspector"
msgstr "Acobla l'_inspector"
#: ../src/glade-window.c:2158
msgid "Dock the inspector into the main window"
msgstr "Acobla l'inspector a la finestra principal"
#
#: ../src/glade-window.c:2161
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "Pro_pietats de l'acoblador"
#: ../src/glade-window.c:2162
msgid "Dock the editor into the main window"
msgstr "Acobla l'editor en la finestra principal"
#: ../src/glade-window.c:2170 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
msgid "Text beside icons"
msgstr "Text al costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2171
msgid "Display items as text beside icons"
msgstr "Mostra els elements com a text al costat de les icones"
#: ../src/glade-window.c:2173
msgid "_Icons only"
msgstr "Només _icones"
#: ../src/glade-window.c:2174
msgid "Display items as icons only"
msgstr "Mostra els elements com a icones i prou"
#: ../src/glade-window.c:2176
msgid "_Text only"
msgstr "Només _text"
#: ../src/glade-window.c:2177
msgid "Display items as text only"
msgstr "Mostra els elements com a text i prou"
#: ../src/glade-window.c:2370
msgid "Select"
msgstr "Seleccioneu"
#: ../src/glade-window.c:2373
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Seleccioneu els ginys en l'espai de treball"
#: ../src/glade-window.c:2396
msgid "Drag Resize"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu"
#: ../src/glade-window.c:2399
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Arrossegueu i redimensioneu ginys en l'espai de treball"
#: ../src/glade-window.c:2440
msgid "Could not create a new project."
msgstr "No s'ha pogut crear un projecte nou."
#: ../src/glade-window.c:2494
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "El projecte «%s» té canvis sense alçar"
#: ../src/glade-window.c:2498
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Si el torneu a carregar, es perdran tots els canvis que no estiguen alçats. "
"Tot i així el voleu tornar a carregar?"
#: ../src/glade-window.c:2507
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "El fitxer «%s» del projecte s'ha modificat des de l'exterior"
#: ../src/glade-window.c:2511
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Voleu tornar a carregar el projecte?"
#: ../src/glade-window.c:2517
msgid "_Reload"
msgstr "Torna a _carregar"
#: ../src/glade-window.c:2639
msgid "_Undo"
msgstr "_Desfés"
#. Change tooltips
#: ../src/glade-window.c:2641 ../gladeui/glade-app.c:273
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Desfés: %s"
#: ../src/glade-window.c:2641 ../src/glade-window.c:2652
#: ../gladeui/glade-app.c:274
msgid "the last action"
msgstr "l'última acció"
#: ../src/glade-window.c:2650
msgid "_Redo"
msgstr "_Refés"
#: ../src/glade-window.c:2652 ../gladeui/glade-app.c:273
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Refés: %s"
#: ../src/glade-window.c:2960
msgid "Go back in undo history"
msgstr "Vés arrere en l'historial de desfer"
#: ../src/glade-window.c:2962
msgid "Go forward in undo history"
msgstr "Vés avant en l'historial de desfer"
#: ../src/glade-window.c:3014
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../src/glade-window.c:3024
msgid "Inspector"
msgstr "Inspector"
#
#: ../src/glade-window.c:3031 ../gladeui/glade-editor.c:350
#: ../gladeui/glade-widget.c:1096 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6530
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6560 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: ../gladeui/glade-app.c:455
msgid "Clipboard"
msgstr "Porta-retalls"
#: ../gladeui/glade-app.c:524
msgid "Active Project"
msgstr "Projecte actiu"
#: ../gladeui/glade-app.c:525
msgid "The active project"
msgstr "El projecte actiu"
#: ../gladeui/glade-app.c:531
msgid "Pointer Mode"
msgstr "Mode de punter"
#: ../gladeui/glade-app.c:532
msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
msgstr "Mode actual del punter en l'espai de treball"
#: ../gladeui/glade-app.c:602
#, c-format
msgid ""
"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"S'està intentant alçar dades privades en el directori %s, però es tracta "
"d'un fitxer de dades.\n"
"No s'alçaran dades privades en esta sessió"
#: ../gladeui/glade-app.c:615
#, c-format
msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"No s'ha pogut crear el directori %s per a alçar dades privades.\n"
"No s'alçaran dades privades en esta sessió"
#: ../gladeui/glade-app.c:643
#, c-format
msgid ""
"Error writing private data to %s (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"S'ha produït un error en escriure dades privades a %s (%s).\n"
"No s'alçaran dades privades en esta sessió"
#: ../gladeui/glade-app.c:655
#, c-format
msgid ""
"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"S'ha produït un error en serialitzar les dades a alçar (%s).\n"
"No s'alçaran dades privades en esta sessió"
#: ../gladeui/glade-app.c:668
#, c-format
msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"S'ha produït un error en obrir %s per a escriure-hi dades privades (%s).\n"
"No s'alçaran dades privades en esta sessió"
#: ../gladeui/glade-app.c:1181 ../gladeui/glade-app.c:1222
#: ../gladeui/glade-app.c:1381
msgid "No widget selected."
msgstr "No s'ha seleccionat cap giny."
#: ../gladeui/glade-app.c:1274
msgid "Unable to paste to the selected parent"
msgstr "No es pot enganxar al pare seleccionat"
#: ../gladeui/glade-app.c:1285
msgid "Unable to paste to multiple widgets"
msgstr "No es pot enganxar a més d'un giny"
#: ../gladeui/glade-app.c:1295 ../gladeui/glade-app.c:1401
msgid "No widget selected on the clipboard"
msgstr "No s'ha seleccionat cap giny del porta-retalls"
#: ../gladeui/glade-app.c:1327
msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
msgstr "Només es pot enganxar un giny a la vegada en este contenidor"
#: ../gladeui/glade-app.c:1339
msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
msgstr "No hi ha prou marcadors en el contenidor objectiu"
#: ../gladeui/glade-builtins.c:71
msgid "Authentication"
msgstr "Autenticació"
#. GTK_STOCK_DIALOG_AUTHENTICATION
#: ../gladeui/glade-builtins.c:72
msgid "DnD"
msgstr "Arrossega i deixa anar"
#. GTK_STOCK_DND
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73
msgid "DnD Multiple"
msgstr "Múltiple arrossegament i deixada anar"
#. GTK_STOCK_DND_MULTIPLE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:74
msgid "Color Picker"
msgstr "Seleccionador de color"
#. GTK_STOCK_COLOR_PICKER
#: ../gladeui/glade-builtins.c:75
msgid "Directory"
msgstr "Directori"
#. GTK_STOCK_DIRECTORY
#: ../gladeui/glade-builtins.c:76 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
msgid "File"
msgstr "Fitxer"
#. GTK_STOCK_FILE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:77
msgid "Missing Image"
msgstr "Manca una imatge"
#: ../gladeui/glade-builtins.c:321
msgid "Stock"
msgstr "Predeterminat"
#: ../gladeui/glade-builtins.c:322
msgid "A builtin stock item"
msgstr "Un element predeterminat"