Makefile.common 100 Bytes
Newer Older
1 2 3
VALA_V = $(VALA_V_$(V))
VALA_V_ = $(VALA_V_$(AM_DEFAULT_VERBOSITY))
VALA_V_0 = @echo "  VALAC " $^;