Commit cc08e878 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 327c300f
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
#: data/gsettings/org.gnome.builder.build.gschema.xml:11
msgid "Allow network when metered"
msgstr "Permet la xarxa quan es limitada"
msgstr "Permet la xarxa quan és limitada"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.build.gschema.xml:12
msgid ""
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgid ""
"dependencies when connection is metered."
msgstr ""
"Habilita les transferències automàtiques en construccions com descàrregues "
"SDK i dependències quan la connexió es limitada."
"SDK i dependències quan la connexió és limitada."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:5
#| msgid "Snippet Completion"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Suggereix compleció de fragments"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:6
msgid "Allow snippets to be inserted into the document."
msgstr "Habilita el fragments per a inserir-los dins dels document."
msgstr "Habilita els fragments per a inserir-los dins dels documents."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:10
#| msgid "Suggest Completions using Clang (Experimental)"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr "Usa Ctags per a autocompleció."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:20
#| msgid "Suggest completion of words found within all open documents."
msgid "Enable auto-completion of words in document"
msgstr "Habilita la autocompleció de paraules trobades dins de documents"
msgstr "Habilita l'autocompleció de paraules trobades dins de documents"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:21
msgid ""
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgid ""
"If enabled, the editor will show line additions and changes next to the "
"source code."
msgstr ""
"Si està habilitat, el editor mostrarà línies afegides i canvis al costat del "
"Si està habilitat, l'editor mostrarà línies afegides i canvis al costat del "
"codi font."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:34
......@@ -239,7 +239,7 @@ msgstr "Dibuixa espais"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:94
msgid "The various types of space to draw in the editor."
msgstr "El variats tipus d'espais que pot dibuixar l'editor."
msgstr "Els diferents tipus d'espais que pot dibuixar l'editor."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:99
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
......@@ -264,7 +264,7 @@ msgid ""
"visible."
msgstr ""
"Si està habilitat, el constructor ajustarà el text automàticament de forma "
"que tot la línia de text sigui visible."
"que tota la línia de text sigui visible."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:109
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr "«Projectes»"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
#| msgid "The project directory."
msgid "Projects directory"
msgstr "El directori del projectes."
msgstr "El directori dels projectes."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:34
#| msgid "The git repository for the project."
......@@ -424,7 +424,7 @@ msgstr "Mostra els fitxers ignorats"
msgid ""
"If enabled, the project tree will display files that are ignored by the VCS."
msgstr ""
"Si està habilitat, l'arbre del projecte mostrarà fitxers que son ignorats per "
"Si està habilitat, l'arbre del projecte mostrarà fitxers que són ignorats per "
"VCS."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project-tree.gschema.xml:15
......@@ -518,7 +518,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Constructor és un entorn de desenvolupament integrat actiu desenvolupat per "
"GNOME. Combina el suport integrat per a tecnologies GNOME essencials, com ara "
"GTK +, GLib i la API de GNOME APIs amb característiques que qualsevol "
"GTK +, GLib i l'API de GNOME APIs amb característiques que qualsevol "
"desenvolupador apreciarà, com el ressaltat de sintaxi i els fragments."
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:17
......@@ -535,7 +535,7 @@ msgstr "Característiques:"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:23
msgid "Built in syntax highlighting for many languages"
msgstr "Construït amb ressaltat de sintaxi per molt llenguatges"
msgstr "Construït amb ressaltat de sintaxi per molts llenguatges"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:24
msgid "Side-by-side code editors"
......@@ -563,7 +563,7 @@ msgstr "Autocompleció usant Vala i diagnòstics"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:30
msgid "Auto indentation support for C, Python, Vala, and XML"
msgstr "Suport a la auto-sagnat per a C, Python, Vala, i XML "
msgstr "Suport a l'auto-sagnat per a C, Python, Vala, i XML "
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:31
msgid "HTML, Markdown, and reStructuredText, and Sphinx live preview"
......@@ -661,7 +661,7 @@ msgstr "%s: la paleta és buida\n"
#, c-format
#| msgid "Failed to diagnose: %s\n"
msgid "%s: failed to parse\n"
msgstr "%s: ha hagut un error en analitzar\n"
msgstr "%s: hi hagut un error en analitzar\n"
#: src/gstyle/gstyle-palette.c:727
#, c-format
......@@ -982,7 +982,7 @@ msgstr "Ha fallat desar el fitxer: %s"
#, c-format
#| msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgid "Failed to save draft: %s"
msgstr "Ha fallat desar el esborrany: %s"
msgstr "Ha fallat en desar l'esborrany: %s"
#. translators: %s is replaced with the name of the configuration
#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:624
......@@ -1295,7 +1295,7 @@ msgstr ""
#: src/libide/debugger/ide-debugger-controls.ui:97
#| msgid "The name of the action"
msgid "Run until the end of the function"
msgstr "Executeu fins el final de la funció"
msgstr "Executeu fins al final de la funció"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-disassembly-view.ui:5
msgid "Disassembly"
......@@ -1628,7 +1628,7 @@ msgstr "Commuta el quadre de navegació"
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle utilities panel"
msgstr "Commuta el quadre de utilitats"
msgstr "Commuta el quadre d'utilitats"
#: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:4
msgid "Properties"
......@@ -1810,22 +1810,22 @@ msgstr "Cerca"
#: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:57
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to the next match"
msgstr "Ves a la coincidència següent"
msgstr "Vés a la coincidència següent"
#: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to the previous match"
msgstr "Ves a la coincidència prèvia"
msgstr "Vés a la coincidència prèvia"
#: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:69
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to the next error"
msgstr "Ves a l'error següent"
msgstr "Vés a l'error següent"
#: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to the previous error"
msgstr "Ves a l'error previ"
msgstr "Vés a l'error previ"
#: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:81
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:163
......@@ -1851,7 +1851,7 @@ msgstr "Commuta el quadre de navegació"
#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:191
msgid "Toggle utilities panel"
msgstr "Commuta el quadre de utilitats"
msgstr "Commuta el quadre d'utilitats"
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:214
#| msgid "Failed to locate configure.ac"
......@@ -1991,11 +1991,11 @@ msgstr "_Desfés"
#: src/libide/gtk/menus.ui:86
msgid "_Redo"
msgstr "_Refès"
msgstr "_Refés"
#: src/libide/gtk/menus.ui:92
msgid "C_ut"
msgstr "_Talla"
msgstr "_Retalla"
#: src/libide/gtk/menus.ui:113
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:194
......@@ -2089,7 +2089,7 @@ msgstr "El context ja s'ha restaurat."
#: src/libide/ide-object.c:345
#, c-format
msgid "No implementations of extension point “%s”."
msgstr "No hi han implementacions del punt d'extensió «%s»."
msgstr "No hi ha implementacions del punt d'extensió «%s»."
#: src/libide/ide-object.c:454
#, c-format
......@@ -2328,22 +2328,22 @@ msgstr "Navegació"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:307
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next error in file"
msgstr "Ves al següent error del fitxer"
msgstr "Vés al següent error del fitxer"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:314
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous error in file"
msgstr "Ves al error previ del fitxer"
msgstr "Vés a l'error previ del fitxer"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:321
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous edit location"
msgstr "Ves a la ubicació d'edició anterior"
msgstr "Vés a la ubicació d'edició anterior"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:328
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next edit location"
msgstr "Ves a la ubicació d'edició següent"
msgstr "Vés a la ubicació d'edició següent"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:335
msgctxt "shortcut window"
......@@ -2868,7 +2868,7 @@ msgid ""
"Create and manages a Ctags database for completing class names, functions, "
"and more"
msgstr ""
"Crea i gestiona una base dades Ctags pe la compleció de noms de classe, "
"Crea i gestiona una base dades Ctags per la compleció de noms de classe, "
"funcions, i més"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
......@@ -2898,7 +2898,7 @@ msgstr "Fragments de codi"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
msgid "Use code fragments to increase typing efficiency"
msgstr "Usa fragments de codi per incrementar la eficàcia d'escriptura"
msgstr "Usa fragments de codi per incrementar l'eficàcia d'escriptura"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:256
msgid "Programming Languages"
......@@ -2916,11 +2916,11 @@ msgstr ""
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
msgid "Overwrite Braces"
msgstr "Sobreescriu el claudàtors"
msgstr "Sobreescriu els claudàtors"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
msgid "Overwrite closing braces"
msgstr "Sobreescriu el claudàtors tancats"
msgstr "Sobreescriu els claudàtors tancats"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
msgid "Insert Matching Brace"
......@@ -3065,7 +3065,7 @@ msgstr "Espai de treball"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
msgid "A place for all your projects"
msgstr "Un lloc per tots els vostre projectes"
msgstr "Un lloc per tots els vostres projectes"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:413
msgid "Restore previously opened files"
......@@ -3201,7 +3201,7 @@ msgstr "No hi ha proves disponibles"
#: src/libide/testing/ide-test-panel.ui:13
msgid "Tests will be loaded after building."
msgstr "Les proves es carregaran desprès de la construcció."
msgstr "Les proves es carregaran després de la construcció."
#: src/libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
#, c-format
......@@ -3367,7 +3367,7 @@ msgstr "Prem Ctrl+. per cercar"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:35
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle window to fullscreen"
msgstr "Commuta la finestra a pantalla sencera"
msgstr "Commuta la finestra a pantalla completa"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:41
msgctxt "shortcut window"
......@@ -3556,11 +3556,11 @@ msgstr "Connector embellidor: la vista no és GtkSourceView"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:93
msgid "Beautifier Plugin: no default beautifier found"
msgstr "Connector embellidor: no s'ha trobar embellidor per defecte"
msgstr "Connector embellidor: no s'ha trobat embellidor per defecte"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:99
msgid "Beautifier Plugin: the buffer is not writable"
msgstr "Connector embellidor: la memòria intermèdia no és pot escriure"
msgstr "Connector embellidor: la memòria intermèdia no es pot escriure"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:107
msgid "Beautifier Plugin: Nothing selected"
......@@ -3590,7 +3590,7 @@ msgstr "Activa l'entrada per defecte"
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: no valid entries, disabling: %s"
msgstr ""
"Connector embellidor: no hi ha entrades valides, s'està deshabilitant: %s"
"Connector embellidor: no hi ha entrades vàlides, s'està deshabilitant: %s"
#. translators: %s and %s are replaced with the temporary dir and the file path
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-helper.c:61
......@@ -3703,7 +3703,7 @@ msgstr "S'està indexant el codi font"
msgid "Search, diagnostics and autocompletion may be limited until complete."
msgstr ""
"La cerca, diagnòstic i la compleció automàtica poden ser limitades fins que "
"estiguin complerts."
"estiguin complets."
#: src/plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
msgid "Basic"
......@@ -3738,7 +3738,7 @@ msgstr "Desa la paleta"
#: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:704
msgid "All files"
msgstr "Tots els fitxer"
msgstr "Tots els fitxers"
#: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:708
msgid "All supported palettes formats"
......@@ -4250,7 +4250,7 @@ msgstr "ESlint"
#: src/plugins/eslint/eslint_plugin.py:144
msgid "Enable the use of ESLint, which may execute code in your project"
msgstr "Habilita el ús de ESLint, el qual pot executar codi al vostre projecte"
msgstr "Habilita l'ús de ESLint, el qual pot executar codi al vostre projecte"
#. translators: these are keywords used to search for preferences
#: src/plugins/eslint/eslint_plugin.py:146
......@@ -4275,7 +4275,7 @@ msgstr "Descarregant fonts d'aplicacions..."
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-download-stage.c:69
msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "La xarxa no és disponible, s'estan ometent les descarregues"
msgstr "La xarxa no és disponible, s'estan ometent les descàrregues"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-genesis-addin.c:93
msgid "Clone App"
......@@ -4315,7 +4315,7 @@ msgstr "S'està exportant el directori"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:543
msgid "Creating flatpak bundle"
msgstr "S'està creant el embolcall flatpak"
msgstr "S'està creant l'embolcall flatpak"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:91
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:84
......@@ -4441,7 +4441,7 @@ msgstr "El vostre projecte es crearà a %s"
#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:37
msgid "Use Git to create a local copy of a remotely hosted project."
msgstr "Useu Git per crear una copia local d'un projecte d'un amfitrió remot."
msgstr "Useu Git per crear una còpia local d'un projecte d'un amfitrió remot."
#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:66
msgid "user@host:repository.git"
......@@ -4516,7 +4516,7 @@ msgid ""
"This may result in the execution of code in your project."
msgstr ""
"Habilita l'ús de pylint per trobar diagnòstics addicionals en programes "
"Python.Això pot permetre l'execució de codi al vostre projecte."
"Python. Això pot permetre l'execució de codi al vostre projecte."
#: src/plugins/html-preview/gtk/menus.ui:7
#| msgid "Preview"
......@@ -5072,7 +5072,7 @@ msgstr "Comprova l'_ortografia"
#: src/plugins/spellcheck/gtk/menus.ui:14
msgid "Underline misspelled words"
msgstr "Subratlla el mots mal escrits"
msgstr "Subratlla els mots mal escrits"
#: src/plugins/support/gtk/menus.ui:7
msgid "Generate Support Log"
......@@ -5207,7 +5207,7 @@ msgstr "Mostra els errors i avisos proporcionats per Vala"
#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:36
#| msgid "If diagnostic warnings and errors should be highlighted."
msgid "vala diagnostics warnings errors"
msgstr "Errors avisos diagnostics Vala"
msgstr "Errors avisos diagnòstics Vala"
#: src/plugins/valgrind/gtk/menus.ui:10
#: src/plugins/valgrind/valgrind_plugin.py:53
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment