Getting colder with our second freeze... it's 3.31.91 release day and string freeze, upload a tarball and lock those strings 🏂

Commit 7cb47060 authored by Peter Vágner's avatar Peter Vágner

Added slovak language file

parent 700b4b58
......@@ -3,3 +3,4 @@
es
fr
pl
sk
# Slovak translations for fractal package.
# Copyright (C) 2018 THE fractal'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fractal package.
# Automatically generated, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fractal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-22 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-22 11:49+0200\n"
"Last-Translator: Peter Vágner <pvagner@pvagner.tk>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:13
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:18
msgid "Close the active room"
msgstr "Zatvorenie aktívnej miestnosti"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:25
msgid "Open / close the room sidebar search"
msgstr "Otvorenie / zatvorenie postraného panelu hľadať miestnosti"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové skratky"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:6
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Klávesové _skratky"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:10
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:14
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:4
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:3
msgid "Fractal"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:7
msgid "Daniel García Moreno"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:8
msgid "Matrix group messaging app"
msgstr "Matrix aplikácia určená na skupinové konverzácie"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:11
msgid ""
"Fractal is a Matrix messaging app for GNOME written in Rust. Its interface "
"is optimized for collaboration in large groups, such as free software "
"projects."
msgstr "Fractal je matrix aplikácia určená na skupinové konverzácie pre pracovné prostredie GNOME napísaná v programovacom jazyku Rust. Používateľské rozhranie je optimalizované na vzájomnú spoluprácu vo väčších skupinách ako sú napríklad projekty zastrešujúce vývoj open-source."
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:4
msgid ""
"Fractal is a decentralized, secure messaging client for collaborative group "
"communication."
msgstr "Fractal je decentralizovaný bezpečný klient určený na okamžité konverzácie a vzájomnú komunikáciu v skupinách."
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:5
msgid "Fractal group messaging"
msgstr "Skupinové konverzácie Fractal"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:8
msgid "org.gnome.Fractal"
msgstr ""
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:14
msgid "Matrix;matrix.org;"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:13
msgid "Type of password and token storage"
msgstr "Typ úložiska hesla a tokenu"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:14
msgid "Type of password and token storage, default value is: Secret Service"
msgstr "Typ úložiska hesla a tokenu, predvolená hodnota je Secret Service"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:23
msgid "Room directory"
msgstr "Adresár miestností"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:37 fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:90
msgid "Join room"
msgstr "Vstúpiť do miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:64
msgid "New room"
msgstr "Nová miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:78 fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:115
msgid "New direct chat"
msgstr "Nová priama konverzácia"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:64 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:64
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:695
msgid "Matrix username, email or phone number"
msgstr "Používateľské meno matrix, email alebo telefónne číslo"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:118 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:121
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:93 fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:33
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/attach.rs:66
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:126
msgid "Start chat"
msgstr "Začať konverzáciu"
#: fractal-gtk/res/ui/filechooser.ui:62
msgid "Select room image file"
msgstr "Vyberte obrázok miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:137 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:150
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:140
msgid "Invite"
msgstr "Pozvať"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:19
msgid "Invitation"
msgstr "Pozvanie"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:20
msgid "You’ve been invited to join \"\", you can accept or reject"
msgstr "Boli ste pozvaní vstúpiť do miestnosti \"\", prijmite alebo odmietnite pozvanie"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:33
msgid "Reject"
msgstr "Odmietnuť"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:46
msgid "Accept"
msgstr "Prijať"
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:53
msgid "ID or Alias"
msgstr "ID alebo alias"
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:101 fractal-gtk/src/appop/invite.rs:209
#: fractal-gtk/src/widgets/room.rs:94
msgid "Join"
msgstr "Vstúpiť"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:19
msgid "Leave?"
msgstr "Opustiť?"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:20
msgid ""
"Once you leave, you won't be able to interact with people in the room "
"anymore."
msgstr "Ak miestnosť opustíte, nebudete viac môcť komunikovať s jej členmi kým opätovne nevstúpite"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:46 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:64
msgid "Leave room"
msgstr "Opustiť miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:179
msgid "Searching"
msgstr "Vyhľadávanie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:258
msgid "Scroll to bottom"
msgstr "Posunúť na spodok"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:301
msgid "Attach files"
msgstr "Pripojiť súbory"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:328
msgid "Text formatting"
msgstr "Formátovanie textu"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:401
msgid "No room selected"
msgstr "Nie je vybratá žiadna miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:416
msgid "Join a room to start chatting"
msgstr "Konverzáciu začnete vstupom do miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:426
msgid "No room"
msgstr "Žiadna miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:473
msgid "This is an app-notification"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:511
msgid "Chat"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:563 fractal-gtk/src/appop/directory.rs:97
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:609
msgid "Directory"
msgstr "Adresár"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:633
msgid "Loading"
msgstr "Načítavanie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:659 fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:708
msgid "Log In"
msgstr "Prihlásiť sa"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:678
msgid "Username"
msgstr "Meno používateľa"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:728
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:773
msgid "Home server URL"
msgstr "URL adresa domovského servera"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:791
msgid "Identity server URL"
msgstr "URL adresa servera totožností"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:808
msgid "Matrix Server"
msgstr "Matrix server"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:827
msgid "Identity server"
msgstr "Server totožností"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:864
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:879 fractal-gtk/src/appop/login.rs:107
msgid "Invalid username or password"
msgstr "Meno používateľaalebo heslo nie je správne"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:933
msgid "Reset Password"
msgstr "Obnoviť heslo"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:947
msgid "Create Account"
msgstr "Vytvoriť účet"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:961
msgid "Log In as Guest"
msgstr "Prihlásiť sa ako hosť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:983
msgid "Login"
msgstr "Prihlásiť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1020
msgid "User"
msgstr "Používateľ"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1043
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1074
msgid "Room search"
msgstr "Hľadať miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1143 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:108
msgid "Room name"
msgstr "Názov miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1172
msgid "Room topic"
msgstr "Téma miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1245
msgid "Members"
msgstr "Členovia"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1317
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1337
msgid "Back"
msgstr "Naspäť"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:28
msgid "Markdown"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:76
msgid "> quote"
msgstr "> citát"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:88
msgid "**bold**"
msgstr "**tučné**"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:104
msgid "`code`"
msgstr "`kód`"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:116
msgid "*italic*"
msgstr "*kurzíva*"
#: fractal-gtk/res/ui/members.ui:25
msgid "Search for room members"
msgstr "Hľadať členov v miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:14
msgid "Private Chat"
msgstr "Súkromná konverzácia"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:18 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:187
msgid "Public"
msgstr "Verejná"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:39
msgid "Create new room"
msgstr "Vytvoriť miestnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:50
msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:152
msgid "Visibility"
msgstr "Viditeľnosť"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:171
msgid "Private"
msgstr "Súkromná"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:54
msgid "Room avatar"
msgstr "Obrázok miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:80
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:98
msgid "Name"
msgstr "Názov"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:116
msgid "Topic"
msgstr "Téma"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:186 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:37
msgid "Room details"
msgstr "Podrobnosti miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:23
msgid "Invite to this room"
msgstr "Pozvať do tejto miestnosti"
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:109
msgid "Account Settings"
msgstr "Nastavenia účtu"
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:136
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť sa"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:97
msgid "No rooms found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne miestnosti"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:161
msgid "Can’t create the room, try again"
msgstr "Nie je možné vytvoriť miestnosť, prosím skúste to zopakovať neskôr"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:169
msgid "Can’t join the room, try again."
msgstr "Nie je možné vstúpiť do miestnosti, prosím skúste to zopakovať neskôr."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:175
msgid "Can’t login, try again"
msgstr "Nie je možné sa prihlásiť, skúste to zopakovať neskôr"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:181
msgid "Error sending message"
msgstr "Chyba pri posielaní správy"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:185
msgid "Error searching for rooms"
msgstr "Chyba pri hľadaní miestností"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:19
msgid "A Matrix.org client for GNOME"
msgstr "Klient matrix.org pre pracovné prostredie GNOME"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:20
msgid "© 2017–2018 Daniel García Moreno, et al."
msgstr "© 2017–2018 Daniel García Moreno, a ostatní."
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:26
msgid "Learn more about Fractal"
msgstr "Dozvedieť sa viac o Fractal"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:41
msgid "Name by"
msgstr "Názov"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:52
msgid "Image from Clipboard"
msgstr "Obrázok zo schránky"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:67
msgid "Send"
msgstr "Odoslať"
#: fractal-gtk/src/appop/directory.rs:60
msgid "Searching…"
msgstr "Vyhľadávanie"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:137
msgid "Invite to {name}"
msgstr "Pozvať do {name}"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:213
msgid ""
"You’ve been invited to join to <b>{room_name}</b> room by <b>{sender_name}</"
"b>"
msgstr "Používateľ <b>{sender_name}</b> vás pozval vstúpiť do miestnosti <b>{room_name}</b>"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:217
msgid "You’ve been invited to join to <b>{room_name}</b>"
msgstr "Boli ste pozvaní vstúpiť do miestnosti <b>{room_name}</b>"
#: fractal-gtk/src/appop/login.rs:111
msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: fractal-gtk/src/appop/login.rs:165
msgid "Passwords didn’t match, try again"
msgstr "Heslá sa nezhodujú, skúste znovu"
#: fractal-gtk/src/appop/member.rs:87
msgid "and one more"
msgid_plural "and {member_count} more"
msgstr[0] "a {member_count} ďalších"
msgstr[1] "a jeden ďalší"
msgstr[2] "a {member_count} ďalší"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:169
msgid "New Messages"
msgstr "Nové správy"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:314
msgid "Select"
msgstr "Vybrať"
#: fractal-gtk/src/appop/mod.rs:104
msgid "Load more members"
msgstr "Načítať viac členov"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:253
msgid "Leave"
msgstr "Opustiť"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:592
msgid "EMPTY ROOM"
msgstr "Prázdna miestnosť"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:594
msgid "and"
msgstr "a"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:595
msgid "and Others"
msgstr "a ostatní"
#: fractal-gtk/src/appop/sync.rs:12
msgid "Syncing, this could take a while"
msgstr "Synchronizácia, môže to chvíľu trvať"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:433
msgid "Invites"
msgstr "Pozvania"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:434
msgid "You don't have any invitations"
msgstr "Nemáte žiadne pozvánky"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:435
msgid "Favorites"
msgstr "Obľúbené"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:436
msgid ""
"Drag and drop rooms here to add them "
"to your favorites"
msgstr "Pretiahnite a pustite miestnosti sem, ak si ich želáte pridať do obľúbených"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:438
msgid "Rooms"
msgstr "Miestnosti"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:439
msgid "You don't have any rooms yet"
msgstr "Zatiaľ ste nevstúpili do žiadnych miestností"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment