Commit 60550073 authored by Fatih Demir's avatar Fatih Demir

Updated translations.

parent dfc47095
2001-09-29 Fatih Demir <kabalak@gtranslator.org>
* tr.po: Small cleanup.
* ta.po: Committed updated Tamil translation by Dinesh.
2001-09-27 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
......
......@@ -4,11 +4,11 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Tamil Gnome Translation 1.4.1\n"
"Project-Id-Version: Tamil Gtk 1.5\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-03 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-10 20:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-28 18:44-0500\n"
"Last-Translator: Dinesh Nadarajah <n_dinesh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Tamil\n"
"Language-Team: Tamil <tamilinix@yahoogroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -16,38 +16,38 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:543
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "'%s' Ţ: %s"
msgstr "'%s' §¸¡ôÒ ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:553
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "'%s' ¡"
msgstr "'%s' ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ø ¾Ã× ²Ðõ ¸¢¨¼Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
msgstr "'%s' â¡"
msgstr "'%s' §¸¡ôÀ¢ø ¯ûÇ «¨ºçð¼ò¨¾ ±ôÀÊ ²üÚÅÐ ±Éò ¦¾Ã¢Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:598
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"'%s' Ţ: ý â¡, ġ ġ"
"'%s' ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: ¸¡Ã½õ ¦¾Ã¢Â¡Ð, °ÆÄ¡ì¸Àð¼ ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation "
"file"
msgstr ""
"'%s' Ţ: ý â¡, ġ "
" ġ"
"'%s' «¨ºçð¼ §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: ¸¡Ã½õ ¦¾Ã¢Â¡Ð, °ÆÄ¡ì¸Àð¼ «¨ºçð¼ì §¸¡ôÀ¡¸ "
"­Õì¸Ä¡õ"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:316
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "- ڨ Ţ: %s: %s"
msgstr "¯ÕÅõ-²üÚõ ÜڨŠ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:335
#, c-format
......@@ -55,56 +55,55 @@ msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"- %s â¡ Ӹ ž; "
"GTK 측 ?"
"¯ÕÅõ-²üÚõ ÜÚ %s ºÃ¢Â¡É ­¨¼Ó¸ò¨¾ ²üÚÁ¾¢ ¦ºöž¢ø¨Ä; ­Ð §ÅÕ ´Õ GTK À¾¢ôÒ측¸ "
"­Õì¸ì ÜÎõ?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:452 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' Ũ Ǣ ¡"
msgstr "'%s' ¯ÕŠŨ¸ìÌ ¬¾ÃÅÇ¢ôÒ ¸¢¨¼Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:500
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "'%s' Ũ Ţ"
msgstr "'%s' ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ý Ũ¸¨Â ¯½Ã ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:506
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "¡ Ũ"
msgstr "¯½ÃÓÊ¡¾ ¯ÕÅì §¸¡ôÒ Å¨¸"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
msgstr "'%s' â â¡"
msgstr "'%s' ¯Ã¢Åì §¸¡ô¨À ²üÚÅÐ ±ôÀÊ ±Éò ¦¾Ã¢Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:609
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "'%s' Ţ: %s"
msgstr "'%s' ¯ÕÅ §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:714
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr " gdk-pixbuf , Ũ¢ Ţ: %s"
msgstr "­ó¾ gdk-pixbuf «¨ÁôÀ¢ø, ­ó¾ ¯ÕŠŨ¸Â¢ø §ºÁ¢ôÀ¾üÌ ¬¾ÃÅ¢ø¨Ä: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:817
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "'%s' ž Ţ: %s"
msgstr "'%s' §¸¡ô¨À ±ØОüÌ ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
msgstr ""
" '%s' Ţ, ׸ ġ: %"
"s"
"¯ÕÅò¨¾ ±ØÐõ§À¡Ð '%s' ã¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä, «¨ÉòÐ ¾Ã׸Ùõ §ºÁ¢ì¸ôÀ¼¡Áø ­Õì¸Ä¡õ: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' Ũ¡ Ө¡ ž ¡"
msgstr "'%s' Ũ¸Â¡É ¯ÕÅí¸¨Ç ÀÊӨȡ¸ ²üÚžüÌ ¬¾Ã× ¸¢¨¼Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
#, c-format
......@@ -117,33 +116,33 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP Ţġ -̾ "
msgstr "BMP ¯ÕÅò¾¢ø ¬¾ÃÅ¢øÄ¡ ¾¨ÄôÒ-À̾¢ ¯ñÎ"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP ¡ -̾ "
msgstr "BMP ¯ÕÅò¾¢ø À¢¨ÆÂ¡É ¾¨ÄôÒ-À̾¢ ¾Ã× ¯ñÎ"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "̨š Ÿɡ ¡"
msgstr "̨ÈÅ¡É ¿¢¨ÉŸò¾¢É¡ø À¢ðÀ¼ò¨¾ ²üÈ ÓÊ¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "GIF š : %s"
msgstr "GIF Å¡º¢ìÌõ §À¡Ð À¢¨Æ: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1352 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF ׸ ¡ (н𼾡 ̧?)"
msgstr "GIF §¸¡ôÀ¢ø º¢Ä ¾Ã׸û ¸¢¨¼Â¡Ð (н¢ì¸ôÀ𼾡¸ ­Õì̧Á¡?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF Ȣ¢ (%s) Ǩ "
msgstr "GIF ²üȢ¢ø (%s) ¯ûǨÁô À¢¨Æ"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr "GIF Ȣ ȢЧ Ţ"
msgstr "GIF ²üÈ¢ìÌ ­ó¾ ¯ÕÅò¨¾ ´Øí¸¡¸ ÒÈ¢óЧ¸¡øÄ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:622
msgid "Circular table entry in GIF file"
......@@ -152,81 +151,79 @@ msgstr "Circular table entry in GIF file"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "GIF ž Ÿ "
msgstr "GIF §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:990
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF (¡ LZW Ȣ)"
msgstr "GIF ¯ÕÅõ º¢¨¾ó¾Ð (À¢¨ÆÂ¡É LZW ¦ºÈ¢ôÒ)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1040
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr " GIF Ţ"
msgstr "­ó¾ §¸¡ôÒ GIF §¸¡ôÀ¡¸ §¾¡ýÈÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1052
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr " %s GIF ŨǢ ¡"
msgstr "À¾¢ôÒ %s GIF §¸¡ôÒ Å¨¸¸Ç¢ìÌ ¬¾Ã× ¸¢¨¼Â¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1127
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF â Ǣ ڸ"
msgstr "GIF ¯Ã¢Åò¾¢Ûø ¯øÄ ºð¼õ ´ýÚ ¯ÕÅò¾¢ý ±ø¨ÄìÌ ¦ÅÇ¢§Â §¾ýÚ¸¢ÈÐ"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1143
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgid ""
"First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
"First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF ƨ Ţ ¡, "
" Ţ ¡."
"GIF ¯ÕÅò¾¢ø ÓƨÁ Åñ½ Å¢ÅÃô À¼õ ¸¢¨¼Â¡Ð, ÁüÚõ «¾Ûø ­ÕìÌõ µ÷ ºð¼ò¾¢üÌ Åñ½ Å¢ÅÃô "
"À¼õ ¸¢¨¼Â¡Ð."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1407
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF н ¡."
msgstr "GIF ¯ÕÅõ н¢ì¸ôÀð¼Ð «øÄÐ â÷¾¢Â¡¸¡¾Ð."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "JPEG (%s) š "
msgstr "JPEG (%s) ¯ÕÅì §¸¡ô¨À Å¡º¢ìÌõ§À¡Ð À¢¨Æ"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
" ž Ÿ , Ÿ Ţ Ҹ "
""
msgstr "¯ÕÅò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð, ¿¢¨ÉŸò¨¾ Å¢Îì¸ º¢Ä §¸¡ôÒ¸¨Ç ã¼×õ"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:701
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "JPEG ž Ÿ 츣 Ţ"
msgstr "JPEG §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣Π¦ºö ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:655
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG 0 100 ¢ ; '%s' ĸ Ţ."
msgstr "JPEG ¾Ãõ 0 ìÌõ 100 ­¨¼Â¢ø ­Õì¸ §ÅñÎõ; '%s' «Ä¸¢¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:670
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG 0 100 ¢ ; '%d' ¡."
msgstr "JPEG ¾Ãõ 0 ìÌõ 100 ­¨¼Â¢ø ­Õì¸ §ÅñÎõ; '%d' Á¾¢ôÀ¢ìÌ «ÛÁ¾¢ ¸¢¨¼Â¡Ð."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "PNG : %s"
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ø ¦¸¡ø À¢¨Æ: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:245
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "PNG ž Ÿ "
msgstr "PNG §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:536
#, c-format
......@@ -239,535 +236,526 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:572
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "PNG "
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÚõ§À¡Ð ¦¸¡ø À¢¨Æ"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:621
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "PNG : %s"
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÚõ§À¡Ð ¦¸¡ø À¢¨Æ: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:731
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
msgstr "PNG Ÿ "
msgstr "PNG §¸¡ô¨À §ºÁ¢ôÀ¾üÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM Ȣ ر , ɡ Ţ"
msgstr "PNM ²üÈ¢ µ÷ Óرñ ±¾¢÷À¡÷ò¾Ð, «É¡ø ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:285
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM ¡ "
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø À¢¨ÆÂ¡É ¦¾¡¼ì¸ ¨ÀðÎ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:315
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM ̾- â PNM "
msgstr "PNM À̾¢-ÅÊÅõ ¦¾Ã¢ó¾ µ÷ PNM §¸¡ôÒ «øÄ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:340
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø ¯øÄ ¯ÕÅ «¸Äõ 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:361
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø ¯øÄ ¯ÕÅ ¯ÂÃõ 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:384
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "PNM - 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø Á¢¸-«¾¢¸Á¡É Åñ½ Á¾¢ôÒ 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:423 gdk-pixbuf/io-pnm.c:451 gdk-pixbuf/io-pnm.c:483
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr " PNM Ũ ¡"
msgstr "ãÄ PNM ¯ÕŠŨ¸ À¢¨Æ¡ÉÐ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:543 gdk-pixbuf/io-pnm.c:585
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM Ũ ¡"
msgstr "PNM ¯ÕŠŨ¸ À¢¨Æ¡ÉÐ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:644
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM Ȣ PNM ̾- ¡"
msgstr "PNM ¯ÕÅ ²üÈ¢ìÌ ­ó¾ PNM À̾¢-ÅÊÅò¨¾ ²üÈ ÓÊ¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "측 PNM "
msgstr "±¾¢÷À¡÷측¾ PNM ¯ÕÅò ¾Ã× ÓÊ×"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:920
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr ""
msgstr "PNM §¸¡ôÒ ²üÈ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý «¸Äò¨¾ ¦ÀÈÓÊÂÅ¢ø¨Ä (¦¸ðÎ¾Ä¡É TIFF §¸¡ôÒ)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý ¯ÂÃÅò¨¾ ¦ÀÈÓÊÂÅ¢ø¨Ä (¦¸ðÎ¾Ä¡É TIFF §¸¡ôÒ)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr ""
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¾¢ý «¸Äõ «øÄÐ ¯ÂÃõ ÍÆ¢"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:471
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr ""
msgstr "TIFF §¸¡ôÒ ¾¢ÈôÀ¾üÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr ""
msgstr "TIFF §¸¡ôÀ¢Ä¢ÕóÐ RGB ¾Ã× ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:264
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr ""
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¨¾ò ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:277
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""
msgstr "TIFFClose À½¢ ¦¿¡ÊôÀ¨¼ó¾Ð"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:411
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr ""
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¨¾ò ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
#, c-format
msgid "Invalid XBM file: %s"
msgstr ""
msgstr "À¢¨ÆÂ¡É XBM §¸¡ôÒ: %s"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr ""
msgstr "XBM ¯ÕÅ째¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:429
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
msgstr "XBM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚõ§À¡Ð, ¾ü¸¡Ä¢¸Á¡É §¸¡ôÀ¢üÌ ±Ø¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1257
msgid "No XPM header found"
msgstr ""
msgstr "XPM ¾¨ÄôÀ̾¢¨Â ¸ñÎÀ¢Êì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1265
msgid "XPM has more than 31 chars per pixel"
msgstr ""
msgstr "XP­ø 31 'chars per pixel' §Áø ¯ûÇÉ"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1283
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr ""
msgstr "XPM Åñ½-Å¢ÅÃô À¼õ Å¡º¢ì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr ""
msgstr "XBM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¼ ÓÊ¡Ð"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
msgstr "XPM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚõ§À¡Ð, ¾ü¸¡Ä¢¸Á¡É §¸¡ôÀ¢üÌ ±Ø¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
msgid "can_activate"
msgstr ""
msgstr "àñÎ ¦ºö ÓÊÔõ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Cell can get activate events."
msgstr ""
msgstr "Cell can get activate events."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:112
#, fuzzy
msgid "visible"
msgstr "Ӽ"
msgstr "À¡÷ì¸ìÜÊÂÐ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "Display the cell"
msgstr ""
msgstr "¸Äý ¸¡ñÀ¢"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:121
msgid "xalign"
msgstr ""
msgstr "xalign"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "The x-align."
msgstr ""
msgstr "The x-align."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:132
msgid "yalign"
msgstr ""
msgstr "yalign"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "The y-align."
msgstr ""
msgstr "The y-align."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:143
msgid "xpad"
msgstr ""
msgstr "xpad"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "The xpad."
msgstr ""
msgstr "The xpad."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:154
msgid "ypad"
msgstr ""
msgstr "ypad"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "The ypad."
msgstr ""
msgstr "The ypad."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:165
msgid "width"
msgstr ""
msgstr "«¸Äõ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "The fixed width."
msgstr ""
msgstr "Á¡üÈÓÊ¡¾ «¸Äõ."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:176
#, fuzzy
msgid "height"
msgstr ""
msgstr "¯ÂÃõ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "The fixed height."
msgstr ""
msgstr "Á¡üÈÓÊ¡¾ ¯ÂÃõ."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
msgid "Is Expander"
msgstr ""
msgstr "Is Expander"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Row has children."
msgstr ""
msgstr "Å⨺ìÌ §ºö ¯ñÎ"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:197
msgid "Is Expanded"
msgstr ""
msgstr "Is Expanded"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr ""
msgstr "Row is an expander row, and is expanded"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104 gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:125
msgid "Pixbuf Object"
msgstr ""
msgstr "Pixbuf ­ÄìÌ"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105 gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:126
msgid "The pixbuf to render."
msgstr ""
msgstr "ŨçÅñÊ pixbuf."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:154 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr ""
msgstr "¯¨Ã"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:155
msgid "Text to render"
msgstr ""
msgstr "ŨçÅñÊ ¯¨Ã"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:162
msgid "Markup"
msgstr ""
msgstr "Markup"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:163
msgid "Marked up text to render"
msgstr ""
msgstr "Marked up text to render"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:170 gtk/gtklabel.c:205
msgid "Attributes"
msgstr ""
msgstr "ÀñÒ¸û"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:171
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
msgstr ""
msgstr "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:178 gtk/gtktexttag.c:208
msgid "Background color name"
msgstr ""
msgstr "À¢ýɽ¢ Åñ½ô ¦ÀÂ÷"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:179 gtk/gtktexttag.c:209
msgid "Background color as a string"
msgstr ""
msgstr "À¢ýɽ¢ Åñ½õ µ÷ ºÃÁ¡¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:186 gtk/gtktexttag.c:216
msgid "Background color"
msgstr ""
msgstr "À¢ýɽ¢ Åñ½õ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:187 gtk/gtktexttag.c:217
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr ""
msgstr "À¢ýɽ¢ Åñ½õ µ÷ GdkColorá¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:194 gtk/gtktexttag.c:242
msgid "Foreground color name"
msgstr ""
msgstr "Óýɽ¢ Åñ½ô ¦ÀÂ÷"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:195 gtk/gtktexttag.c:243
msgid "Foreground color as a string"
msgstr ""
msgstr "Óýɽ¢ Åñ½õ µ÷ ºÃÁ¡¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:202 gtk/gtktexttag.c:250
msgid "Foreground color"
msgstr ""
msgstr "Óýɽ¢ Åñ½õ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:203 gtk/gtktexttag.c:251
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr ""
msgstr "Óýɽ¢ Åñ½õ µ÷ GdkColorá¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:211 gtk/gtkentry.c:396 gtk/gtktexttag.c:276
#: gtk/gtktextview.c:554
#, fuzzy
msgid "Editable"
msgstr "(Ӽ)"
msgstr "À¾¢ôÀ¢ì¸ìÜÊÂÐ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:212 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:555
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr ""
msgstr "ÀÂÉáø Á¡üÈìÜÊ ¯¨Ã¡¸ ­Õ¸ìÜÎõ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:219 gtk/gtkcellrenderertext.c:227
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:284 gtk/gtktexttag.c:292
msgid "Font"
msgstr " Ũ"
msgstr "±ØòРŨ¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtktexttag.c:285
msgid "Font description as a string"
msgstr ""
msgstr "±ØòРŨ¸Â¢ý Å¢Åýõ µ÷ ºÃÁ¡¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:228 gtk/gtktexttag.c:293
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr ""
msgstr "±ØòРŨ¸Â¢ý Å¢Åýõ µ÷ 'PangoFontDescription struct'¬¸"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:236 gtk/gtktexttag.c:301
#, fuzzy
msgid "Font family"
msgstr ":"
msgstr "±ØòРŨ¸ ÌÎõÀõ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtktexttag.c:302
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr ""
msgstr "±ØòРŨ¸ ÌÎõÀò¾¢ý ¦ÀÂ÷, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:244 gtk/gtkcellrenderertext.c:245
#: gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktexttag.c:310
#, fuzzy
msgid "Font style"
msgstr "Ũ :"
msgstr "±ØòÐŨ¸ À¡½¢"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:253 gtk/gtkcellrenderertext.c:254
#: gtk/gtktexttag.c:318 gtk/gtktexttag.c:319
msgid "Font variant"
msgstr ""
msgstr "Font variant"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtkcellrenderertext.c:263
#: gtk/gtktexttag.c:327 gtk/gtktexttag.c:328
msgid "Font weight"
msgstr ""
msgstr "±ØòÐŨ¸ ¸Éõ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
#: gtk/gtktexttag.c:338 gtk/gtktexttag.c:339
#, fuzzy
msgid "Font stretch"
msgstr " Ũ "
msgstr "±ØòÐŨ¸ ¿£ðÎ"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
#: gtk/gtktexttag.c:347 gtk/gtktexttag.c:348
#, fuzzy
msgid "Font size"
msgstr "Ǣ :"
msgstr "ÒûÇ¢ «Ç×"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtktexttag.c:367
#, fuzzy
msgid "Font points"
msgstr "Ũ:"
msgstr "±ØòÐŨ¸ ÒûÇ¢¸û"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:293 gtk/gtktexttag.c:368
msgid "Font size in points"
msgstr ""
msgstr "±ØòÐŨ¸ «Ç× ÒûÇ¢¸Ç¢ø"