Commit 4cc5b829 authored by Norayr Chilingarian's avatar Norayr Chilingarian
Browse files

Updated hy.po file

parent d648025a
......@@ -2,13 +2,15 @@
# This file is distributed under the same license as the glade package.
# Copyright (C) Zhanna Sargsyan, 2010.
# Zhanna Sargsyan <zhanna.sargsyan@yahoo.com>
# Nune <nune@instigatedesign.com>
# Narine Martirosyan <training@instigate.am>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-31 10:13+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-27 11:35+0500\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-31 10:08+0400\n"
"Last-Translator: Nune <nune@instigatedesign.com>\n"
"Last-Translator: Narine Martirosyan <training@instigate.am>\n"
"Language-Team: <norik@freenet.am>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -1892,7 +1894,7 @@ msgstr "Ադապտոր"
msgid "The class adaptor for the associated widget"
msgstr "Ադապտոր դաս ասոցացված վիջեթների համար"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1091 ../gladeui/glade-inspector.c:187
#: ../gladeui/glade-widget.c:1091 ../gladeui/glade-inspector.c:191
msgid "Project"
msgstr "Պրոյեկտ"
......@@ -2044,11 +2046,11 @@ msgstr "Կուրսոր"
msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
msgstr "Կուսոր ինտերֆեյսում վիջեթներ ավելացնելու համար"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:188
#: ../gladeui/glade-inspector.c:192
msgid "The project being inspected"
msgstr "Ոսումնասիրվող պրոյեկտ"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:385
#: ../gladeui/glade-inspector.c:389
msgid "< search widgets >"
msgstr "< փնտրել վիջեթներ >"
......@@ -2133,6 +2135,81 @@ msgstr "Տեղեր"
msgid "Status"
msgstr "Կարգավիճակ"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:215
msgctxt "textattr"
msgid "Style"
msgstr "Ոճ"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:219
msgctxt "textattr"
msgid "Weight"
msgstr "Քաշ"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:223
msgctxt "textattr"
msgid "Variant"
msgstr "Տարբերակ"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:227
msgctxt "textattr"
msgid "Stretch"
msgstr "Ձգում"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:231
msgctxt "textattr"
msgid "Underline"
msgstr "Ընդգծում"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:235
msgctxt "textattr"
msgid "Strikethrough"
msgstr "Վրագծված"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:239
msgctxt "textattr"
msgid "Gravity"
msgstr "Ձգողություն"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:243
msgctxt "textattr"
msgid "Gravity Hint"
msgstr "Ձգողությն հուշում"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:254
msgctxt "textattr"
msgid "Size"
msgstr "Չափը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:258
msgctxt "textattr"
msgid "Absolute Size"
msgstr "Բացարձալ Չափը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:265
msgctxt "textattr"
msgid "Foreground Color"
msgstr "Տեքստի Գույնը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:269
msgctxt "textattr"
msgid "Background Color"
msgstr "Ֆոնային Գույնը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:273
msgctxt "textattr"
msgid "Underline Color"
msgstr "Ընդգծման Գույնը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:277
msgctxt "textattr"
msgid "Strikethrough Color"
msgstr "Վրագծման Գույնը"
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:287
msgctxt "textattr"
msgid "Scale"
msgstr "Մասշտաբ"
#. XXX Interesting... can we get the defaults ? what can we do to let the user
#. * unset the value ??
#.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment