Commit 607ac1e1 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

parent 3eb0ecf4
2001-05-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2001-04-27 Michael Natterer <mitch@convergence.de>
* da.po: removed invalid multibyte sequence.
......
# Swedish translation of GTK+.
# Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000-2001.
#
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-03 09:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-12 02:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-07 03:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-05-07 03:26+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -724,43 +724,54 @@ msgid ""
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Den färg som valdes tidigare, för att du ska kunna jämföra med den färg du "
"väljer nu. Du kan dra färgen till en palettpost, eller välja denna färg som "
"den aktuella genom att dra den till det andra färgprovet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:557
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Färgen som du valt. Du kan dra den här färgen till en palettpost för att "
"spara den för framtida bruk."
#: gtk/gtkcolorsel.c:862
msgid "_Save color here"
msgstr ""
msgstr "_Spara färgen här"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1029
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Klicka på denna palettpost för att göra den till aktuell färg. För att ändra "
"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara "
"färg här\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1643
#, fuzzy
msgid "Custom palette"
msgstr "Anpassad palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1644
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr ""
msgstr "Palett att använda i färgväljaren"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1693
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1721
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1730
msgid "_Hue:"
......@@ -768,7 +779,7 @@ msgstr "_Nyans:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1731
msgid "Position on the color wheel."
msgstr ""
msgstr "Position på färghjulet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1732
msgid "_Saturation:"
......@@ -776,7 +787,7 @@ msgstr "_Mättnad"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1733
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr ""
msgstr "\"Djup\" på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1734
msgid "_Value:"
......@@ -784,7 +795,7 @@ msgstr "_Värde:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1735
msgid "Brightness of the color."
msgstr ""
msgstr "Ljushet på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1736
msgid "_Red:"
......@@ -792,7 +803,7 @@ msgstr "_Röd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1737
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1738
msgid "_Green:"
......@@ -800,7 +811,7 @@ msgstr "_Grön:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1739
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1740
msgid "_Blue:"
......@@ -808,31 +819,31 @@ msgstr "_Blå:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1741
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr ""
msgstr "Mängd blått ljus i bilden."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1744
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opacitet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1752
#, fuzzy
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr "Filnamnet som är valt för tillfället."
msgstr "Genomskinlighet på den färg som är vald för tillfället."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1767
msgid "Color _Name:"
msgstr ""
msgstr "Färg_namn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1779
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
"ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1798
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Anpassad palett"
msgstr "_Palett"
#: gtk/gtkentry.c:372
msgid "Text Position"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment