Commit 8312a4c5 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent dff212ef
......@@ -16,16 +16,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-24 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-25 04:05+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-12 17:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-14 21:38+0100\n"
"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: gio/gapplication.c:500
......@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr ""
"Non é posíbel determinar o enderezo do bus de sesión (non está implementado "
"para este SO)"
#: gio/gdbusaddress.c:1357 gio/gdbusconnection.c:7180
#: gio/gdbusaddress.c:1357 gio/gdbusconnection.c:7191
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -534,7 +534,7 @@ msgstr ""
"Non é posíbel determinar o enderezo do bus desde a variábel de ambiente "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE - valor descoñecido «%s»"
#: gio/gdbusaddress.c:1366 gio/gdbusconnection.c:7189
#: gio/gdbusaddress.c:1366 gio/gdbusconnection.c:7200
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -660,7 +660,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Atopáronse opcións non compatíbeis ao construír a conexión da parte cliente"
#: gio/gdbusconnection.c:4151 gio/gdbusconnection.c:4498
#: gio/gdbusconnection.c:4162 gio/gdbusconnection.c:4509
#, c-format
msgid ""
"No such interface “org.freedesktop.DBus.Properties” on object at path %s"
......@@ -668,75 +668,75 @@ msgstr ""
"Non existe a interface «org.freedesktop.DBus.Properties» no obxecto coa ruta "
"%s"
#: gio/gdbusconnection.c:4293
#: gio/gdbusconnection.c:4304
#, c-format
msgid "No such property “%s”"
msgstr "Non existe a propiedade «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4305
#: gio/gdbusconnection.c:4316
#, c-format
msgid "Property “%s” is not readable"
msgstr "Non é posíbel escribir a propiedade «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4316
#: gio/gdbusconnection.c:4327
#, c-format
msgid "Property “%s” is not writable"
msgstr "Non é posíbel escribir a propiedade «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4336
#: gio/gdbusconnection.c:4347
#, c-format
msgid "Error setting property “%s”: Expected type “%s” but got “%s”"
msgstr ""
"Produciuse un erro ao estabelecer a propiedade «%s»: Esperábase o tipo «%s» "
"pero obtívose «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4441 gio/gdbusconnection.c:4649
#: gio/gdbusconnection.c:6620
#: gio/gdbusconnection.c:4452 gio/gdbusconnection.c:4660
#: gio/gdbusconnection.c:6631
#, c-format
msgid "No such interface “%s”"
msgstr "Non existe a interface «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4867 gio/gdbusconnection.c:7129
#: gio/gdbusconnection.c:4878 gio/gdbusconnection.c:7140
#, c-format
msgid "No such interface “%s” on object at path %s"
msgstr "Non existe a interface «%s» no obxecto coa ruta %s"
#: gio/gdbusconnection.c:4965
#: gio/gdbusconnection.c:4976
#, c-format
msgid "No such method “%s”"
msgstr "Non existe a clave «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:4996
#: gio/gdbusconnection.c:5007
#, c-format
msgid "Type of message, “%s”, does not match expected type “%s”"
msgstr "O tipo da mensaxe, «%s», non coincide co tipo «%s» esperado"
#: gio/gdbusconnection.c:5194
#: gio/gdbusconnection.c:5205
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Xa hai un obxecto exportado para a interface %s en %s"
#: gio/gdbusconnection.c:5420
#: gio/gdbusconnection.c:5431
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Non é posíbel obter a propiedade %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5476
#: gio/gdbusconnection.c:5487
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Non é posíbel estabelecer a propiedade %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5654
#: gio/gdbusconnection.c:5665
#, c-format
msgid "Method “%s” returned type “%s”, but expected “%s”"
msgstr "O método «%s» devolveu un tipo «%s» máis esperábase «%s»"
#: gio/gdbusconnection.c:6731
#: gio/gdbusconnection.c:6742
#, c-format
msgid "Method “%s” on interface “%s” with signature “%s” does not exist"
msgstr "O método «%s» na interface «%s» coa sinatura «%s» non existe"
#: gio/gdbusconnection.c:6852
#: gio/gdbusconnection.c:6863
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Xa se exportou un subárbore para %s"
......@@ -1381,12 +1381,12 @@ msgstr ""
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Esperábase un GEmblem para o GEmblemedIcon"
#: gio/gfile.c:1076 gio/gfile.c:1314 gio/gfile.c:1452 gio/gfile.c:1690
#: gio/gfile.c:1745 gio/gfile.c:1803 gio/gfile.c:1887 gio/gfile.c:1944
#: gio/gfile.c:2008 gio/gfile.c:2063 gio/gfile.c:3758 gio/gfile.c:3813
#: gio/gfile.c:4091 gio/gfile.c:4559 gio/gfile.c:4970 gio/gfile.c:5055
#: gio/gfile.c:5145 gio/gfile.c:5242 gio/gfile.c:5329 gio/gfile.c:5430
#: gio/gfile.c:8134 gio/gfile.c:8224 gio/gfile.c:8308
#: gio/gfile.c:1044 gio/gfile.c:1282 gio/gfile.c:1420 gio/gfile.c:1658
#: gio/gfile.c:1713 gio/gfile.c:1771 gio/gfile.c:1855 gio/gfile.c:1912
#: gio/gfile.c:1976 gio/gfile.c:2031 gio/gfile.c:3722 gio/gfile.c:3777
#: gio/gfile.c:4055 gio/gfile.c:4523 gio/gfile.c:4934 gio/gfile.c:5019
#: gio/gfile.c:5109 gio/gfile.c:5206 gio/gfile.c:5293 gio/gfile.c:5394
#: gio/gfile.c:8098 gio/gfile.c:8188 gio/gfile.c:8272
#: gio/win32/gwinhttpfile.c:437
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operación non permitida"
......@@ -1395,73 +1395,73 @@ msgstr "Operación non permitida"
#. * trying to find the enclosing (user visible)
#. * mount of a file, but none exists.
#.
#: gio/gfile.c:1575
#: gio/gfile.c:1543
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "O punto de montaxe contido non existe"
#: gio/gfile.c:2622 gio/glocalfile.c:2428
#: gio/gfile.c:2590 gio/glocalfile.c:2428
msgid "Can’t copy over directory"
msgstr "Non é posíbel copiar sobre o directorio"
#: gio/gfile.c:2682
#: gio/gfile.c:2650
msgid "Can’t copy directory over directory"
msgstr "Non é posíbel copiar un directorio sobre o directorio"
#: gio/gfile.c:2690
#: gio/gfile.c:2658
msgid "Target file exists"
msgstr "O ficheiro de destino xa existe"
#: gio/gfile.c:2709
#: gio/gfile.c:2677
msgid "Can’t recursively copy directory"
msgstr "Non é posíbel copiar o directorio recursivamente"
#: gio/gfile.c:2984
#: gio/gfile.c:2952
msgid "Splice not supported"
msgstr "Non se admite a unión"
#: gio/gfile.c:2988 gio/gfile.c:3033
#: gio/gfile.c:2956 gio/gfile.c:3001
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao empalmar o ficheiro: %s"
#: gio/gfile.c:3149
#: gio/gfile.c:3117
msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
msgstr "Copiar (reflink/clonar) entre montaxes non é compatíbel"
#: gio/gfile.c:3153
#: gio/gfile.c:3121
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
msgstr "Copiar (reflink/clone) non é compatíbel ou non é válido"
#: gio/gfile.c:3158
#: gio/gfile.c:3126
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn’t work"
msgstr "Copiar (reflink/clone) non é compatíbel ou non funciona"
#: gio/gfile.c:3222
#: gio/gfile.c:3190
msgid "Can’t copy special file"
msgstr "Non é posíbel copiar o ficheiro especial"
#: gio/gfile.c:4039
#: gio/gfile.c:4003
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "O valor da ligazón simbólica dada non é válido"
#: gio/gfile.c:4049 glib/gfileutils.c:2172
#: gio/gfile.c:4013 glib/gfileutils.c:2172
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "As ligazóns simbólicas non se admiten"
#: gio/gfile.c:4200
#: gio/gfile.c:4164
msgid "Trash not supported"
msgstr "O Lixo non é compatíbel"
#: gio/gfile.c:4312
#: gio/gfile.c:4276
#, c-format
msgid "File names cannot contain “%c”"
msgstr "Os nomes de ficheiro non poden conter «%c»"
#: gio/gfile.c:6793 gio/gvolume.c:364
#: gio/gfile.c:6757 gio/gvolume.c:364
msgid "volume doesn’t implement mount"
msgstr "o volume non implementa o montado"
#: gio/gfile.c:6904 gio/gfile.c:6950
#: gio/gfile.c:6868 gio/gfile.c:6914
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Non hai ningunha aplicación rexistrado para manexar este ficheiro"
......@@ -1709,7 +1709,7 @@ msgid "Error writing to stdout"
msgstr "Produciuse un erro ao escribir ao stdout"
#. Translators: commandline placeholder
#: gio/gio-tool-cat.c:133 gio/gio-tool-info.c:282 gio/gio-tool-list.c:172
#: gio/gio-tool-cat.c:133 gio/gio-tool-info.c:333 gio/gio-tool-list.c:172
#: gio/gio-tool-mkdir.c:48 gio/gio-tool-monitor.c:37 gio/gio-tool-monitor.c:39
#: gio/gio-tool-monitor.c:41 gio/gio-tool-monitor.c:43
#: gio/gio-tool-monitor.c:203 gio/gio-tool-mount.c:1199 gio/gio-tool-open.c:70
......@@ -1733,7 +1733,7 @@ msgstr ""
"GIO no lugar de ficheiros locais: por exemplo, pode usar algo así como \n"
"smb:////server/resource/file.txt como localización."
#: gio/gio-tool-cat.c:162 gio/gio-tool-info.c:313 gio/gio-tool-mkdir.c:76
#: gio/gio-tool-cat.c:162 gio/gio-tool-info.c:364 gio/gio-tool-mkdir.c:76
#: gio/gio-tool-monitor.c:228 gio/gio-tool-mount.c:1250 gio/gio-tool-open.c:96
#: gio/gio-tool-remove.c:72 gio/gio-tool-trash.c:136
msgid "No locations given"
......@@ -1806,78 +1806,88 @@ msgstr "O destino %s non é un cartafol"
msgid "%s: overwrite “%s”? "
msgstr "%s: sobrescribir «%s»? "
#: gio/gio-tool-info.c:34
#: gio/gio-tool-info.c:37
msgid "List writable attributes"
msgstr "Lista de atributos escribíbeis"
#: gio/gio-tool-info.c:35
#: gio/gio-tool-info.c:38
msgid "Get file system info"
msgstr "Obter a información do sistema de ficheiros"
#: gio/gio-tool-info.c:36 gio/gio-tool-list.c:36
#: gio/gio-tool-info.c:39 gio/gio-tool-list.c:36
msgid "The attributes to get"
msgstr "Os atributos a obter"
#: gio/gio-tool-info.c:36 gio/gio-tool-list.c:36
#: gio/gio-tool-info.c:39 gio/gio-tool-list.c:36
msgid "ATTRIBUTES"
msgstr "ATRIBUTOS"
#: gio/gio-tool-info.c:37 gio/gio-tool-list.c:39 gio/gio-tool-set.c:34
#: gio/gio-tool-info.c:40 gio/gio-tool-list.c:39 gio/gio-tool-set.c:34
msgid "Don’t follow symbolic links"
msgstr "Non seguir as ligazóns simbólicas"
#: gio/gio-tool-info.c:75
#: gio/gio-tool-info.c:78
msgid "attributes:\n"
msgstr "atributos:\n"
#. Translators: This is a noun and represents and attribute of a file
#: gio/gio-tool-info.c:127
#: gio/gio-tool-info.c:134
#, c-format
msgid "display name: %s\n"
msgstr "nome en pantalla: %s\n"
#. Translators: This is a noun and represents and attribute of a file
#: gio/gio-tool-info.c:132
#: gio/gio-tool-info.c:139
#, c-format
msgid "edit name: %s\n"
msgstr "nome de edición: %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:138
#: gio/gio-tool-info.c:145
#, c-format
msgid "name: %s\n"
msgstr "nome: %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:145
#: gio/gio-tool-info.c:152
#, c-format
msgid "type: %s\n"
msgstr "tipo: %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:151
#: gio/gio-tool-info.c:158
msgid "size: "
msgstr "tamaño: "
#: gio/gio-tool-info.c:156
#: gio/gio-tool-info.c:163
msgid "hidden\n"
msgstr "oculto\n"
#: gio/gio-tool-info.c:159
#: gio/gio-tool-info.c:166
#, c-format
msgid "uri: %s\n"
msgstr "uri: %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:228
#: gio/gio-tool-info.c:172
#, c-format
msgid "local path: %s\n"
msgstr "ruta local: %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:199
#, c-format
msgid "unix mount: %s%s %s %s %s\n"
msgstr "montaxe unix: %s%s %s %s %s\n"
#: gio/gio-tool-info.c:279
msgid "Settable attributes:\n"
msgstr "Atributos estabelecíbeis:\n"
#: gio/gio-tool-info.c:252
#: gio/gio-tool-info.c:303
msgid "Writable attribute namespaces:\n"
msgstr "Espazos de nomes de atributo escribíbeis:\n"
#: gio/gio-tool-info.c:287
#: gio/gio-tool-info.c:338
msgid "Show information about locations."
msgstr "Mostrar información sobre as localizacións."
#: gio/gio-tool-info.c:289
#: gio/gio-tool-info.c:340
msgid ""
"gio info is similar to the traditional ls utility, but using GIO\n"
"locations instead of local files: for example, you can use something\n"
......@@ -1902,7 +1912,7 @@ msgstr "Usar un formato de listado longo"
#: gio/gio-tool-list.c:40
msgid "Print display names"
msgstr ""
msgstr "Imprimir nomes que mostrar"
#: gio/gio-tool-list.c:41
msgid "Print full URIs"
......@@ -2123,10 +2133,8 @@ msgid "No drive for device file"
msgstr "Non hai unha unidade para o ficheiro de dispositivo"
#: gio/gio-tool-mount.c:1014
#, fuzzy
#| msgid "No volume for device file"
msgid "No volume for given ID"
msgstr "Non hai un volume para o ficheiro de dispositivo"
msgstr "Non hai un volume para o ID fornecido"
#: gio/gio-tool-mount.c:1203
msgid "Mount or unmount the locations."
......@@ -3319,11 +3327,11 @@ msgstr "a montaxe non implementa a averiguación síncrona do tipo de contido"
msgid "Hostname “%s” contains “[” but not “]”"
msgstr "O nome do host «%s» contén «[» mais non «]»"
#: gio/gnetworkmonitorbase.c:211 gio/gnetworkmonitorbase.c:315
#: gio/gnetworkmonitorbase.c:219 gio/gnetworkmonitorbase.c:323
msgid "Network unreachable"
msgstr "A rede non é atinxíbel"
#: gio/gnetworkmonitorbase.c:249 gio/gnetworkmonitorbase.c:279
#: gio/gnetworkmonitorbase.c:257 gio/gnetworkmonitorbase.c:287
msgid "Host unreachable"
msgstr "Equipo non atinxíbel"
......@@ -3817,10 +3825,9 @@ msgid "could not listen: %s"
msgstr "non foi posíbel escoitar: %s"
#: gio/gsocket.c:2204
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Error binding to address: %s"
#, c-format
msgid "Error binding to address %s: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao conectar co enderezo: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao ligar co enderezo %s: %s"
#: gio/gsocket.c:2380 gio/gsocket.c:2417 gio/gsocket.c:2527 gio/gsocket.c:2552
#: gio/gsocket.c:2615 gio/gsocket.c:2673 gio/gsocket.c:2691
......@@ -4084,30 +4091,26 @@ msgstr "Non é posíbel resolver temporalmente «%s»"
msgid "Error resolving “%s”"
msgstr "Produciuse un erro ao resolver «%s»"
#: gio/gtlscertificate.c:298
#: gio/gtlscertificate.c:243
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Non se atopou ningún certificado PEM codificado"
#: gio/gtlscertificate.c:308
#: gio/gtlscertificate.c:253
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Non foi posíbel descifrar a chave privada codificada con PEM"
#: gio/gtlscertificate.c:319
#: gio/gtlscertificate.c:264
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Non foi posíbel analizar a chave privada PEM codificada"
#: gio/gtlscertificate.c:346
#: gio/gtlscertificate.c:291
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Non se atopou ningún certificado PEM codificado"
#: gio/gtlscertificate.c:355
#: gio/gtlscertificate.c:300
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Non foi posíbel analizar o certificado PEM codificado"
#: gio/gtlscertificate.c:710
msgid "This GTlsBackend does not support creating PKCS #11 certificates"
msgstr "Este GTlsBackend non admite a creación de certificados PKCS #11"
#: gio/gtlspassword.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
......@@ -5144,10 +5147,9 @@ msgstr ""
"elemento baleiro «%s»"
#: glib/gmarkup.c:1346
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unexpected attribute “%s” for element “%s”"
#, c-format
msgid "Too many attributes in element “%s”"
msgstr "Atributo «%s» inesperado para o elemento «%s»"
msgstr "Hai demasiados atributos no elemento «%s»"
#: glib/gmarkup.c:1366
#, c-format
......@@ -5744,10 +5746,9 @@ msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Produciuse un erro ao ler datos desde un proceso fillo (%s)"
#: glib/gspawn.c:460
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
#, c-format
msgid "Unexpected error in reading data from a child process (%s)"
msgstr "Erro inesperado en select() ao ler datos dun proceso fillo (%s)"
msgstr "Produciuse un erro ao ler os datos dun proceso fillo (%s)"
#: glib/gspawn.c:545
#, c-format
......@@ -6114,3 +6115,6 @@ msgstr "%.1f PB"
#, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f EB"
#~ msgid "This GTlsBackend does not support creating PKCS #11 certificates"
#~ msgstr "Este GTlsBackend non admite a creación de certificados PKCS #11"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment