Commit 11e3f47e authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Add Czech translation

parent c1cb4345
Pipeline #120020 passed with stage
in 1 minute and 50 seconds
cs
da
en_GB
es
......
# Czech translation for icon-tool.
# Copyright (C) 2019 icon-tool's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-tool/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-22 12:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-02 07:44+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.34.0\n"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.design.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:118
#: src/saver.vala:60 src/views/colour.vala:97 src/window.vala:153
#: src/window.vala:327
msgid "Icon Preview"
msgstr "Náhled ikon"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:9
msgid "Tool for designing icons"
msgstr "Nástroj pro návrh ikon"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:11
msgid ""
"Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
msgstr ""
"Náhled ikon je nástroj pro návrh ikon zamýšlených pro uživatelské prostředí "
"GNOME."
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:22
msgid "Welcome screen"
msgstr "Uvítací obrazovka"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:26
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Prohlížení ikony aplikace v různých situacích"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:51
msgid "Zander Brown"
msgstr "Zander Brown"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.desktop.in:4
msgid "Preview icons"
msgstr "Zobrazte si náhledy ikon v různých situacích"
#: src/common.vala:14
msgid "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
msgstr "Copyright © 2018 - 2019 Zander Brown"
#: src/common.vala:18
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/common.vala:20
msgid "Repository"
msgstr "Repozitář"
#: src/common.vala:22
msgid "Kept sane by"
msgstr "Organizoval"
#: src/exporter/exporter.ui:18
msgid ""
"Export the icon for production use. Off-canvas objects are removed and the "
"SVG is optimised for size"
msgstr ""
"Export ikony pro produkční použití. Objekty mimo plátno budou odstraněny a "
"SVG optimalizováno na velikost."
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:239
msgid "Regular"
msgstr "Běžná"
#: src/exporter/exporter.ui:88
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Uložit běžnou jako…"
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:243
msgid "Nightly"
msgstr "Noční"
#: src/exporter/exporter.ui:164
msgid "Save Nightly As…"
msgstr "Uložit noční jako…"
#: src/exporter/exporter.ui:195
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Uložit symbolickou jako…"
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:249
msgid "Symbolic"
msgstr "Symbolická"
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Application"
msgstr "Aplikace"
#: src/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: src/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open an icon"
msgstr "Otevřít ikonu"
#: src/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the recent list"
msgstr "Otevřít seznam nedávných"
#: src/help-overlay.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the menu"
msgstr "Otevřít nabídku"
#: src/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Ukončit aplikaci"
#: src/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Zobrazení"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reload the icon"
msgstr "Znovu načíst ikonu"
#: src/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export the icon"
msgstr "Exportovat ikonu"
#: src/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shuffle icons"
msgstr "Zamíchat ikony"
#: src/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take screenshot"
msgstr "Pořídit snímek obrazovky"
#: src/help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy a screenshot to clipboard"
msgstr "Zkopírovat snímek obrazovky do schránky"
#: src/help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Přepnout celou obrazovku"
#: src/main.vala:50
msgid "no longer supported"
msgstr "Nadále již není podporováno"
#. If opening the palette directly
#: src/main.vala:97
msgid ""
"Palette is all grown up!\n"
"It’s now available separately as org.gnome.zbrown.Palette"
msgstr ""
"Paleta již dospěla!\n"
"Nyní je k dispozici zvlášť, jako org.gnome.zbrown.Palette"
#: src/menus.ui:6
msgid "_New Window"
msgstr "_Nové okno"
#: src/menus.ui:12
msgid "_Reload"
msgstr "_Znovu načíst"
#: src/menus.ui:17
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Pořídit snímek obrazovky"
#: src/menus.ui:22
msgid "_Shuffle Example Icons"
msgstr "Za_míchat ukázkové ikony"
#: src/menus.ui:29
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: src/menus.ui:33
msgid "_About Icon Preview"
msgstr "O _aplikaci Náhled ikon"
#: src/saver.ui:50
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: src/saver.ui:59
msgid "Save…"
msgstr "Uložit…"
#: src/saver.ui:77
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Zkopírovat do schránky"
#: src/saver.vala:48
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložení snímku obrazovky"
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:256
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: src/saver.vala:52
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: src/saver.vala:69
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
#: src/saver.vala:75
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
#: src/saver.vala:86
msgid "Failed to save screenshot"
msgstr "Selhalo uložení snímku obrazovky"
#: src/views/symbolicpane.ui:443
msgid "Button"
msgstr "Normální tlačítko"
#: src/views/symbolicpane.ui:465
msgid "Insensitive"
msgstr "Nepřístupné tlačítko"
#: src/views/symbolicpane.ui:486
msgid "Suggested"
msgstr "Výchozí tlačítko"
#: src/views/symbolicpane.ui:510
msgid "Destructive"
msgstr "Destruktivní tlačítko"
#: src/views/symbolic.vala:58
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
#: src/views/symbolic.vala:74
msgid ""
"The icon is not recoloring because the file name needs to end in “-symbolic”"
msgstr ""
"Ikona není přebarvená, protože název souboru má správně končit „-symbolic“."
#: src/window.ui:39
msgid "Make a new GNOME Icon"
msgstr "Vytvořit novou ikonu do GNOME"
#: src/window.ui:79 src/wizard.vala:39
msgid "New App Icon"
msgstr "Nová ikona aplikace"
#: src/window.ui:94 src/wizard.vala:35
msgid "New Symbolic Icon"
msgstr "Nová symbolická ikona"
#: src/window.ui:115
msgid "An application’s identity"
msgstr "Představuje totožnost aplikace"
#: src/window.ui:130
msgid "For actions, status and other things needed in apps"
msgstr "Pro činnosti, stavy a další věci potřebné v aplikacích"
#: src/window.ui:162
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: src/window.ui:166
msgid "Open an icon"
msgstr "Otevřít ikonu"
#: src/window.ui:180
msgid "Recent"
msgstr "Nedávné"
#: src/window.ui:208
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"
#: src/window.ui:231
msgid "Export"
msgstr "Export"
#: src/window.vala:144
msgid "This file is defective"
msgstr "Tento soubor je poškozený"
#: src/window.vala:145
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
msgstr ""
"Vyjděte prosím ze šablony, aby bylo zaručeno, že soubor bude funkční jako "
"ikona GNOME."
#: src/window.vala:188
msgid "Select Icon"
msgstr "Výběr ikony"
#: src/window.vala:188
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: src/window.vala:191
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: src/window.vala:256
msgid "Save"
msgstr "Uložení"
#: src/window.vala:263
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/window.vala:269
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
#: src/window.vala:279
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Selhalo uložení exportovaného souboru"
#: src/wizard.ui:56
msgid "Icon Location"
msgstr "Umístění ikony"
#: src/wizard.ui:77
msgid "Save Icon"
msgstr "Uložení ikony"
#: src/wizard.ui:92
msgid "label"
msgstr ""
#: src/wizard.ui:108
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Soubor SVG s ikonou bude uložen v této složce"
#: src/wizard.ui:157
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/wizard.ui:163
msgid "_Create"
msgstr "_Vytvořit"
#: src/wizard.vala:36
msgid "Icon Name"
msgstr "Název ikony"
#: src/wizard.vala:37
msgid "All lowercase with dashes between words, e.g. list-add"
msgstr "Všechna malá písmena bez diakritiky a pomlčky, například list-add"
#: src/wizard.vala:40
msgid "App Name"
msgstr "Název aplikace"
#. Hmm
#: src/wizard.vala:42
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "Název v podobě reverzní notace domény, například org.inkscape.Inkscape"
#: src/wizard.vala:49
msgid "Expecting at least one “-”"
msgstr "Je očekávána nejméně jedna „-“"
#: src/wizard.vala:52
msgid "Expecting at least one “.”"
msgstr "Je očekávána nejméně jedna „.“"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment