Commit 7465970a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 281ed039
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=translations (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-19 23:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 02:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-20 23:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-21 01:49+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -758,7 +758,7 @@ msgstr "P_owiększ"
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Po_mniejsz"
#: data/gtk/menus.ui:196 plugins/terminal/gtk/menus.ui:51
#: data/gtk/menus.ui:196 plugins/terminal/gtk/menus.ui:52
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"
......@@ -796,7 +796,7 @@ msgid "Move Right"
msgstr "W prawo"
#: data/gtk/menus.ui:261 data/gtk/menus.ui:323 plugins/devhelp/gtk/menus.ui:11
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:63
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:64
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
......@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Trigger a build"
msgstr "Włączenie budowania"
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2696
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2693
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
......@@ -1136,12 +1136,12 @@ msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Plik jest za duży, aby go otworzyć."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1890
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1892
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "niezapisywany dokument %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1928
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1930
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Zapisanie bufora się nie powiodło, ignorowanie nawrotu."
......@@ -1620,7 +1620,7 @@ msgstr "Otwarcie pliku"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:684
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:78
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:205
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
......@@ -1632,7 +1632,7 @@ msgstr "Otwórz"
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:93
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:209
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:236
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:365
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:271
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -1844,7 +1844,7 @@ msgstr "Zapisz"
msgid "Save File As"
msgstr "Zapisz plik jako"
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:348 plugins/terminal/gtk/menus.ui:59
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:348 plugins/terminal/gtk/menus.ui:60
msgid "Save As"
msgstr "Zapisz jako"
......@@ -1915,11 +1915,11 @@ msgid ""
"you like to reload the file?"
msgstr "Wykryto zmianę pliku w innym programie. Wczytać go ponownie?"
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:150
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:177
msgid "Toggle navigation panel"
msgstr "Przełącza panel nawigacji"
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:164
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:191
msgid "Toggle utilities panel"
msgstr "Przełącza panel narzędzi"
......@@ -2560,7 +2560,7 @@ msgid "Line diagnostics"
msgstr "Diagnostyka wiersza"
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
msgid "Show an icon next to line numbers indiciating type of diagnostic"
msgid "Show an icon next to line numbers indicating type of diagnostic"
msgstr "Wyświetlanie ikony wskazującej typ diagnostyki obok numeru wiersza"
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:165
......@@ -3722,8 +3722,8 @@ msgstr "Sieć jest niedostępna, pomijanie pobierania"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:91
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:83
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:323
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:333
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:326
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:336
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:496
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:500
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:615
......@@ -3755,12 +3755,12 @@ msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:722
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:729
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:724
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:731
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3819,14 +3819,6 @@ msgstr "Flatpak"
msgid "_Download Dependencies"
msgstr "_Pobierz zależności"
#: plugins/fpaste/fpaste_plugin/gtk/menus.ui:9
msgid "Send to Fpaste.org"
msgstr "Wyślij do serwisu Fpaste.org"
#: plugins/fpaste/fpaste_plugin/__init__.py:110
msgid "The following URL has been copied to the clipboard"
msgstr "Następujący adres URL został skopiowany do schowka"
#: plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:161
msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
msgstr "Nie można dostarczyć różnicy, nie podano pliku na dysku."
......@@ -3920,15 +3912,15 @@ msgstr ""
msgid "Open Preview"
msgstr "Otwórz podgląd"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:319
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:322
msgid "Your computer is missing python3-docutils"
msgstr "Na komputerze nie ma programu python3-docutils"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:329
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:332
msgid "Your computer is missing python3-sphinx"
msgstr "Na komputerze nie ma programu python3-sphinx"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:372
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:375
msgid "(Preview)"
msgstr "(Podgląd)"
......@@ -4387,19 +4379,19 @@ msgstr ""
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:361
msgid "Open Profile"
msgstr "Otwarcie profilu"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:370
msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
msgstr "Przechwytywanie Sysprof (*.syscap)"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:376
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:477
#: plugins/sysprof/gtk/menus.ui:34
msgid "Run with Profiler"
msgstr "Wykonaj za pomocą profilera"
......@@ -4440,15 +4432,15 @@ msgstr "_Otwórz odnośnik"
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "Skopiuj _adres odnośnika"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:55
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:56
msgid "Reset and Clear"
msgstr "Zresetuj i wyczyść"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:74
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:75
msgid "New _Terminal"
msgstr "_Nowy terminal"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:82
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:83
msgid "New _Build Terminal"
msgstr "Nowy terminal _budowania"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment