Commit 7bc6850f authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima
Browse files

Updated Albanian translation.

2004-11-11  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent 2b080cc2
2004-11-11 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-11-09 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-05 04:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-05 10:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-11 04:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-11 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -234,7 +234,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Një emër të veçantë për aksionin."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:300 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:302 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Etiketa"
......@@ -679,12 +679,12 @@ msgstr ""
"Teksti i etiketës së instrumentit brenda butonit, nëse ky përmban një "
"etiketë \"instrumenti\""
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:321
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:323
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Përdor nënvijë"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:322
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:324
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -702,7 +702,7 @@ msgstr ""
"Nëse vihet, etiketa përdoret për të marrë një element rezervë në vend që të "
"shfaqet"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:615
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:612
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus në klikim"
......@@ -1047,7 +1047,7 @@ msgstr "Markues"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Teksti i markuar që duhet vizatuar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:307
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:309
msgid "Attributes"
msgstr "Vetitë"
......@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgstr ""
"ndihmëz kur shfaq tekstin. Nëse nuk e kuptoni këtë parametër, ka mundësi të "
"mos keni nevojë për të"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413 gtk/gtkprogressbar.c:242
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:415 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Sfazimi"
......@@ -1520,71 +1520,71 @@ msgstr "Vlerë në listë"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Nëse vlerat e dhëna duhet tashmë të jenë të pranishme në listë"
#: gtk/gtkcombobox.c:532
#: gtk/gtkcombobox.c:529
msgid "ComboBox model"
msgstr "Modeli i ComboBox"
#: gtk/gtkcombobox.c:533
#: gtk/gtkcombobox.c:530
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modeli për combo box"
#: gtk/gtkcombobox.c:540
#: gtk/gtkcombobox.c:537
msgid "Wrap width"
msgstr "Gjerësia e hapit"
#: gtk/gtkcombobox.c:541
#: gtk/gtkcombobox.c:538
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Gjerësia e hapit për pasqyrimin e elementëve në një rrjetë"
#: gtk/gtkcombobox.c:550
#: gtk/gtkcombobox.c:547
msgid "Row span column"
msgstr "Hapësira e kollonave"
#: gtk/gtkcombobox.c:551
#: gtk/gtkcombobox.c:548
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Kollona e modelit të degëzimit që përmban vlerat e hapësirave të rreshtave"
#: gtk/gtkcombobox.c:560
#: gtk/gtkcombobox.c:557
msgid "Column span column"
msgstr "Kollona e hapësirës së kollonës"
#: gtk/gtkcombobox.c:561
#: gtk/gtkcombobox.c:558
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Kollona e modelit të degëzimit që përmban vlerat e hapësirave të kollonave"
#: gtk/gtkcombobox.c:571
#: gtk/gtkcombobox.c:568
msgid "Active item"
msgstr "Elementi aktiv"
#: gtk/gtkcombobox.c:572
#: gtk/gtkcombobox.c:569
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Elementi aktualisht aktiv"
#: gtk/gtkcombobox.c:591 gtk/gtkuimanager.c:221
#: gtk/gtkcombobox.c:588 gtk/gtkuimanager.c:221
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Shto shkëputës në menutë"
#: gtk/gtkcombobox.c:592
#: gtk/gtkcombobox.c:589
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Nëse tendat duhen të kenë një element menuje \"mbyll sirtarin\""
#: gtk/gtkcombobox.c:607 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:604 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Ka Frame"
#: gtk/gtkcombobox.c:608
#: gtk/gtkcombobox.c:605
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Nëse kutia e kombinuar duhet të vizatojë një kornizë rreth birit"
#: gtk/gtkcombobox.c:616
#: gtk/gtkcombobox.c:613
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Nëse kutia e kombinuar merr fokusin kur klikohet me miun"
#: gtk/gtkcombobox.c:622
#: gtk/gtkcombobox.c:619
msgid "Appears as list"
msgstr "Shfaqet si listë"
#: gtk/gtkcombobox.c:623
#: gtk/gtkcombobox.c:620
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Nëse tenda duhet të paraqitet si listë në vend të paraqitjes si menu"
......@@ -1686,19 +1686,19 @@ msgstr "Korniza e zonës së veprimit"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Gjerësia e kornizës rreth zonës së butonit në fund të dialogut"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:378
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:380
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozicioni i kursorit"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:379
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:381
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Vendndodhja aktuale e kursorit shtues në gërma"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:388
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:390
msgid "Selection Bound"
msgstr "Kufiri i zgjedhjes"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:389
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:391
msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozicioni i fundit të pjesës së zgjedhur nga kursori në gërma"
......@@ -1868,11 +1868,11 @@ msgstr "Kur zgjeruesi hapet për marrë widget bir"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Teksti i etiketës së shpalosësit"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:314
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:316
msgid "Use markup"
msgstr "Përdor \"markup\""
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:315
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:317
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Teksti i etiketës përfshin \"XML markup\". Shih \"pango_parse_markup()\""
......@@ -2008,11 +2008,11 @@ msgstr "Gjerësia llogaritur në gërma"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Gjerësia e dëshiruar e pulsantit, në gërma."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:589
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:595
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Zgjedhësi backend i prezgjedhur i file"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:590
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:596
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Emri i GtkFileChooser backend që duhet përdorur si i prezgjedhur"
......@@ -2152,7 +2152,7 @@ msgstr "Paraqitja e kornizës së frame"
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "Një \"widget\" që do të shfaqet në vend të frame të zakonshme të etiketës"
#: gtk/gtkhandlebox.c:207 gtk/gtkmenubar.c:157 gtk/gtkstatusbar.c:201
#: gtk/gtkhandlebox.c:207 gtk/gtkmenubar.c:157 gtk/gtkstatusbar.c:204
#: gtk/gtktoolbar.c:582 gtk/gtkviewport.c:152
msgid "Shadow type"
msgstr "Lloji i hijes"
......@@ -2367,19 +2367,19 @@ msgstr "Ekrani"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Ekrani ku kjo dritare do të shfaqet"
#: gtk/gtklabel.c:301
#: gtk/gtklabel.c:303
msgid "The text of the label"
msgstr "Teksti i etiketës"
#: gtk/gtklabel.c:308
#: gtk/gtklabel.c:310
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "NJë listë vetish stili për t'u zbatuar tek teksti i etiketës"
#: gtk/gtklabel.c:329 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtklabel.c:331 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Orientimi"
#: gtk/gtklabel.c:330
#: gtk/gtklabel.c:332
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2389,11 +2389,11 @@ msgstr ""
"prek drejtimin e etiketës brenda vendosjes së vet. Shih për këtë \" GtkMisc::"
"xalign \""
#: gtk/gtklabel.c:338
#: gtk/gtklabel.c:340
msgid "Pattern"
msgstr "Motivi"
#: gtk/gtklabel.c:339
#: gtk/gtklabel.c:341
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
......@@ -2401,39 +2401,39 @@ msgstr ""
"Një varg me shenja _ në vendndodhje i përgjigjet shenjave në tekst që duhen "
"nënvijëzuar"
#: gtk/gtklabel.c:346
#: gtk/gtklabel.c:348
msgid "Line wrap"
msgstr "Në krye automatikisht"
#: gtk/gtklabel.c:347
#: gtk/gtklabel.c:349
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Nëse zgjedhur, mbështill rreshtat po qe se teksti bëhet shumë i gjerë"
#: gtk/gtklabel.c:353
#: gtk/gtklabel.c:355
msgid "Selectable"
msgstr "I zgjedhshëm"
#: gtk/gtklabel.c:354
#: gtk/gtklabel.c:356
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Nëse teksti i etiketës mund të zgjidhet me mouse"
#: gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtklabel.c:362
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Kyç \"mnemonic\""
#: gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtklabel.c:363
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Kyçi përshpejtues \"mnemonic\" për këtë etiketë"
#: gtk/gtklabel.c:369
#: gtk/gtklabel.c:371
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "\"Mnemonic widget\""
#: gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtklabel.c:372
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "\"Widget\"-i që duhet aktivuar kur shtypet një kyç \"mnemonic\" etikete"
#: gtk/gtklabel.c:414
#: gtk/gtklabel.c:416
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
......@@ -2441,14 +2441,22 @@ msgstr ""
"Vendi i preferuar ku do të sfazohet teksti, nëse etiketa nuk ka hapësirë të "
"mjaftueshme për të shfaqur tekstin e plotë"
#: gtk/gtklabel.c:431
#: gtk/gtklabel.c:433
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Gjerësia në gërma"
#: gtk/gtklabel.c:432
#: gtk/gtklabel.c:434
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Gjerësia e dëshiruar e etiketës, në gërma"
#: gtk/gtklabel.c:454
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Modalitet me rresht të vetëm"
#: gtk/gtklabel.c:455
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Nëse etiketa vizatohet në modalitetin me rresht të vetëm"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Rregullimi horizontal"
......@@ -3511,17 +3519,17 @@ msgstr "Lexon vlerën e çastit, ose cakton një vlerë të re"
msgid "Style of bevel around the spin button"
msgstr "Stili i rilievit rreth butonit rrotullues"
#: gtk/gtkstatusbar.c:174
#: gtk/gtkstatusbar.c:177
msgid "Has Resize Grip"
msgstr "Afron kapje për ridimensionim"
#: gtk/gtkstatusbar.c:175
#: gtk/gtkstatusbar.c:178
msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
msgstr ""
"Tregon nëse menuja e gjendjes afron mundësi kapje për të ridimensionuar "
"toplevel-in"
#: gtk/gtkstatusbar.c:202
#: gtk/gtkstatusbar.c:205
msgid "Style of bevel around the statusbar text"
msgstr "Stili i rilievit rreth tekstit të panelit të gjendjes"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment