Commit 98faa38c authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent cbe604e2
......@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Tisknout dokumenty"
#: panels/applications/cc-snap-row.c:69
msgid "Use any connected joystick"
msgstr "Používat libovolný připojené joystik"
msgstr "Používat libovolný připojené joystick"
#: panels/applications/cc-snap-row.c:71
msgid "Allow connecting to the Docker service"
......@@ -399,7 +399,7 @@ msgstr "Přistupovat k údajům o hardwaru"
#: panels/applications/cc-snap-row.c:83
msgid "Provide entropy to hardware random number generator"
msgstr "Poskytovat entropii hardwarovému generátour náhodných čísel"
msgstr "Poskytovat entropii hardwarovému generátoru náhodných čísel"
#: panels/applications/cc-snap-row.c:85
msgid "Use hardware-generated random numbers"
......@@ -1795,7 +1795,7 @@ msgstr "Obsahuje horní lištu a Činnosti"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:223
msgid "Primary Display"
msgstr "Hlavníá displej"
msgstr "Hlavní displej"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:245
msgid ""
......@@ -2491,7 +2491,7 @@ msgstr ""
#: panels/location/cc-location-panel.ui:31
msgid "Location services turned off"
msgstr "Služby určování polohy je vypnutá"
msgstr "Služby určování polohy jsou vypnuty"
#: panels/location/cc-location-panel.ui:40
msgid "No applications can obtain location information."
......@@ -2562,7 +2562,7 @@ msgstr "Zobrazovat upozor_nění na uzamknuté obrazovce"
#: panels/lock/cc-lock-panel.ui:149
msgctxt "lock_screen"
msgid "Screen Turns Off"
msgstr "vypnutí obrazovky"
msgstr "Vypnutí obrazovky"
#. Translators: Option for "Lock screen after blank for" in "Screen Lock" dialog.
#: panels/lock/cc-lock-panel.ui:153
......@@ -2640,7 +2640,7 @@ msgstr "po 5 minutách"
#: panels/lock/cc-lock-panel.ui:212 panels/power/cc-power-panel.ui:83
msgctxt "blank_screen"
msgid "8 minutes"
msgstr "po 8 minutách "
msgstr "po 8 minutách"
#. Translators: Option for "Blank screen" in "Power" panel.
#: panels/lock/cc-lock-panel.ui:216 panels/power/cc-power-panel.ui:87
......@@ -2698,7 +2698,7 @@ msgstr "Umožnit aplikacím uvedeným níže používat mikrofon."
#: panels/microphone/cc-microphone-panel.ui:107
msgid "No Applications Have Asked for Microphone Access"
msgstr "Žádná aplikace si nepožádata o přístup k mikrofonu"
msgstr "Žádná aplikace si nepožádala o přístup k mikrofonu"
#: panels/microphone/gnome-microphone-panel.desktop.in.in:4
msgid "Protect your conversations"
......@@ -3257,7 +3257,7 @@ msgstr "Zpřístupnit _ostatním uživatelům"
#: panels/network/connection-editor/details-page.ui:428
msgid "_Metered connection: has data limits or can incur charges"
msgstr "_Měrení připojení: má omezení dat nebo účtované poplatky"
msgstr "_Měřené připojení: má omezení dat nebo účtované poplatky"
#: panels/network/connection-editor/details-page.ui:439
msgid ""
......@@ -7108,7 +7108,7 @@ msgstr "Historie souborů a koš"
#: panels/usage/gnome-usage-panel.desktop.in.in:4
msgid "Don't leave traces"
msgstr "Nezahazovat sledování"
msgstr "Nezanechávejte po sobě stopy"
#. FIXME
#: panels/user-accounts/cc-add-user-dialog.c:34
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment