Commit 5b0f35b4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 137ff00f
Pipeline #117229 passed with stage
in 1 minute and 47 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-tool/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 11:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 11:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-20 12:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-22 13:58+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:117 src/saver.vala:60
#: src/views/colour.vala:97 src/window.vala:152 src/window.vala:316
#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:118 src/saver.vala:60
#: src/views/colour.vala:97 src/window.vala:153 src/window.vala:327
msgid "Icon Preview"
msgstr "Podgląd ikon"
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
"Eksport ikony do użytku. Obiekty poza płótnem są usuwane, a rozmiar pliku "
"SVG jest optymalizowany"
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:228
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:239
msgid "Regular"
msgstr "Zwykła"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Zwykła"
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Zapisz zwykłą jako…"
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:232
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:243
msgid "Nightly"
msgstr "Nightly"
......@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Zapisz Nightly jako…"
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Zapisz symboliczną jako…"
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:238
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:249
msgid "Symbolic"
msgstr "Symboliczna"
......@@ -158,6 +158,11 @@ msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu"
#: src/help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy a screenshot to clipboard"
msgstr "Skopiowanie zrzutu ekranu do schowka"
#: src/help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Przełączenie pełnego ekranu"
......@@ -166,7 +171,7 @@ msgid "no longer supported"
msgstr "nie jest już obsługiwane"
#. If opening the palette directly
#: src/main.vala:96
#: src/main.vala:97
msgid ""
"Palette is all grown up!\n"
"It’s now available separately as org.gnome.zbrown.Palette"
......@@ -192,7 +197,7 @@ msgstr "Wy_mieszaj przykładowe ikony"
#: src/menus.ui:29
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty _klawiszowe"
msgstr "_Skróty klawiszowe"
#: src/menus.ui:33
msgid "_About Icon Preview"
......@@ -214,7 +219,7 @@ msgstr "Skopiuj do schowka"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:245
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:256
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
......@@ -301,11 +306,11 @@ msgstr "Menu"
msgid "Export"
msgstr "Wyeksportuj"
#: src/window.vala:143
#: src/window.vala:144
msgid "This file is defective"
msgstr "Ten plik jest wadliwy"
#: src/window.vala:144
#: src/window.vala:145
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
......@@ -313,31 +318,31 @@ msgstr ""
"Proszę zacząć od szablonu, aby zapewnić, że plik będzie działał jako ikona "
"GNOME"
#: src/window.vala:185
#: src/window.vala:188
msgid "Select Icon"
msgstr "Wybór ikony"
#: src/window.vala:185
#: src/window.vala:188
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: src/window.vala:188
#: src/window.vala:191
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: src/window.vala:245
#: src/window.vala:256
msgid "Save"
msgstr "Zapis"
#: src/window.vala:252
#: src/window.vala:263
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/window.vala:258
#: src/window.vala:269
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
#: src/window.vala:268
#: src/window.vala:279
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Zapisanie eksportowanego pliku się nie powiodło"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment