Commit fdc8ea38 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent ee0dcc18
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-23 17:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-23 21:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-24 09:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 18:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr ""
"<link href=\"https://2017.gnome.asia/\">GNOME.Asia 2017</link>. Jest to "
"coroczna oficjalna konferencja projektu GNOME w Azji, możliwa tylko dzięki "
"ciężkiej pracy lokalnych ochotników. W tym roku miała miejsce w Chongqing "
"w Chinach i zakończyła się wielki sukcesem. Serdecznie podziękowania dla "
"w Chinach i zakończyła się wielkim sukcesem. Serdeczne podziękowania dla "
"zespołu!"
#. (itstool) path: section/title
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment