Commit f03cffc0 authored by Gabriele Musco's avatar Gabriele Musco

Merge branch 'eson57-master-patch-28712' into 'master'

Add Swedish translation

See merge request !18
parents b8c82a57 bd2a3fe2
Pipeline #248921 passed with stage
in 11 minutes and 47 seconds
......@@ -6,3 +6,4 @@ it
pl
pt_BR
ru
sv
# Swedish translations for gfeeds package.
# Copyright (C) 2021 THE gfeeds'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gfeeds package.
# Åke Engelbrektson <eson@svenskasprakfiler.se>, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gfeeds 0.16.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-02 12:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-02 16:21+0100\n"
"Last-Translator: Åke Engelbrektson <eson@svenskasprakfiler.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../gfeeds/__main__.py:295
msgid "url"
msgstr "URL"
#: ../gfeeds/__main__.py:298
msgid "opml file local url or rss remote url to import"
msgstr "OPML-fil, lokal URL eller RSS-URL för att importera"
#: ../gfeeds/sidebar.py:181
msgid "Feed"
msgstr "Flöde"
#: ../gfeeds/sidebar.py:187
msgid "Saved"
msgstr "Sparat"
#: ../gfeeds/opml_manager.py:42
msgid "Error: OPML path provided does not exist"
msgstr "Fel: Angiven OPML-sökväg finns inte"
#: ../gfeeds/opml_manager.py:51
#, python-brace-format
msgid "Error parsing OPML file `{0}`"
msgstr "Kunde inte tolka OPML-fil \"{0}\""
#: ../gfeeds/headerbar.py:162
msgid "Add new feed"
msgstr "Lägg till nytt flöde"
#: ../gfeeds/webview.py:74
msgid "Web View"
msgstr "Webbvy"
#: ../gfeeds/webview.py:75
msgid "Filler View"
msgstr "Fyllningsvy"
#: ../gfeeds/webview.py:136
msgid "RSS content or summary not available for this article"
msgstr "RSS-innehåll eller sammandrag ej tillgängligt för den här artikeln"
#: ../gfeeds/download_manager.py:87
#, python-brace-format
msgid "`{0}`: connection timed out"
msgstr "\"{0}\": Anslutningen överskred tidsgränsen"
#: ../gfeeds/download_manager.py:89
#, python-brace-format
msgid "`{0}` is not an URL"
msgstr "\"{0}\" är inte en URL"
#: ../gfeeds/download_manager.py:114
#, python-brace-format
msgid "Error downloading `{0}`, code `{1}`"
msgstr "Kunde inte ladda ner \"{0}\", kod \"{1}\""
#: ../gfeeds/confirm_add_dialog.py:16
msgid "Do you want to import these feeds?"
msgstr "Vill du importera dessa flöden?"
#: ../gfeeds/confirm_add_dialog.py:17
msgid "Do you want to import this feed?"
msgstr "Vill du importera detta flöde?"
#: ../gfeeds/feeds_view.py:18
msgid "All feeds"
msgstr "Alla flöden"
#: ../gfeeds/opml_file_chooser.py:7
msgid "Choose an OPML file to import"
msgstr "Välj en OPML-fil att importera"
#: ../gfeeds/opml_file_chooser.py:14 ../gfeeds/opml_file_chooser.py:31
msgid "XML files"
msgstr "XML-filer"
#: ../gfeeds/opml_file_chooser.py:22
msgid "Choose where to save the exported OPML file"
msgstr "Välj var den exporterade OPML-filen skall sparas"
#: ../gfeeds/manage_feeds_window.py:210 ../gfeeds/manage_feeds_window.py:325
msgid "Manage Feeds"
msgstr "Hantera flöden"
#: ../gfeeds/manage_feeds_window.py:217
msgid "Select/Unselect all"
msgstr "Markera/Avmarkera alla"
#: ../gfeeds/manage_feeds_window.py:223
msgid "Delete selected feeds"
msgstr "Ta bort markerade flöden"
#: ../gfeeds/manage_feeds_window.py:230
msgid "Manage tags for selected feeds"
msgstr "Hantera taggar för markerade flöden"
#: ../gfeeds/manage_feeds_window.py:296
msgid "Do you want to delete these feeds?"
msgstr "Vill du ta bort dessa flöden?"
#: ../gfeeds/settings_window.py:179
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: ../gfeeds/settings_window.py:183
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:186
msgid "Refresh articles on startup"
msgstr "Uppdatera artiklar vid programstart"
#: ../gfeeds/settings_window.py:191
msgid "Show newer articles first"
msgstr "Via nyare artiklar först"
#: ../gfeeds/settings_window.py:196
msgid "Open links in your browser"
msgstr "Öppna länkar i webbläsaren"
#: ../gfeeds/settings_window.py:201
msgid "Open YouTube links via your video player"
msgstr "Öppna YouTube-länkar i videospelaren"
#: ../gfeeds/settings_window.py:204
msgid "Great when paired with youtube-dl enabled players"
msgstr "Bra om parade med youtube-dl-aktiverade spelare"
#: ../gfeeds/settings_window.py:218
msgid "Preferred media player"
msgstr "Föredragen mediaspelare"
#: ../gfeeds/settings_window.py:222
msgid "Maximum article age"
msgstr "Maximal artikelålder"
#: ../gfeeds/settings_window.py:226
msgid "In days"
msgstr "I dagar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:232
msgid "Cache"
msgstr "Cache"
#: ../gfeeds/settings_window.py:235
msgid "Clear all caches"
msgstr "Töm alla cache-lagringar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:236
msgid "Clear caches"
msgstr "Rensa cache-lagrat"
#: ../gfeeds/settings_window.py:274
msgid "View"
msgstr "Visning"
#: ../gfeeds/settings_window.py:278
msgid "View Settings"
msgstr "Visningsinställningar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:281
msgid "Show full articles titles"
msgstr "Visa fullständiga artikeltitlar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:286
msgid "Show full feeds names"
msgstr "Visa fullständiga flödesnamn"
#: ../gfeeds/settings_window.py:291
msgid "Use dark theme for reader mode"
msgstr "Använd mörkt tema för läsläge"
#: ../gfeeds/settings_window.py:296
msgid "Enable JavaScript"
msgstr "Aktivera JavaScript"
#: ../gfeeds/settings_window.py:312
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: ../gfeeds/settings_window.py:316
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:319
msgid "Maximum refresh threads"
msgstr "Max antal uppdateringstrådar"
#: ../gfeeds/settings_window.py:324
msgid "How many threads to refresh feeds"
msgstr "Hur många trådar för att uppdatera flöden"
#: ../gfeeds/sidebar_row_popover.py:47 ../gfeeds/sidebar_row_popover.py:92
msgid "Mark as unread"
msgstr "Märk som oläst"
#: ../gfeeds/sidebar_row_popover.py:55 ../gfeeds/sidebar_row_popover.py:82
msgid "Mark as read"
msgstr "Märk som läst"
#: ../gfeeds/suggestion_bar.py:39
msgid "There are some errors"
msgstr "Något fel har inträffat"
#: ../gfeeds/suggestion_bar.py:48
msgid "Show"
msgstr "Visa"
#: ../gfeeds/suggestion_bar.py:49
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"
#: ../gfeeds/suggestion_bar.py:72
msgid "There were problems with some feeds. Do you want to remove them?"
msgstr "Det uppstod problem med några flöden. Vill du ta bort dem?"
#: ../gfeeds/suggestion_bar.py:92
msgid "You are offline"
msgstr "Du är offline"
#: ../gfeeds/rss_parser.py:61
#, python-brace-format
msgid "Error: unable to parse datetime {0} for feeditem {1}"
msgstr "Fel: Kan inte tolka datumtid {0} för flödesobjekt {1}"
#: ../gfeeds/rss_parser.py:169
#, python-brace-format
msgid "Errors while parsing feed `{0}`"
msgstr "Fel vid tolkning av flödet \"{0}\""
#: ../gfeeds/rss_parser.py:209
#, python-brace-format
msgid "`{0}` may not be an RSS or Atom feed"
msgstr "\"{0}\" kanske inte är ett RSS- eller Atom-flöde"
#: ../gfeeds/spinner_button.py:16
msgid "Refresh feeds"
msgstr "Uppdatera flöden"
#: ../gfeeds/feeds_manager.py:75
#, python-brace-format
msgid "Feed {0} exists already, skipping"
msgstr "Flödet {0} finns redan, hoppar över"
#: ../gfeeds/build_reader_html.py:98
msgid "Thumbnail"
msgstr "Miniatyr"
#: ../gfeeds/get_favicon.py:70
#, python-brace-format
msgid "Error downloading favicon for `{0}`"
msgstr "Kunde inte ladda ner favikon för \"{0}\""
#: ../data/ui/headerbar.glade:34
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../data/ui/headerbar.glade:66
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: ../data/ui/headerbar.glade:86
msgid "Filter by feed"
msgstr "Filtrera efter flöde"
#: ../data/ui/headerbar.glade:118
msgid "Back to articles"
msgstr "Tillbaka till artiklar"
#: ../data/ui/headerbar.glade:134
msgid "Open externally"
msgstr "Öppna externt"
#: ../data/ui/headerbar.glade:154
msgid "Change view mode"
msgstr "Ändra visningsläge"
#: ../data/ui/headerbar.glade:196
msgid "Share"
msgstr "Dela"
#: ../data/ui/manage_tags_popover_content.glade:24
msgid "New tag name..."
msgstr "Nytt taggnamn..."
#: ../data/ui/manage_tags_popover_content.glade:37
msgid "Add tag"
msgstr "Lägg till tagg"
#: ../data/ui/manage_tags_popover_content.glade:112
msgid "There are no tags yet"
msgstr "Det finns inga taggar ännu"
#: ../data/ui/manage_tags_popover_content.glade:128
msgid "Add some using the entry above"
msgstr "Lägg till något vis ovanstående post"
#: ../data/ui/article_right_click_popover_content.glade:48
msgid "Save article"
msgstr "Spara artikel"
#: ../data/ui/webview_filler.glade:42
msgid "Select an article"
msgstr "Välj en artikel"
#: ../data/ui/extra_popover_menu.glade:18
msgid "View mode"
msgstr "Visningsläge"
#: ../data/ui/extra_popover_menu.glade:52
msgid "Reader Mode"
msgstr "Läsläge"
#: ../data/ui/extra_popover_menu.glade:67
msgid "RSS Content"
msgstr "RSS-innehåll"
#: ../data/ui/empty_state.glade:42
msgid "Let's get started"
msgstr "Komma igång"
#: ../data/ui/empty_state.glade:88
msgid "Add new feeds via URL"
msgstr "Lägg till nya flöden via URL"
#: ../data/ui/empty_state.glade:100
msgid "Import an OPML file"
msgstr "Importera en OPML-fil"
#: ../data/ui/add_feed_box.glade:20
msgid "Enter feed address to add"
msgstr "Ange flödesadress för att lägga till"
#: ../data/ui/add_feed_box.glade:41
msgid "https://..."
msgstr "https://..."
#: ../data/ui/add_feed_box.glade:61
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: ../data/ui/add_feed_box.glade:91
msgid "You're already subscribed to that feed!"
msgstr "Du prenumererar redan på det flödet!"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:13
msgid "Open Keyboard Shortcuts"
msgstr "Öppna tangentbordsgenvägar"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:19
msgid "Open Menu"
msgstr "Öppna meny"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:25
msgid "Open Preferences"
msgstr "Öppna inställningar"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:31
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:37
msgid "Refresh articles"
msgstr "Uppdatera artiklar"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:43
msgid "Search articles"
msgstr "Sök artikel"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:49
msgid "Next article"
msgstr "Nästa artikel"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:55
msgid "Previous article"
msgstr "Föregående artikel"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:61
msgid "Show/Hide read articles"
msgstr "Visa/Dölj lästa artiklar"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:67
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma In"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:73
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"
#: ../data/ui/shortcutsWindow.xml:79
msgid "Reset zoom"
msgstr "Återställ zoom"
#: ../data/ui/webview_with_notification.glade:51
msgid "Link copied to clipboard!"
msgstr "Länk kopierad till urklipp"
#: ../data/ui/spinner_button.glade:23
msgid "page0"
msgstr "sida0"
#: ../data/ui/spinner_button.glade:34
msgid "page1"
msgstr "sida1"
#: ../data/ui/manage_tags_listbox_row_content.glade:18
#: ../data/ui/scrolled_label.glade:21
msgid "label"
msgstr "etikett"
#: ../data/ui/menu.xml:6
msgid "Show read articles"
msgstr "Visa lästa artiklar"
#: ../data/ui/menu.xml:10
msgid "Mark all as read"
msgstr "Märk alla som lästa"
#: ../data/ui/menu.xml:14
msgid "Mark all as unread"
msgstr "Märk alla som olästa"
#: ../data/ui/menu.xml:24
msgid "Import OPML"
msgstr "Importera OPML"
#: ../data/ui/menu.xml:28
msgid "Export OPML"
msgstr "Exportera OPML"
#: ../data/ui/menu.xml:34
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/ui/menu.xml:38
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangenbordsgenvägar"
#: ../data/ui/menu.xml:42
msgid "About Feeds"
msgstr "Om Feeds"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.desktop.in:5
msgid "@prettyname@"
msgstr "@prettyname@"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.desktop.in:6
msgid "News reader for GNOME"
msgstr "Nyhetsläsare för GNOME"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.desktop.in:8
msgid "@appid@"
msgstr "@appid@"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.desktop.in:13
msgid "rss;reader;feed;news;"
msgstr "rss;läsare;flöde;nyheter;"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:4
msgid "Feeds"
msgstr "Feeds"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:5
msgid "Gabriele Musco"
msgstr "Gabriele Musco"
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:15
msgid ""
"Feeds is a minimal RSS/Atom feed reader built with speed and simplicity in "
"mind."
msgstr ""
"Feeds är en minimal RSS-/Atom-flödesläsare byggd med hastighet och enkelhet "
"i åtanke."
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:16
msgid ""
"It offers a simple user interface that only shows the latest news from your "
"subscriptions."
msgstr ""
"Den erbjuder ett enkelt användargränssnitt som bara visar de senaste "
"nyheterna från dina prenumerationer."
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Articles are shown in a web view by default, with javascript disabled for a "
"faster and less intrusive user experience. There's also a reader mode "
"included, built from the one GNOME Web/Epiphany uses."
msgstr ""
"Artiklar visas i en webbvy som standard, med javaskript aktiverat för en "
"snabbare och mindre inkräktande användarupplevelse. Det finns också ett "
"läsläge inkluderat, byggt på detsamma som GNOME Web/Epiphany använder."
#: ../data/org.gabmus.gfeeds.appdata.xml.in:18
msgid "Feeds can be imported and exported via OPML."
msgstr "Flöden kan importeras och exporteras via OPML"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment