Commit 6af06005 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent cdfd8eca
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 07:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 18:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 04:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-05 17:55+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -452,7 +452,7 @@ msgstr "Wysokość dolnego panelu w pikselach."
#: src/libide/application/ide-application.c:684
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:195
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:645
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:646
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
......@@ -925,7 +925,7 @@ msgid "Failed to save draft: %s"
msgstr "Zapisanie szkicu się nie powiodło: %s"
#. translators: %s is replaced with the name of the configuration
#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:624
#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:620
#, c-format
msgid "%s (Copy)"
msgstr "%s (kopia)"
......@@ -935,70 +935,75 @@ msgstr "%s (kopia)"
msgid "Failed to initialize build pipeline: %s"
msgstr "Zainicjowanie potoku budowania się nie powiodło: %s"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:723
#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:424
#, c-format
msgid "Failed to get device information: %s"
msgstr "Uzyskanie informacji o urządzeniu się nie powiodło: %s"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:751
msgid "The build pipeline is in a failed state"
msgstr "Potok budowania jest w stanie niepowodzenia"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:733
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:761
msgid "The build configuration has errors"
msgstr "Konfiguracja budowania ma błędy"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2543
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2694
msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
msgstr ""
"Utworzenie pseudoterminala się nie powiodło. Funkcje terminala będą "
"ograniczone."
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2743
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2894
msgid "Cleaning…"
msgstr "Czyszczenie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2747
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2800
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:467
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2898
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2951
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:474
msgid "Failed"
msgstr "Niepowodzenie"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2749
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2808
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2900
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2959
msgid "Ready"
msgstr "Gotowe"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2764
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2915
msgid "Downloading…"
msgstr "Pobieranie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2768
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2919
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Budowanie zależności…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2772
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2923
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Zakładanie projektu…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2776
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2927
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurowanie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2780
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2931
msgid "Building…"
msgstr "Budowanie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2784
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2935
msgid "Installing…"
msgstr "Instalowanie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2788
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2939
msgid "Exporting…"
msgstr "Eksportowanie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2792
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2796
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:485
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2943
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2947
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:492
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2804
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2955
msgid "Preparing…"
msgstr "Przygotowywanie…"
......@@ -1055,15 +1060,11 @@ msgid "Configure Options"
msgstr "Opcje polecenia configure"
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:189
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:217
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:289
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:304
msgid "Runtime"
msgstr "Środowisko wykonawcze"
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:245
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:217
msgid "Environment"
msgstr "Środowisko"
......@@ -1093,7 +1094,7 @@ msgid "Clear build log"
msgstr "Czyści dziennik budowania"
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:49
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:133
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:148
msgid "Cancel build"
msgstr "Anuluje budowanie"
......@@ -1105,7 +1106,7 @@ msgstr "Zapisuje dziennik budowania"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:185
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:223
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:139
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:477
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:492
msgid "Warnings"
msgstr "Ostrzeżenia"
......@@ -1113,7 +1114,7 @@ msgstr "Ostrzeżenia"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:186
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:224
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:160
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:449
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:464
msgid "Errors"
msgstr "Błędy"
......@@ -2350,12 +2351,18 @@ msgstr "Coś się nie powiodło"
msgid "There was a failure while trying to perform the operation."
msgstr "Wystąpił błąd podczas wykonywania działania."
#. translators: %s is replaced with the local systems host name
#: src/libide/local/ide-local-device.c:78
#. translators: %s is replaced with the host name
#: src/libide/local/ide-local-device.c:207
#, c-format
msgid "My Computer (%s)"
msgstr "Mój komputer (%s)"
#. translators: first %s is replaced with the host name, second with CPU architecture
#: src/libide/local/ide-local-device.c:216
#, c-format
msgid "My Computer (%s) — %s"
msgstr "Mój komputer (%s) — %s"
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:59
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:60
msgid "Extensions"
......@@ -2890,7 +2897,7 @@ msgstr "Ustalenie położenia środowiska wykonawczego się nie powiodło"
msgid "Process quit unexpectedly"
msgstr "Proces nieoczekiwanie zakończył działanie"
#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:115
#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:131
msgid "Host operating system"
msgstr "System operacyjny gospodarza"
......@@ -3041,69 +3048,69 @@ msgstr "Nie można przetworzyć „%s” jako bezwzględnego adresu URI"
msgid "URI “%s” has no host component"
msgstr "Adres URI „%s” nie ma części komputera"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:447
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:454
msgid "Building"
msgstr "Budowanie"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:198
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:213
msgid "Update project dependencies"
msgstr "Aktualizuje zależności projektu"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:217
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:232
msgid "Configure build preferences"
msgstr "Konfiguruje preferencje budowania"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:239
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:254
msgid "Branch"
msgstr "Gałąź"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:264
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:279
msgid "Build Profile"
msgstr "Profil budowania"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:319
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:334
msgid "There is a problem with the current build configuration."
msgstr "Wystąpił problem z obecną konfiguracją budowania."
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:352
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:367
msgid "Build status"
msgstr "Stan budowania"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:373
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:388
msgid "View build console contents"
msgstr "Wyświetla zawartość konsoli budowania"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:395
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:410
msgid "Last build"
msgstr "Ostatnio zbudowane"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:422
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:437
msgid "Build result"
msgstr "Wynik budowania"
#. translators: valid values are 'true' or 'false', untranslated. If the buttons in the build popover are too large because of translations, set to false to disable homogeneous sizing
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:515
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:530
msgid "true"
msgstr "true"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:520
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:535
msgctxt "button"
msgid "Build"
msgstr "Zbuduj"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:527
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:542
msgid "Rebuild"
msgstr "Przebuduj"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:534
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:549
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:541
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:556
msgid "Export Bundle"
msgstr "Wyeksportuj pakiet"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:566 src/plugins/make/make_plugin.py:123
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:581 src/plugins/make/make_plugin.py:123
msgid "Build project"
msgstr "Budowanie projektu"
......@@ -3111,7 +3118,7 @@ msgstr "Budowanie projektu"
msgid "Builder Statistics"
msgstr "Statystyki programu Builder"
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:643
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:644
#, c-format
msgid "%s — Builder"
msgstr "%s — Builder"
......@@ -3169,21 +3176,21 @@ msgstr "Budowanie pamięci podręcznej…"
msgid "Bootstrapping build system"
msgstr "Zakładanie systemu budowania"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:225
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:223
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:140
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:226
msgid "Configuring project"
msgstr "Konfigurowanie projektu"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:278
#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:151
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:276
#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:150
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:186
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:169
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:238
msgid "Building project"
msgstr "Budowanie projektu"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:305
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:303
msgid "Caching build commands"
msgstr "Umieszczanie poleceń budowania w pamięci podręcznej"
......@@ -4018,31 +4025,31 @@ msgstr "Klonowanie programu"
msgid "Clone"
msgstr "Sklonuj"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:136
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:150
msgid "Creating flatpak workspace"
msgstr "Tworzenie obszaru roboczego Flatpak"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:248
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:265
msgid "Preparing build directory"
msgstr "Przygotowywanie katalogu budowania"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:288
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:305
msgid "Downloading dependencies"
msgstr "Pobieranie zależności"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:365
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:385
msgid "Building dependencies"
msgstr "Budowanie zależności"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:417
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:437
msgid "Finalizing flatpak build"
msgstr "Kończenie budowania Flatpak"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:460
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:483
msgid "Exporting staging directory"
msgstr "Eksportowanie katalogu roboczego"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:543
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:570
msgid "Creating flatpak bundle"
msgstr "Tworzenie pakietu Flatpak"
......@@ -4081,15 +4088,15 @@ msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:772
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:776
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:774
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:778
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgid "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
#. Translators: %s %s is used for replacing the runtime id (org.gnome.Platform) and the branch (3.24, master, etc)
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-transfer.c:67
......@@ -4310,14 +4317,6 @@ msgstr "Utworzenie nowego pustego projektu"
msgid "Messages"
msgstr "Komunikaty"
#: src/plugins/mingw/ide-mingw-device-provider.c:57
msgid "MinGW 64-bit"
msgstr "64-bitowe MinGW"
#: src/plugins/mingw/ide-mingw-device-provider.c:64
msgid "MinGW 32-bit"
msgstr "32-bitowe MinGW"
#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:12
msgid "Contribute to an existing project"
msgstr "Dołączenie do istniejącego projektu"
......@@ -4372,7 +4371,7 @@ msgstr "Zbudowanie się nie powiodło"
msgid "Project “%s” failed to build"
msgstr "Zbudowanie projektu „%s” się nie powiodło"
#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:103
#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:102
msgid "Downloading npm dependencies"
msgstr "Pobieranie zależności npm"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment