da.po 14.4 KB
Newer Older
1
# Danish translation for GIMP tips.
2
# Copyright (C) 2002, 03, 04, 05, 06, 08, 17 Free Software Foundation, Inc.
3 4 5 6
#
# Yderligere oplysninger og konventioner kan findes på
# http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/GIMP
#
7
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03, 04, 05, 06.
8
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008.
9
# scootergrisen, 2015, 2016.
10
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017.
11 12 13 14
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
15
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
16 17
"POT-Creation-Date: 2018-03-22 12:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 07:56+0200\n"
18
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
19
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
20
"Language: da\n"
21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 25 26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
27
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
28

29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
30
msgid ""
31 32
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
33
msgstr ""
34 35
"Du kan når som helst få kontekstafhængig hjælp til de fleste af GIMPs "
"funktioner ved at trykke på F1-tasten. Det virker også inde i menuerne."
36

37
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
38
msgid ""
39 40 41
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgstr ""
43 44 45
"GIMP bruger lag til at lade dig organisere dit billede. Tænk på dem som en "
"stak lysbilleder eller filtre. Når du kigger gennem dem, ser du et billede, "
"der er sat sammen af deres indhold."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
46

47
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
48
msgid ""
49 50
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
51
msgstr ""
52 53
"Du kan udføre mange handlinger på lag ved at højreklikke på tekstetiketten "
"til et lag i dialogen Lag."
54

55
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
56
msgid ""
57 58 59 60
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
61
msgstr ""
62 63 64 65
"Et billede gemmes i XCF, som er GIMPs eget filformat (brug filendelsen <tt>."
"xcf</tt>). Dette bevarer lagene og alle andre aspekter af dit igangværende "
"arbejde, så du kan arbejde videre på det senere. Når et projekt er færdigt, "
"kan du eksportere det som JPEG, PNG, GIF osv."
66

67
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
68
msgid ""
69 70 71
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
72
msgstr ""
73 74 75 76
"De fleste udvidelsesmoduler virker på det aktive lag i det aktive billede. I "
"nogle tilfælde bliver du nødt til at slå alle lagene sammen (Billede→Forén "
"billedets lag (fjern gennemsigtighed)), hvis udvidelsesmodulet skal virke på "
"hele billedet."
77

78
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
79
msgid ""
80 81 82
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
83
msgstr ""
84 85 86
"Hvis et lags navn i dialogen Lag vises med <b>fed</b>, har dette lag ikke en "
"alfa-kanal. Du kan tilføje en alfa-kanal med Lag→Gennemsigtighed→Tilføj alfa-"
"kanal."
87

88
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
89
msgid ""
90 91 92 93
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
94
msgstr ""
95 96 97
"Ikke alle effekter kan bruges på alle typer billeder. Dette angives ved et "
"gråtonet menupunkt. Du får måske brug for at ændre billedtilstanden til RGB "
"(Billede→Tilstand→RGB), tilføje en alfa-kanal (Lag→Gennemsigtighed→Tilføj "
98 99
"alfa-kanal) eller forene lagene (Billede→Forén billedets lag (fjern "
"gennemsigtighed))."
100

101
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
102
msgid ""
103 104 105 106
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
107
msgstr ""
108 109 110 111
"Du kan justere og flytte en markering ved at bruge <tt>Alt</tt>-træk. Hvis "
"dette får vinduet til at flytte sig, bruger din vindueshåndtering allerede "
"<tt>Alt</tt>-tasten. De fleste vindueshåndteringsprogrammer kan konfigureres "
"til at ignorere <tt>Alt</tt>-tasten eller til at anvende <tt>Super</tt>-"
112
"tasten (eller \"Windows-logo\") i stedet."
113

114
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
115
msgid ""
116 117 118
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
119
msgstr ""
120 121 122
"Du kan trække og slippe mange ting i GIMP. Hvis du f.eks. trækker en farve "
"fra værktøjskassen eller fra en farvepalet og slipper den i et billede, vil "
"den aktuelle markering blive fyldt ud med den farve."
123

124
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
125
msgid ""
126 127
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
128
msgstr ""
129 130
"Du kan bruge den midterste museknap til at flytte rundt i billedet (eller "
"alternativt holde <tt>mellemrumstasten</tt> nede mens du flytter musen)."
131

132
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
133
msgid ""
134 135 136
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
137
msgstr ""
138
"Klik og træk på en lineal for at placere en hjælpelinje i billedet. Alle "
139 140
"markeringer som bliver flyttet, vil blive rettet ind efter hjælpelinjerne. "
"Du kan fjerne linjerne igen ved at trække dem af billedet med værktøjet Flyt."
141

142
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
143
msgid ""
144 145
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
146
msgstr ""
147 148
"Du kan trække et lag fra dialogen Lag og slippe det i værktøjskassen. Dette "
"opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
149

150
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
151
msgid ""
152 153 154 155
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
156
msgstr ""
157
"En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive "
158
"lag, før der kan foretages andre handlinger på billedet. Klik på &quot;Nyt "
159 160
"lag&quot;- eller &quot;Forankr lag&quot;-knappen i dialogen Lag eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."
161

162
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
163
msgid ""
164 165 166
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
167
msgstr ""
168 169 170 171
"GIMP understøtter automatisk gzip-komprimering. Tilføj <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt> hvis du har bzip2 installeret) til filnavnet, og billedet vil "
"blive gemt komprimeret. Åbning af komprimerede billeder virker selvfølgelig "
"også."
172

173
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
174
msgid ""
175 176 177 178
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
179
"Hvis du holder <tt>Skift</tt>-tasten nede før du markerer noget, kan du "
180 181
"tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis "
"<tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen."
182

183
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
184
msgid ""
185 186 187
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
188
msgstr ""
189 190 191
"Du kan tegne simple firkanter eller cirkler med Redigér→Optegn markering. "
"Det optegner kanten af den aktuelle markering. Mere komplekse figurer kan "
"tegnes med kurveværktøjet eller med Filtre→Gengivelse→Figurer."
192

193
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
194
msgid ""
195 196 197
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
198
msgstr ""
199
"Hvis du optegner en kurve (Redigér→Optegn kurve), kan tegneværktøjerne "
200
"bruges med deres aktuelle indstillinger. Du kan bruge malerpenslen i "
201
"farveovergangstilstand eller endda viskelæderet eller udtværingsværktøjet."
202

203
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
204
msgid ""
205
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
206 207
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
208
msgstr ""
209 210
"Du kan oprette og redigere komplekse markeringer med kurveværktøjet. "
"Kurvedialogen lader dig arbejde på flere kurver og konvertere dem til "
211
"markeringer."
212

213 214 215 216 217 218 219
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
220 221
"Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre markeringen. Klik på &quot;"
"Ekspresmaske&quot;-knappen nederst til venstre i et billedvindue. Ændr "
222 223 224
"markeringen ved at tegne i billedet og klik på knappen igen for at "
"konvertere tilbage til en normal markering."

225
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
226
msgid ""
227 228 229 230
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
231
msgstr ""
232
"Du kan gemme en markering som en kanel (Markering→Gem som kanal) og så ændre "
233
"denne kanal med maleværktøjerne. Ved hjælp af knapperne i dialogen Kanal kan "
234 235
"du slå synligheden af denne nye kanal til eller fra eller konvertere den til "
"en markering."
236

237
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
238
msgid ""
239 240 241 242 243 244 245
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
246
msgstr ""
247 248 249 250 251 252
"Hvis du aktiverer &quot;Dynamiske tastaturgenveje&quot; under Indstillinger, "
"kan du omdefinere genvejstaster i menuerne. Bring en menu frem, vælg et "
"menupunkt og tryk den ønskede tastekombination. Genvejen bliver gemt når du "
"afslutter GIMP, hvis &quot;Gem tastaturgenveje&quot; er aktiveret. Du bør "
"formodentlig deaktivere &quot;Dynamiske tastaturgenveje&quot; bagefter for "
"at forhindre omtildeling af en genvej ved et uheld."
253

254
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
255
msgid ""
256 257
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
258
msgstr ""
259
"Hvis din skærm er for tætpakket med vinduer kan du trykke på <tt>Tab</tt> "
260
"flere gange i et billedvindue for at skjule værktøjskassen og andre dialoger."
261

262
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
263
msgid ""
264 265
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
266
msgstr ""
267 268
"<tt>Skift</tt>-klik på øjeikonet i dialogen Lag for at skjule alle lag på "
"nær dette. <tt>Skift</tt>-klik igen for at vise alle lag."
269

270
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
271
msgid ""
272 273 274
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
275
msgstr ""
276 277
"<tt>Ctrl</tt>-klik på lagmaskens forhåndsvisning i dialogen Lag slår "
"virkningen af masken til og fra. <tt>Alt</tt>-klik på lagmaskens "
278
"forhåndsvisning skifter mellem om masken vises direkte eller ej."
279

280
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
281
msgid ""
282
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
283 284
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
285
"Du kan bruge <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> til at gå gennem alle lagene i et "
286
"billede (hvis din vindueshåndtering ikke bruger den kombination)."
287

288
# Værktøjet hedder ikke "Eyedropper" i gimp-master (mere), men "Color Picker".
289 290 291 292 293 294 295
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
296
"<tt>Ctrl</tt>-klik med værktøjet spandudfyldning for at bruge "
297
"baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven. Tilsvarende vil <tt>Ctrl</tt>-"
298 299
"klik med værktøjet farvevælger vælge baggrundsfarven i stedet for "
"forgrundsfarven."
300

301
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
302
msgid ""
303 304
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
305
msgstr ""
306
"<tt>Ctrl</tt>-træk med værktøjet rotation vil begrænse rotationen til 15 "
307
"graders vinkler."
308

309
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
310
msgid ""
311 312 313 314
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
315
msgstr ""
316
"Hvis nogle af dine skannede fotografier ikke ser farverige nok ud, kan du "
317
"hurtigt forbedre deres farveområde med &quot;Auto&quot;-knappen i "
318 319
"niveauværktøjet (Farver→Niveauer). Hvis der er farvestik, kan du rette det "
"med kurveværktøjet (Farver→Kurver)."