Commit c758dfb2 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 81e67f08
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.91.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-25 19:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-25 19:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-25 20:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-25 20:19+0100\n"
"Last-Translator: Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -792,16 +792,6 @@ msgstr "_Navn:"
msgid "_Speed:"
msgstr "_Hastighet:"
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:21
#: ../panels/network/network.ui.h:25
msgid "add-toolbutton"
msgstr ""
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:22
#: ../panels/network/network.ui.h:29
msgid "remove-toolbutton"
msgstr ""
#: ../panels/media/cc-media-panel.c:321
msgid "Ask what to do"
msgstr "Spør hvs som skal gjøres"
......@@ -987,7 +977,7 @@ msgstr "Avbrutt"
#. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:738
msgid "Aborted"
msgstr ""
msgstr "Avbrutt med feil"
#. Translators: Job's state (job has completed successfully)
#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:742
......@@ -1653,17 +1643,17 @@ msgstr "Lås opp"
msgid "Username:"
msgstr "Brukernavn:"
#: ../panels/network/network.ui.h:26
#: ../panels/network/network.ui.h:25
msgctxt "proxy method"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
#: ../panels/network/network.ui.h:27
#: ../panels/network/network.ui.h:26
msgctxt "proxy method"
msgid "Manual"
msgstr "Manuell"
#: ../panels/network/network.ui.h:28
#: ../panels/network/network.ui.h:27
msgctxt "proxy method"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -3206,51 +3196,3 @@ msgstr "Kontrollsenter"
#: ../shell/shell.ui.h:2
msgid "_All Settings"
msgstr "_Alle innstillinger"
#~ msgid "Do Nothing"
#~ msgstr "Ikke gjør noe"
#~ msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
#~ msgstr "_Peker kan kontrolleres med pekerflaten"
#~ msgid "_Type to test settings:"
#~ msgstr "_Skriv for å prøve ut innstillinger:"
#~ msgid "Show Universal Access status"
#~ msgstr "Vis status for universell tilgang"
#~ msgid ""
#~ "A guest account will allow anyone to temporarily log in to this computer "
#~ "without a password. For security, remote logins to this account are not "
#~ "allowed.\n"
#~ "\n"
#~ "<b>When the guest user logs out, all files and data associated with the "
#~ "account will be deleted.</b>"
#~ msgstr ""
#~ "En gjestekonto vil la hvem som helst logge seg inn på denne datamaskinen "
#~ "midlertidig uten et passord. Ekstern pålogging til denne kontoen er ikke "
#~ "tillatt av sikkerhetshensyn.\n"
#~ "\n"
#~ "<b>Når gjestebrukeren logger ut vil alle filer og data assosiert med "
#~ "kontoen bli slettet.</b>"
#~ msgid "Accounts"
#~ msgstr "Kontoer"
#~ msgid "Address Book Card:"
#~ msgstr "Adressebokkort:"
#~ msgid "Allow guests to log in to this computer"
#~ msgstr "La gjester logge inn på denne datamaskinen"
#~ msgid "E-mail address:"
#~ msgstr "E-postadresse:"
#~ msgid "Show Shutdown, Suspend and Restart actions"
#~ msgstr "Vis handlinger for å slå av, starte på nytt og for hvilemodus"
#~ msgid "Show list of users"
#~ msgstr "Vis liste med brukere"
#~ msgid "Show password hints"
#~ msgstr "Vis hint for passord"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment