Commit f5e6b5e6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent a2a6979f
Pipeline #128205 passed with stage
in 4 minutes and 6 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcolor3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/gcolor3/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-16 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 11:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-02 20:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-03 12:44+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -20,20 +20,15 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:3
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:7 src/gcolor3-application.c:146
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:7 src/gcolor3-application.c:148
msgid "Color Picker"
msgstr "Wybór kolorów"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:4
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:8 src/gcolor3-application.c:84
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:8 src/gcolor3-application.c:86
msgid "Choose colors from the picker or the screen"
msgstr "Wybieranie kolorów z ekranu"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:7
msgid "nl.hjdskes.gcolor3"
msgstr "nl.hjdskes.gcolor3"
#. Translators: Extra keywords that can be used to search for Gcolor3 in GNOME Shell and Unity
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:13
msgid "Color;Picker;Palette;"
......@@ -41,31 +36,31 @@ msgstr "Kolory;Wybór;Paleta;"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Gcolor3 enables "
"you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers a "
"palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Color Picker "
"enables you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers "
"a palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
msgstr ""
"Gcolor3 umożliwia wybieranie kolorów z dowolnego piksela ekranu. Zapewnia "
"także paletę, aby można było łatwo mieszać i dopasowywać kilka kolorów."
"Program umożliwiający wybieranie kolorów z dowolnego piksela ekranu. "
"Zapewnia także paletę, aby można było łatwo mieszać i dopasowywać kilka "
"kolorów."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:15
msgid ""
"When you have found the perfect combination of colors, naturally you want to "
"save them. Gcolor3 allows you to conveniently save and retrieve colors."
"save them. Color Picker allows you to conveniently save and retrieve colors."
msgstr ""
"Po znalezieniu idealnego połączenia kolorów Gcolor3 umożliwia ich wygodne "
"zapisanie i odczytanie."
"Po znalezieniu idealnego połączenia kolorów umożliwia ich wygodne zapisanie "
"i odczytanie."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:19
msgid ""
"Gcolor3 is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Color Picker is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Gcolor2, but uses the newer GTK+ version and other modernisations to better "
"integrate into your modern desktop."
msgstr ""
"Gcolor3 to okno wyboru kolorów napisane za pomocą biblioteki GTK+ 3. Jest "
"bardzo podobne do Gcolor2, ale używa nowszej wersji biblioteki GTK+ "
"i zawiera inne unowocześnienia, aby lepiej integrować się z nowoczesnym "
"pulpitem."
"Okno wyboru kolorów napisane za pomocą biblioteki GTK 3. Jest bardzo podobne "
"do Gcolor2, ale używa nowszej wersji biblioteki GTK i zawiera inne "
"unowocześnienia, aby lepiej integrować się z nowoczesnym pulpitem."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:32
msgid "The picker and the color palette"
......@@ -77,8 +72,8 @@ msgstr "Lista zapisanych kolorów"
#. Translators: please do NOT translate this.
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:43
msgid "Jente Hidskes"
msgstr "Jente Hidskes"
msgid "Christopher Davis"
msgstr "Christopher Davis"
#: data/color-row.ui:31
msgid "Hex"
......@@ -174,17 +169,17 @@ msgstr ""
"Polecenie „%s --help” wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza poleceń"
#. Translators: translate this to give yourself credits.
#: src/gcolor3-application.c:88
#: src/gcolor3-application.c:90
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2018-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2018-2019"
#: src/gcolor3-application.c:89
#: src/gcolor3-application.c:91
msgid "Website"
msgstr "Strona WWW"
#: src/gcolor3-color-selection.c:409
#: src/gcolor3-color-selection.c:408
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -192,11 +187,11 @@ msgstr ""
"Proszę wybrać kolor z zewnętrznego kręgu oraz ciemność lub jasność tego "
"koloru za pomocą wewnętrznego trójkąta."
#: src/gcolor3-color-selection.c:439
#: src/gcolor3-color-selection.c:438
msgid "Picking a color is currently not supported on Wayland."
msgstr "Wybór koloru jest obecnie nieobsługiwany w systemie Wayland."
#: src/gcolor3-color-selection.c:450
#: src/gcolor3-color-selection.c:449
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -204,67 +199,67 @@ msgstr ""
"Proszę kliknąć zakraplacz, a następnie kliknąć kolor w dowolny miejscu "
"ekranu, aby go wybrać."
#: src/gcolor3-color-selection.c:461
#: src/gcolor3-color-selection.c:460
msgid "_Hue:"
msgstr "_Barwa:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:462
#: src/gcolor3-color-selection.c:461
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Położenie na kole kolorów."
#: src/gcolor3-color-selection.c:464
#: src/gcolor3-color-selection.c:463
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Nasycenie:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:465
#: src/gcolor3-color-selection.c:464
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Natężenie koloru."
#: src/gcolor3-color-selection.c:466
#: src/gcolor3-color-selection.c:465
msgid "_Value:"
msgstr "_Wartość:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:467
#: src/gcolor3-color-selection.c:466
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Jasność koloru."
#: src/gcolor3-color-selection.c:468
#: src/gcolor3-color-selection.c:467
msgid "_Red:"
msgstr "_Czerwony:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:469
#: src/gcolor3-color-selection.c:468
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Ilość czerwonego światła w kolorze."
#: src/gcolor3-color-selection.c:470
#: src/gcolor3-color-selection.c:469
msgid "_Green:"
msgstr "_Zielony:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:471
#: src/gcolor3-color-selection.c:470
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Ilość zielonego światła w kolorze."
#: src/gcolor3-color-selection.c:472
#: src/gcolor3-color-selection.c:471
msgid "_Blue:"
msgstr "Ni_ebieski:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:473
#: src/gcolor3-color-selection.c:472
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Ilość niebieskiego światła w kolorze."
#: src/gcolor3-color-selection.c:476
#: src/gcolor3-color-selection.c:475
msgid "Op_acity:"
msgstr "Niepr_zezroczystość:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:484 src/gcolor3-color-selection.c:494
#: src/gcolor3-color-selection.c:483 src/gcolor3-color-selection.c:493
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Przezroczystość koloru."
#: src/gcolor3-color-selection.c:501
#: src/gcolor3-color-selection.c:500
msgid "Color _Name:"
msgstr "Nazwa _koloru:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:516
#: src/gcolor3-color-selection.c:515
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as “orange” in this entry."
......@@ -272,15 +267,15 @@ msgstr ""
"W tym polu można wpisać szesnastkową wartość koloru w stylu języka HTML lub "
"jego nazwę w języku angielskim, np. „orange”."
#: src/gcolor3-color-selection.c:548
#: src/gcolor3-color-selection.c:547
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:578
#: src/gcolor3-color-selection.c:577
msgid "Color Wheel"
msgstr "Koło kolorów"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1043
#: src/gcolor3-color-selection.c:1040
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -290,7 +285,7 @@ msgstr ""
"przeciągnąć ten kolor do wpisu palety lub wybrać go jako obecny przeciągając "
"go do drugiej próbki obok."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1049
#: src/gcolor3-color-selection.c:1046
msgid ""
"The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -298,21 +293,21 @@ msgstr ""
"Wybrany kolor. Można go przeciągnąć do wpisu palety, aby zapisać go do "
"przyszłego użytku."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1055
#: src/gcolor3-color-selection.c:1052
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now."
msgstr "Poprzednio wybrany kolor do porównania z kolorem wybranym teraz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1059
#: src/gcolor3-color-selection.c:1056
msgid "The color you’ve chosen."
msgstr "Wybrany kolor."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1428
#: src/gcolor3-color-selection.c:1424
msgid "_Save color here"
msgstr "_Zapisz kolor tutaj"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1634
#: src/gcolor3-color-selection.c:1630
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select “Save color here.”"
......@@ -321,6 +316,6 @@ msgstr ""
"wpis, należy przeciągnąć próbkę tutaj lub kliknąć go prawym przyciskiem "
"myszy i wybrać „Zapisz kolor tutaj”."
#: src/gcolor3-window.c:410
#: src/gcolor3-window.c:409
msgid "Picker"
msgstr "Wybór"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment