• Stefan Jeske's avatar
  Introduced generic GtkProgress widget. Derived GtkProgressBar from · b43c4557
  Stefan Jeske authored
  Sun Jul 19 12:19:16 1998 Stefan Jeske <stefan@gtk.org>
  
  	* gtk/gtkprogress.c gtk/gtkprogress.h gtk/gtkprogressbar.c
  	 gtk/gtkprogressbar.h gtk/Makefile.am gtk/gtk.h gtk/testgtk.c:
  	Introduced generic GtkProgress widget. Derived GtkProgressBar from
  	GtkProgress. Made GtkProgressBar much more flexible (see testgtk).
  b43c4557
gtkprogressbar.c 21.5 KB