Commit 30121c9a authored by Owen Taylor's avatar Owen Taylor Committed by Owen Taylor
Browse files

=== Released 2.3.5 ===

Tue Mar 2 17:06:05 2004 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>

    * === Released 2.3.5 ===

    * NEWS: Updates

    * configure.in: Version 2.3.5, interface age 0.
    Require glib-2.3.5, pango-1.3.5.
parent f2cc9ae8
......@@ -8,14 +8,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-01 22:20+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-01 22:20+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
......@@ -1324,53 +1324,53 @@ msgstr "Värde i lista"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Huruvida angivna värden redan måste finnas i listan"
#: gtk/gtkcombobox.c:407
#: gtk/gtkcombobox.c:430
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox-modell"
#: gtk/gtkcombobox.c:408
#: gtk/gtkcombobox.c:431
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modellen för comboboxen"
#: gtk/gtkcombobox.c:415
#: gtk/gtkcombobox.c:438
msgid "Wrap width"
msgstr "Radbrytningsbredd"
#: gtk/gtkcombobox.c:416
#: gtk/gtkcombobox.c:439
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Radbrytningsbredd för utläggning av objekten i ett rutnät"
#: gtk/gtkcombobox.c:425
#: gtk/gtkcombobox.c:448
msgid "Row span column"
msgstr "Radspannskolumn"
#: gtk/gtkcombobox.c:426
#: gtk/gtkcombobox.c:449
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller radspannsvärden"
#: gtk/gtkcombobox.c:435
#: gtk/gtkcombobox.c:458
msgid "Column span column"
msgstr "Kolumnspannskolumn"
#: gtk/gtkcombobox.c:436
#: gtk/gtkcombobox.c:459
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller kolumnspannsvärden"
#: gtk/gtkcombobox.c:445
#: gtk/gtkcombobox.c:468
msgid "Active item"
msgstr "Aktivt objekt"
#: gtk/gtkcombobox.c:446
#: gtk/gtkcombobox.c:469
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Det objekt som är aktivt för tillfället"
#: gtk/gtkcombobox.c:454
msgid "ComboBox appareance"
msgstr "ComboBox-utseende"
#: gtk/gtkcombobox.c:477
msgid "Appears as list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:455
msgid "ComboBox appearance, where TRUE means Windows-style."
msgstr "ComboBox-utseende, där SANT betyder av Windows-typ."
#: gtk/gtkcombobox.c:478
msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
#: gtk/gtkcomboboxentry.c:109
msgid "Text Column"
......@@ -1756,11 +1756,11 @@ msgstr "Visa dolda"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Huruvida de dolda filerna och mapparna ska visas"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:460
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:473
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Standardbakände för filväljare"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:461
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:474
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Namn på den GtkFileChooser-bakände som ska användas som standard"
......@@ -2919,11 +2919,11 @@ msgstr "Rita"
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Huruvida avskiljaren är ritad eller enbart tom"
#: gtk/gtksettings.c:262
#: gtk/gtksettings.c:261
msgid "Double Click Time"
msgstr "Tid för dubbelklick"
#: gtk/gtksettings.c:263
#: gtk/gtksettings.c:262
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
......@@ -2931,11 +2931,11 @@ msgstr ""
"Största tid som tillåts mellan två klick för att de ska betraktas som en "
"dubbelklickning (i millisekunder)"
#: gtk/gtksettings.c:270
#: gtk/gtksettings.c:269
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Avstånd för dubbelklick"
#: gtk/gtksettings.c:271
#: gtk/gtksettings.c:270
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
......@@ -2943,27 +2943,27 @@ msgstr ""
"Största avstånd som tillåts mellan två klick för att de ska betraktas som en "
"dubbelklickning (i bildpunkter)"
#: gtk/gtksettings.c:278
#: gtk/gtksettings.c:277
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Markörblinkning"
#: gtk/gtksettings.c:279
#: gtk/gtksettings.c:278
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr "Huruvida markören ska blinka"
#: gtk/gtksettings.c:286
#: gtk/gtksettings.c:285
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr "Blinktid för markör"
#: gtk/gtksettings.c:287
#: gtk/gtksettings.c:286
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
msgstr "Längd på markörens blinkcykel, i millisekunder"
#: gtk/gtksettings.c:294
#: gtk/gtksettings.c:293
msgid "Split Cursor"
msgstr "Delad markör"
#: gtk/gtksettings.c:295
#: gtk/gtksettings.c:294
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
......@@ -2971,101 +2971,101 @@ msgstr ""
"Huruvida två markörer ska visas för blandad vänster-till-höger- och höger-"
"till-vänster-text"
#: gtk/gtksettings.c:302
#: gtk/gtksettings.c:301
msgid "Theme Name"
msgstr "Temanamn"
#: gtk/gtksettings.c:303
#: gtk/gtksettings.c:302
msgid "Name of theme RC file to load"
msgstr "Namn på den tema-RC-fil som ska läsas in"
#: gtk/gtksettings.c:310
#: gtk/gtksettings.c:309
msgid "Icon Theme Name"
msgstr "Namn på ikontema"
#: gtk/gtksettings.c:311
#: gtk/gtksettings.c:310
msgid "Name of icon theme to use"
msgstr "Namn på ikontemat att använda"
#: gtk/gtksettings.c:319
#: gtk/gtksettings.c:318
msgid "Key Theme Name"
msgstr "Nyckeltemanamn"
#: gtk/gtksettings.c:320
#: gtk/gtksettings.c:319
msgid "Name of key theme RC file to load"
msgstr "Namn på den nyckeltema-RC-fil som ska läsas in"
#: gtk/gtksettings.c:328
#: gtk/gtksettings.c:327
msgid "Menu bar accelerator"
msgstr "Snabbtangent för menyrad"
#: gtk/gtksettings.c:329
#: gtk/gtksettings.c:328
msgid "Keybinding to activate the menu bar"
msgstr "Snabbtangent för att aktivera menyraden"
#: gtk/gtksettings.c:337
#: gtk/gtksettings.c:336
msgid "Drag threshold"
msgstr "Dragtröskel"
#: gtk/gtksettings.c:338
#: gtk/gtksettings.c:337
msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr "Antalet bildpunkter markören kan flyttas innan drag"
#: gtk/gtksettings.c:346
#: gtk/gtksettings.c:345
msgid "Font Name"
msgstr "Typsnittsnamn"
#: gtk/gtksettings.c:347
#: gtk/gtksettings.c:346
msgid "Name of default font to use"
msgstr "Namn på standardtypsnittet att använda"
#: gtk/gtksettings.c:355
#: gtk/gtksettings.c:354
msgid "Icon Sizes"
msgstr "Ikonstorlekar"
#: gtk/gtksettings.c:356
#: gtk/gtksettings.c:355
msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
msgstr "Lista med ikonstorlekar (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
#: gtk/gtksettings.c:365
#: gtk/gtksettings.c:364
msgid "Xft Antialias"
msgstr "Xft-kantutjämning"
#: gtk/gtksettings.c:366
#: gtk/gtksettings.c:365
msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Huruvida Xft-typsnitt ska kantutjämnas; 0=nej, 1=ja, -1=standardvärdet"
#: gtk/gtksettings.c:375
#: gtk/gtksettings.c:374
msgid "Xft Hinting"
msgstr "Xft-hintning"
#: gtk/gtksettings.c:376
#: gtk/gtksettings.c:375
msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Huruvida Xft-typsnitt ska hintas; 0=nej, 1=ja, -1=standardvärdet"
#: gtk/gtksettings.c:385
#: gtk/gtksettings.c:384
msgid "Xft Hint Style"
msgstr "Xft-hintningsstil"
#: gtk/gtksettings.c:386
#: gtk/gtksettings.c:385
msgid "What degree of hinting to use; none, slight, medium, or full"
msgstr ""
"Vilken grad av hintning som ska användas; ingen, liten, mellan, eller "
"fullständig"
#: gtk/gtksettings.c:395
#: gtk/gtksettings.c:394
msgid "Xft RGBA"
msgstr "Xft-RGBA"
#: gtk/gtksettings.c:396
#: gtk/gtksettings.c:395
msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
msgstr "Typ av underbildpunktskantutjämning; ingen, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
#: gtk/gtksettings.c:405
#: gtk/gtksettings.c:404
msgid "Xft DPI"
msgstr "Xft-DPI"
#: gtk/gtksettings.c:406
#: gtk/gtksettings.c:405
msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
msgstr ""
"Upplösning för Xft, i 1024 × punkter/tum. -1 för att använda standardvärdet"
......@@ -4444,6 +4444,12 @@ msgstr "IM-statusstil"
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Hur inmatningsmetodens statusrad ska ritas"
#~ msgid "ComboBox appareance"
#~ msgstr "ComboBox-utseende"
#~ msgid "ComboBox appearance, where TRUE means Windows-style."
#~ msgstr "ComboBox-utseende, där SANT betyder av Windows-typ."
#~ msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
#~ msgstr "Horisontell justering, från 0 (vänster) till 1 (höger)"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Tamil Gtk 2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 19:38-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-21 18:21-0600\n"
"Last-Translator: Dinesh Nadarajah <dinesh_list@sbcglobal.net>\n"
"Language-Team: Tamil <tamilinix@yahoogroups.com>\n"
......@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr ""
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:448
msgid "Sensitive"
msgstr "உணர்வுடையது"
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "இந்த விட்செட் பார்க்கக்கூடியதா"
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:222 gtk/gtkwidget.c:439
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:222 gtk/gtkwidget.c:441
msgid "Visible"
msgstr "பாக்கக்கூடியது"
......@@ -863,7 +863,7 @@ msgstr "விவரங்கள்"
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:192 gtk/gtkentry.c:534 gtk/gtkprogressbar.c:218
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:192 gtk/gtkentry.c:544 gtk/gtkprogressbar.c:218
msgid "Text"
msgstr "உரை"
......@@ -928,7 +928,7 @@ msgstr "முன்னணி வண்ணம்"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "முன்னணி வண்ணம் ஓர் GdkColorராக"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtkentry.c:466 gtk/gtktexttag.c:273
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtkentry.c:476 gtk/gtktexttag.c:273
#: gtk/gtktextview.c:585
msgid "Editable"
msgstr "பதிப்பிக்கக்கூடியது"
......@@ -1334,58 +1334,58 @@ msgstr "பட்டியலில் உள்ள மதிப்பு"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:400
#: gtk/gtkcombobox.c:430
msgid "ComboBox model"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:401
#: gtk/gtkcombobox.c:431
#, fuzzy
msgid "The model for the combo box"
msgstr "மரக்-காட்சியின் படிமம்"
#: gtk/gtkcombobox.c:408
#: gtk/gtkcombobox.c:438
#, fuzzy
msgid "Wrap width"
msgstr "அகளம்"
#: gtk/gtkcombobox.c:409
#: gtk/gtkcombobox.c:439
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:418
#: gtk/gtkcombobox.c:448
#, fuzzy
msgid "Row span column"
msgstr "வரிசை இடைவெளி"
#: gtk/gtkcombobox.c:419
#: gtk/gtkcombobox.c:449
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:428
#: gtk/gtkcombobox.c:458
#, fuzzy
msgid "Column span column"
msgstr "பத்தி இடைவெளி"
#: gtk/gtkcombobox.c:429
#: gtk/gtkcombobox.c:459
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:438
#: gtk/gtkcombobox.c:468
#, fuzzy
msgid "Active item"
msgstr "Active"
#: gtk/gtkcombobox.c:439
#: gtk/gtkcombobox.c:469
#, fuzzy
msgid "The item which is currently active"
msgstr "தற்போது தெரிவு செய்யப்பட்டுல்ல GdkFont"
#: gtk/gtkcombobox.c:447
msgid "ComboBox appareance"
#: gtk/gtkcombobox.c:477
msgid "Appears as list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:448
msgid "ComboBox appearance, where TRUE means Windows-style."
#: gtk/gtkcombobox.c:478
msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
#: gtk/gtkcomboboxentry.c:109
......@@ -1494,43 +1494,43 @@ msgstr "செயல் பரப்பு எல்லை"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
#: gtk/gtkentry.c:446 gtk/gtklabel.c:366
#: gtk/gtkentry.c:456 gtk/gtklabel.c:366
msgid "Cursor Position"
msgstr "இடம்-காட்டி இடம்"
#: gtk/gtkentry.c:447 gtk/gtklabel.c:367
#: gtk/gtkentry.c:457 gtk/gtklabel.c:367
#, fuzzy
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "செருகுமிடத்தின் தற்போதைய இடம்"
#: gtk/gtkentry.c:456 gtk/gtklabel.c:376
#: gtk/gtkentry.c:466 gtk/gtklabel.c:376
#, fuzzy
msgid "Selection Bound"
msgstr "தெரிவு செய்தது: "
#: gtk/gtkentry.c:457 gtk/gtklabel.c:377
#: gtk/gtkentry.c:467 gtk/gtklabel.c:377
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:467
#: gtk/gtkentry.c:477
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "உள்ளீடு பொருற்களை பதிப்பிற்க முடியுமா"
#: gtk/gtkentry.c:474
#: gtk/gtkentry.c:484
msgid "Maximum length"
msgstr "மிகக்கூடிய நீட்டம்"
#: gtk/gtkentry.c:475
#: gtk/gtkentry.c:485
#, fuzzy
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "இந்த உள்ளீட்டத்திற்கு மிகக்கூடிய வரியுரு எண்"
#: gtk/gtkentry.c:483
#: gtk/gtkentry.c:493
msgid "Visibility"
msgstr "பார்கக்கூடியது"
#: gtk/gtkentry.c:484
#: gtk/gtkentry.c:494
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -1538,61 +1538,72 @@ msgstr ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
#: gtk/gtkentry.c:491
#: gtk/gtkentry.c:501
msgid "Has Frame"
msgstr "சட்டம் கொன்டது"
#: gtk/gtkentry.c:492
#: gtk/gtkentry.c:502
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:499
#: gtk/gtkentry.c:509
msgid "Invisible character"
msgstr "பார்க்கமுடியாத வரியுரு"
#: gtk/gtkentry.c:500
#: gtk/gtkentry.c:510
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"உள்ளீடு பொருற்களை மறைக்கும்போது பயன்படுத்த வேண்டிய வரியுரு (\"password mode\" இனுல்)"
#: gtk/gtkentry.c:507
#: gtk/gtkentry.c:517
msgid "Activates default"
msgstr "கொடா நிலையை தொடங்கும்"
#: gtk/gtkentry.c:508
#: gtk/gtkentry.c:518
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:514
#: gtk/gtkentry.c:524
msgid "Width in chars"
msgstr "charsஇல் அகலம்"
#: gtk/gtkentry.c:515
#: gtk/gtkentry.c:525
#, fuzzy
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "`உள்லீட்டத்தில் இடைவிட வேண்டிய வரியுருகளின் எண்"
#: gtk/gtkentry.c:524
#: gtk/gtkentry.c:534
msgid "Scroll offset"
msgstr "திரை உருளல் ஒதுக்கம்"
#: gtk/gtkentry.c:525
#: gtk/gtkentry.c:535
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
#: gtk/gtkentry.c:535
#: gtk/gtkentry.c:545
#, fuzzy
msgid "The contents of the entry"
msgstr "அடையாளத்தின் உரை"
#: gtk/gtkentry.c:766
#: gtk/gtkentry.c:552 gtk/gtkmisc.c:98
msgid "X align"
msgstr "X align"
#: gtk/gtkentry.c:553 gtk/gtkmisc.c:99
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts"
msgstr "கிடைதிசை நேர்ப்படுத்தல், 0 (இடது) இலிருந்து 1 (வலது) வரை"
#: gtk/gtkentry.c:786
#, fuzzy
msgid "Select on focus"
msgstr "தெரிவு செய்தது: "
#: gtk/gtkentry.c:767
#: gtk/gtkentry.c:787
#, fuzzy
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "உள்ளீடு பொருற்களை பதிப்பிற்க முடியுமா"
......@@ -1713,41 +1724,41 @@ msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:111
msgid "Folder Mode"
msgstr "அடைவு முறைமை"
#: gtk/gtkfilechooser.c:112
#, fuzzy
msgid "Whether to select folders rather than files"
msgstr "முன்னேற்றம் உரையைக் காண்பிக்கப்படுமோ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:117
msgid "Local Only"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:118
#: gtk/gtkfilechooser.c:112
#, fuzzy
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr "முன்னேற்றம் உரையைக் காண்பிக்கப்படுமோ"
#: gtk/gtkfilechooser.c:123
#: gtk/gtkfilechooser.c:117
msgid "Preview widget"
msgstr "முன்காட்சி விட்செட்"
#: gtk/gtkfilechooser.c:124
#: gtk/gtkfilechooser.c:118
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:129
#: gtk/gtkfilechooser.c:123
#, fuzzy
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "உரை முன்-காட்சி"
#: gtk/gtkfilechooser.c:130
#: gtk/gtkfilechooser.c:124
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:129
#, fuzzy
msgid "Use Preview Label"
msgstr "விளக்கச்சீட்டில் அளவு பயன்படுத்தவும்"
#: gtk/gtkfilechooser.c:130
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:135
#, fuzzy
msgid "Extra widget"
......@@ -1775,6 +1786,15 @@ msgstr "மறைந்திருப்பதை காண்பிக்க
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "கோப்புகளை படைக்கும்/கையாளும் பொத்தான்களை காண்பிக்கப்பட வேண்டுமா."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:473
msgid "Default file chooser backend"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:474
#, fuzzy
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Name of theme RC file to load"
#: gtk/gtkfilesel.c:559 gtk/gtkimage.c:167
msgid "Filename"
msgstr "கோப்புப்பெயர்"
......@@ -1924,7 +1944,7 @@ msgstr "சட்ட எல்லைபின் தோற்றம்"
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "வழக்கமாகன சட்ட அடையாளம் இருக்குமிடத்தில் காணபிக்க ஓர் விட்செட்."
#: gtk/gtkhandlebox.c:202 gtk/gtkmenubar.c:156 gtk/gtkstatusbar.c:194
#: gtk/gtkhandlebox.c:202 gtk/gtkmenubar.c:155 gtk/gtkstatusbar.c:199
#: gtk/gtktoolbar.c:574 gtk/gtkviewport.c:150
msgid "Shadow type"
msgstr "நிழல் வகை"
......@@ -2142,7 +2162,7 @@ msgstr "அடையாளத்தின் நினைவுத்துண
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "கிடை ஒழிங்குபடுத்தல்"
#: gtk/gtklayout.c:632 gtk/gtkscrolledwindow.c:236
#: gtk/gtklayout.c:632 gtk/gtkscrolledwindow.c:237
#, fuzzy
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "The GtkAdjustment for the horizontal position."
......@@ -2151,7 +2171,7 @@ msgstr "The GtkAdjustment for the horizontal position."
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "நெடுக்கமாக ஒழிங்குபடுத்தல்"
#: gtk/gtklayout.c:640 gtk/gtkscrolledwindow.c:243
#: gtk/gtklayout.c:640 gtk/gtkscrolledwindow.c:244
#, fuzzy
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "The GtkAdjustment for the vertical position."
......@@ -2271,23 +2291,23 @@ msgid ""
"submenu"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenubar.c:157
#: gtk/gtkmenubar.c:156
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "பட்டிப் பலகையை சுற்றியுள்ள bevelயின் பாணி"
#: gtk/gtkmenubar.c:164 gtk/gtktoolbar.c:550
#: gtk/gtkmenubar.c:163 gtk/gtktoolbar.c:550
msgid "Internal padding"