Commit 7676ea5a authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent 82618a11
......@@ -5,10 +5,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-02 18:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-11 17:22+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-04 22:35+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: gnome-l10n-gl@gnome.org\n"
"Language: gl\n"
......@@ -19,6 +18,28 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Unha gravadora de son moderna e sinxela para GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"A gravadora de son fornece unha interface moderna e simple para levar a cabo "
"gravacións e reproducións de son rápidas. Tamén permite a edición básica e a "
"creación de recordatorios de voz"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"A gravadora de son xestiona automaticamente o proceso de gardado polo que "
"non terá que preocuparse sobre o rexeite accidental de gravacións anteriores."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Tamaño da xanela"
......@@ -36,42 +57,37 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Posición da xanela (x e y)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Tipo multimedia preferido para o son codificado ao gravar"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr ""
"Mapea os tipos de medio a nomes de coficicadores de son prestabelecidos."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Tipo de multimedia preferido para codificar son ao gravar. 'audio/x-vorbis' "
"para Ogg Vorbis, ou 'audio/mpeg' para MP3, por exemplo. Isto non é un tipo "
"MIME."
"Asocia os tipos de medio a nomes de codificadores de son preestabelecidos. "
"Se non existe a asociación para un tipo de medio, usarase a configuración do "
"codificador predeterminado."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr ""
"Mapea os tipos de medio a nomes de coficicadores de son prestabelecidos."
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Nivel de volume do micrófono"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Mapea os tipos de medios a nomes de codificadores de son prestabelecidos. Se "
"non existe o mapeo para untipo de medio, usarase a configuración do "
"codificador predeterminado"
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Nivel de volume do micrófono."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Nivel do volume"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Nivel de volume do altofalante."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Nivel do volume."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Nivel de volume do altofalante."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:155
#: ../src/record.js:105
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Gravadora de son"
......@@ -83,214 +99,214 @@ msgstr "Grava son co micrófono e reprodúceo"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Son;Aplicativo;Gravar;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:43
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Gravadora de sons"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:50 ../src/preferences.js:39
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:53
msgid "About"
msgstr "Sobre"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:54
msgid "Quit"
msgstr "Saír"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:83
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Gravadora de son iniciada"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:89
msgid "Recordings"
msgstr "Gravacións"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:154
msgid "translator-credits"
msgstr "Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2013-2014"
#: ../src/fileUtil.js:92
#: ../src/fileUtil.js:89
msgid "Yesterday"
msgstr "Onte"
#: ../src/fileUtil.js:94
#: ../src/fileUtil.js:91
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "fai %d día"
msgstr[1] "fai %d días"
#: ../src/fileUtil.js:98
#: ../src/fileUtil.js:95
msgid "Last week"
msgstr "Última semana"
#: ../src/fileUtil.js:100
#: ../src/fileUtil.js:97
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "fai %d semana"
msgstr[1] "fai %d semanas"
#: ../src/fileUtil.js:104
#: ../src/fileUtil.js:101
msgid "Last month"
msgstr "Último mes"
#: ../src/fileUtil.js:106
#: ../src/fileUtil.js:103
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "fai %d mes"
msgstr[1] "fai %d meses"
#: ../src/fileUtil.js:110
#: ../src/fileUtil.js:107
msgid "Last year"
msgstr "Último ano"
#: ../src/fileUtil.js:112
#: ../src/fileUtil.js:109
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "fai %d ano"
msgstr[1] "fai %d anos"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:499
#: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:508
msgid "Info"
msgstr "Información"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:55
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:69 ../src/mainWindow.js:291
msgid "Done"
msgstr "Feito"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:95
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Nome"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:102
msgid "Source"
msgstr "Fonte"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:111
msgid "Date Modified"
msgstr "Data de modificación"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:117
msgid "Date Created"
msgstr "Data de creación"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:128
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Tipo"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:120 ../src/listview.js:215
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:771
#: ../src/mainWindow.js:111 ../src/mainWindow.js:777
msgid "Record"
msgstr "Gravar"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:147
msgid "Add Recordings"
msgstr "Engadir gravacións"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:152
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Use o botón <b>Gravar</b> para facer novas gravacións de son"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:277
msgid "Recording…"
msgstr "Gravando…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
msgstr[0] "%d son gravado"
msgstr[1] "%d sons gravados"
#: ../src/mainWindow.js:384
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Reproducir"
#: ../src/mainWindow.js:405
#: ../src/mainWindow.js:414
msgid "Pause"
msgstr "Pausar"
#: ../src/mainWindow.js:512
#: ../src/mainWindow.js:521
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:828
#: ../src/mainWindow.js:836
msgid "Load More"
msgstr "Cargar máis"
#: ../src/play.js:81
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Non foi posíbel reproducir a gravación"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:63
msgid "Preferred format"
msgstr "Formato preferido"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:71
msgid "Volume"
msgstr "Volume"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:86
msgid "Microphone"
msgstr "Micrófono"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:66
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Non foi posíbel crear o cartafol de Gravacións"
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:75
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "As súas preferencias de captura de audio son inválidas."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:122
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Non foi posíbel crear todos os elementos."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:133
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Non foi posíbel ligar todos os elementos"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:158
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Non se estabelecer ningún perfíl multimedia."
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:169
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -300,11 +316,23 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:318
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Anaco %d"
#~ msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
#~ msgstr "Tipo multimedia preferido para o son codificado ao gravar"
#~ msgid ""
#~ "Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' "
#~ "for Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME "
#~ "type."
#~ msgstr ""
#~ "Tipo de multimedia preferido para codificar son ao gravar. 'audio/x-"
#~ "vorbis' para Ogg Vorbis, ou 'audio/mpeg' para MP3, por exemplo. Isto non "
#~ "é un tipo MIME."
#~ msgid "Finish"
#~ msgstr "Rematar"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment