Commit c8ffb340 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 29eebced
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-27 10:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 20:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-13 20:25+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -4282,7 +4282,7 @@ msgstr "Medieafspiller"
#. TRANSLATORS: secondary battery
#: panels/power/cc-power-panel.c:577 panels/wacom/cc-wacom-panel.c:848
msgid "Tablet"
msgstr "Tavle-pc"
msgstr "Tegneplade"
#. TRANSLATORS: secondary battery
#: panels/power/cc-power-panel.c:580
......@@ -7752,7 +7752,7 @@ msgid ""
"tablet."
msgstr ""
"Rør ved målmarkørerne efterhånden som de vises på skærmen for at kalibrere "
"tavle-pc'en."
"tegnepladen."
#: panels/wacom/calibrator/calibrator.ui:77
msgid "Mis-click detected, restarting…"
......@@ -7824,8 +7824,8 @@ msgstr "Wacom-tegneplade"
#: panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in:4
msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"
msgstr ""
"Angiv tasteafbildninger og justér følsomhed for digital pen til grafik-tavle-"
"pc'er"
"Angiv tasteafbildninger og justér følsomhed for digital pen til grafiske "
"tegneplader"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in:7
......@@ -7859,7 +7859,7 @@ msgstr "Ingen tegneplade fundet"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:141
msgid "Please plug in or turn on your Wacom tablet"
msgstr "Vær venlig at tilslutte eller tænde din Wacon-tegneplade"
msgstr "Vær venlig at tilslutte eller tænde din Wacom-tegneplade"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:161
msgid "Bluetooth Settings"
......@@ -7924,7 +7924,7 @@ msgstr "Ingen pen fundet"
#: panels/wacom/wacom-stylus-page.ui:93
msgid "Please move your stylus to the proximity of the tablet to configure it"
msgstr "Flyt din pen hen til pegepladen for at konfigurere den"
msgstr "Flyt din pen hen til tegnepladen for at konfigurere den"
# Måske?
# scootergrisen: "pressure fell" kunne måske oversættes til "trykfølsomhed"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment