Commit e0627599 authored by Florentina Mușat's avatar Florentina Mușat Committed by Administrator

Add Romanian translation

parent 2300d487
Pipeline #183110 passed with stage
in 1 minute and 51 seconds
......@@ -18,6 +18,7 @@ nb
nl
pl
pt_BR
ro
ru
sr
sv
......
# Romanian translation for gcolor3.
# Copyright (C) 2020 gcolor3's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gcolor3 package.
# Florentina Mușat <emryslokadottir@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcolor3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/gcolor3/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 19:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-18 18:20+0300\n"
"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"Last-Translator: Florentina Mușat <emryslokadottir [at] gmail [dot] com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:3
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:7 src/gcolor3-application.c:148
msgid "Color Picker"
msgstr "Selector de culori"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:4
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:8 src/gcolor3-application.c:86
msgid "Choose colors from the picker or the screen"
msgstr "Alegeți culori din selector sau de pe ecran"
#. Translators: Extra keywords that can be used to search for Gcolor3 in GNOME Shell and Unity
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:13
msgid "Color;Picker;Palette;"
msgstr "Color;Picker;Palette;culori;selector;paletă;"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Color Picker "
"enables you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers "
"a palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
msgstr ""
"Ați dorit vreodată să știți valoarea culorii aceea de pe ecran? Selector de "
"culori vă permite să alegeți culoarea din oricare pixel de pe ecran. Oferă, "
"de asemenea, o paletă, pentru ca să puteți amesteca și potrivi ușor câteva "
"culori împreună."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:15
msgid ""
"When you have found the perfect combination of colors, naturally you want to "
"save them. Color Picker allows you to conveniently save and retrieve colors."
msgstr ""
"Când ați găsit combinația perfectă de culori, în mod natural doriți să le "
"salvați. Selector de culori vă permite să salvați și să obțineți culori "
"convenient."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:19
msgid ""
"Color Picker is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Gcolor2, but uses the newer GTK+ version and other modernisations to better "
"integrate into your modern desktop."
msgstr ""
"Selector de culori este un dialog de selectare a culorii scris în GTK+ 3. "
"Este foarte similar cu Gcolor2, dar utilizează versiunea nouă GTK+ și alte "
"modernizări pentru a se integra mai bine în desktopul modern."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:32
msgid "The picker and the color palette"
msgstr "Selectorul și paleta de culori"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:36
msgid "The list of saved colors"
msgstr "Lista culorilor salvate"
#. Translators: please do NOT translate this.
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:43
msgid "Christopher Davis"
msgstr "Christopher Davis"
#: data/color-row.ui:31
msgid "Hex"
msgstr "Hex"
#: data/color-row.ui:46
msgid "Click to change the color’s name"
msgstr "Apăsați clic pentru a modifica numele culorii"
#: data/color-row.ui:47
msgid "Name"
msgstr "Nume"
#: data/color-row.ui:68
msgid "Copy this color’s hex value to the clipboard"
msgstr "Copiază valoarea hex a acestei culori pe clipboard"
#: data/color-row.ui:90
msgid "Delete this color"
msgstr "Șterge această culoare"
#: data/menus.ui:7
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Scurtături de _tastatură"
#: data/menus.ui:11
msgid "_About Color Picker"
msgstr "_Despre selector de culori"
#: data/shortcuts.ui:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generale"
#: data/shortcuts.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Change page"
msgstr "Modifică pagina"
#: data/shortcuts.ui:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Palette shortcuts"
msgstr "Scurtături de paletă"
#: data/shortcuts.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save currently selected color"
msgstr "Salvează culoarea selectată curent"
#: data/shortcuts.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Saved color management"
msgstr "Gestionarea culorii salvate"
#: data/shortcuts.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy highlighted color’s hex value"
msgstr "Copiază valoarea hex a culorii evidențiate"
#: data/shortcuts.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete highlighted color"
msgstr "Șterge culoarea evidențiată"
#: data/window.ui:32
msgid "Color name…"
msgstr "Nume culoare…"
#: data/window.ui:94
msgid "Save a picked color to make it appear here"
msgstr "Salvează o culoare aleasă pentru a o face să apară aici"
#: data/window.ui:112
msgid "You have no saved colors"
msgstr "Nu aveți culori salvate"
#: data/window.ui:249
msgid "Saved Colors"
msgstr "Culori salvate"
#: src/main.c:43
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Arată versiunea aplicației"
#: src/main.c:54
msgid "— pick a color from the picker or the screen"
msgstr "— alege o culoare din selector sau de pe ecran"
#: src/main.c:65
#, c-format
msgid "Run “%s --help” to see a full list of available command line options"
msgstr ""
"Rulați „%s --help” pentru a vedea o listă completă de opțiuni în linie de "
"comandă disponibile"
#. Translators: translate this to give yourself credits.
#: src/gcolor3-application.c:90
msgid "translator-credits"
msgstr "Florentina Mușat <emryslokadottir [at] gmail [dot] com>, 2020"
#: src/gcolor3-application.c:91
msgid "Website"
msgstr "Pagină web"
#: src/gcolor3-color-selection.c:361
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Selectați culoarea pe care o doriți din inelul exterior. Selectați "
"obscuritatea sau luminozitatea acelei culori utilizând triunghiul interior."
#: src/gcolor3-color-selection.c:387
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Apăsați clic pe pipetă, apoi clic pe o culoare oriunde pe ecran pentru a "
"selecta acea culoare."
#: src/gcolor3-color-selection.c:397
msgid "_Hue:"
msgstr "_Nuanță:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:398
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Poziția pe paleta de culori."
#: src/gcolor3-color-selection.c:400
msgid "S_aturation:"
msgstr "S_aturație:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:401
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Intensitatea culorii."
#: src/gcolor3-color-selection.c:402
msgid "_Value:"
msgstr "_Valoare:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:403
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Luminozitatea culorii."
#: src/gcolor3-color-selection.c:404
msgid "_Red:"
msgstr "_Roșu:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:405
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Cantitatea de lumină roșie în culoare."
#: src/gcolor3-color-selection.c:406
msgid "_Green:"
msgstr "_Verde:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:407
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Cantitatea de lumină verde în culoare."
#: src/gcolor3-color-selection.c:408
msgid "_Blue:"
msgstr "Al_bastru:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:409
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Cantitatea de lumină albastră în culoare."
#: src/gcolor3-color-selection.c:412
msgid "Op_acity:"
msgstr "Op_acitate:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:420 src/gcolor3-color-selection.c:430
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Transparența culorii."
#: src/gcolor3-color-selection.c:437
msgid "Color _Name:"
msgstr "_Nume culoare:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:452
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as “orange” in this entry."
msgstr ""
"Puteți să introduceți o valoare de culoare hexazecimală în stil HTML, sau "
"pur și simplu un nume de culoare precum „portocaliu” în această intrare."
#: src/gcolor3-color-selection.c:484
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paletă:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:514
msgid "Color Wheel"
msgstr "Paletă de culori"
#: src/gcolor3-color-selection.c:964
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Culoarea selectată anterior, pentru comparație cu culoarea pe care o "
"selectați acum. Puteți trage această culoare într-o intrare de paletă, sau "
"puteți selecta această culoare ca și curentă, trăgând-o în cealaltă mostră "
"de culoare de lângă."
#: src/gcolor3-color-selection.c:970
msgid ""
"The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Culoarea pe care ați ales-o. Puteți să trageți această culoare la o intrare "
"de paletă pentru a o salva pentru uz în viitor."
#: src/gcolor3-color-selection.c:976
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now."
msgstr ""
"Culoarea selectată anterior, pentru comparație cu culoarea pe care o "
"selectați acum."
#: src/gcolor3-color-selection.c:980
msgid "The color you’ve chosen."
msgstr "Culoarea pe care ați ales-o."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1348
msgid "_Save color here"
msgstr "_Salvează culoarea aici"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1554
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select “Save color here.”"
msgstr ""
"Apăsați clic pe această intrare de paletă pentru a o face culoarea curentă. "
"Pentru a schimba această intrare, trageți o mostră de culoare aici sau "
"apăsați clic dreapta pe ea și selectați „Salvează culoarea aici”."
#: src/gcolor3-window.c:409
msgid "Picker"
msgstr "Selector"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment