Commit 8d90d86b authored by Florentina Mușat's avatar Florentina Mușat Committed by Administrator

Add Romanian translation

parent 92e9efb8
Pipeline #196297 passed with stage
in 40 minutes and 41 seconds
......@@ -11,6 +11,7 @@ it
nl
pl
pt_BR
ro
sv
tr
uk
# Romanian translation for icon-library.
# Copyright (C) 2020 icon-library's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the icon-library package.
# Florentina Mușat <florentina.musat.28@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-library master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-library/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-11 03:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-13 14:51+0300\n"
"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"Last-Translator: Florentina Mușat <florentina.musat.28@gmail.com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.desktop.in.in:3
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.metainfo.xml.in.in:7
#: data/resources/ui/about_dialog.ui.in:9 data/resources/ui/window.ui.in:54
msgid "Icon Library"
msgstr "Bibliotecă iconiță"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.desktop.in.in:4
msgid "Find the right icon to use on your GNOME application"
msgstr "Găsește iconița potrivită de utilizat în aplicația dumneavoastră GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.desktop.in.in:10
msgid "Icon;Library;GNOME;GTK;"
msgstr "Icon;Library;GNOME;GTK;Iconiță;Bibliotecă;"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:6
msgid "Width of the last opened window"
msgstr "Lățimea ultimei ferestre deschise"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:10
msgid "Height of the last opened window"
msgstr "Înălțimea ultimei ferestre deschise"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:14
msgid "Left position of the last opened window"
msgstr "Poziția din stânga a ultimei ferestre deschise"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:18
msgid "Top position of the last opened window"
msgstr "Poziția de mai sus a ultimei ferestre deschise"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:22
msgid "Maximized state of the last opened window"
msgstr "Starea maximizată a ultimei ferestre deschise"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:26
msgid "Enable or disable dark mode"
msgstr "Activează sau dezactivează modul întunecat"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.gschema.xml.in:30
msgid "The default doc-page"
msgstr "Pagina de documentație implicită"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.metainfo.xml.in.in:8
msgid "Symbolic icons for your apps"
msgstr "Iconițe simbolice pentru aplicațiile dumneavoastre"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.metainfo.xml.in.in:10
msgid "Find the right icon to use on your GNOME application."
msgstr ""
"Găsește iconița potrivită de utilizat în aplicația dumneavoastră GNOME."
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.metainfo.xml.in.in:15
msgid "Main Window"
msgstr "Fereastra principală"
#: data/org.gnome.design.IconLibrary.metainfo.xml.in.in:72
msgid "Bilal Elmoussaoui"
msgstr "Bilal Elmoussaoui"
#: data/resources/ui/about_dialog.ui.in:13
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Florentina Mușat <florentina [dot] musat [dot] 28 [at] gmail [dot] com>, 2020"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:28
msgid "Save as…"
msgstr "Salvează ca…"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:44
msgid "Copy Name"
msgstr "Copiază numele"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:265
msgid "Use in a Mockup"
msgstr "Utilizează într-o machetă"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:268
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Copiază la clipboard"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:284
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:336
msgid "Include in an App"
msgstr "Include într-o aplicație"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:299
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1202
msgid "Use as a System Icon"
msgstr "Utilizează ca o iconiță a sistemului"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:384
msgid ""
"In order to use a custom icon in your app, it needs to be shipped as a "
"GResource."
msgstr ""
"Pentru a utiliza o iconiță personalizată în aplicația dumneavoastră, aceasta "
"trebuie să fie transportată ca o GResource."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:401
msgid ""
"The first step is saving the file in your project directory (e.g. in <b>/"
"data/icons</b>)."
msgstr ""
"Primul pas este salvarea fișierului în directorul proiectului ( de ex. în "
"<b>/data/icons</b>)."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:416
msgid "Save SVG to…"
msgstr "Salvează SVG la…"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:438
msgid ""
"Then you need to include the file in your resource XML file, with a line "
"similar to this:"
msgstr ""
"Atunci aveți nevoie să includeți fișierul în fișierul XML resursă, cu o "
"linie similară cu aceasta:"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:493
msgid ""
"You should be able to use the icon by setting <i>icon-name</i> property of "
"<i>Gtk.Image</i>"
msgstr ""
"Ar trebui să fiți capabil să utilizați iconița prin stabilirea proprietății "
"<i>icon-name</i> a <i>Gtk.Image</i>"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:513
msgid "No Resource File?"
msgstr "Nu există fișier de resursă?"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:532
msgid ""
"If you don't have a resource file in your project yet, you can start from "
"this example file."
msgstr ""
"Dacă nu aveți un fișier resursă în proiect încă, puteți începe de la acest "
"fișier exemplu."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:546
msgid "Save Resource File to…"
msgstr "Salvează fișierul resursă la…"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:568
msgid ""
"<a href='https://developer.gnome.org/gio/stable/GResource.html'>Read more on "
"GResources</a>"
msgstr ""
"<a href='https://developer.gnome.org/gio/stable/GResource.html'>Citește mai "
"mult despre GResources</a>"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:587
msgid "Include the GResource in your app"
msgstr "Include GResource în aplicație"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:632
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:698
msgid ""
"In order for this to work you need to include it in your meson.build, like "
"so:"
msgstr ""
"Pentru ca aceasta să funcționeze aveți nevoie să o includeți în meson.build, "
"astfel:"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:752
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1051
msgid "And then load it in your main file"
msgstr "Și apoi să o încărcați în fișierul principal"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:819
msgid ""
"In order for this to work you need to create a bundle out of the "
"<b>GResource</b> file and install it in <b>$prefix/$datadir/$app-name</b>. "
"Here's how you would do it using Meson"
msgstr ""
"Pentru ca aceasta să funcționeze aveți nevoie să creați un pachet din "
"fișierul <b>GResource</b> și să îl instalați în <b>$prefix/$datadir/$app-"
"name</b>. Iată cum ați face acest lucru utilizând Meson"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:874
msgid "And then load the bundle in your main file"
msgstr "Și apoi încărcați pachetul în fișierul principal"
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:941
msgid ""
"In order for this to work you need to first create a bundle out of the "
"<b>GResource</b> and then include it using a pre-configured file "
"<i>static_resources.rs.in</i>."
msgstr ""
"Pentru ca acest lucru să funcționeze aveți nevoie mai întâi să creați un "
"pachet din <b>GResource</b> și apoi să îl includeți utilizând un fișier "
"preconfigurat <i>static_resources.rs.in</i>."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:996
msgid ""
"The <i>static_resources.rs.in</i> file includes the resource and registers "
"it."
msgstr ""
"Fișierul <i>static_resources.rs.in</i> include resursa și o înregistrează."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1119
msgid ""
"In order for this to work you need to include the <b>GResource</b> in the "
"binary."
msgstr ""
"Pentru ca acest lucru să funcționeze aveți nevoie să includeți <b>GResource</"
"b> în bibliotecă."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1245
msgid ""
"This is a system icon, which means it comes pre-installed as part of the "
"platform."
msgstr ""
"Aceasta este o iconiță de sistem, ceea ce înseamnă că vine pre-instalată ca "
"parte din platformă."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1262
msgid ""
"Note that system icons can change over time, so if you are using this icon "
"because of what it looks like rather than its semantic meaning it would be "
"better to <a href='in-app'>include it with your app</a>."
msgstr ""
"Observați că iconițele de sistem se pot schimba în timp, deci dacă utilizați "
"această iconiță datorită aspectului mai degrabă decât a semnificației sale "
"semantice, ar fi mai bine să <a href='in-app'>o includeți cu aplicația "
"dumneavoastră</a>."
#: data/resources/ui/export_dialog.ui:1277
msgid "Copy Icon Name"
msgstr "Copiază numele iconiței"
#: data/resources/ui/icons_view.ui:56
msgid "Pre-Installed System Icons"
msgstr "Iconițe de sistem pre-instalate"
#: data/resources/ui/icons_view.ui:74
msgid ""
"These icons come with the operating system, which means you have no control "
"over them and they could change at any time. Only use them if you're sure "
"you are using them in the correct context (e.g. three lines for a primary "
"menu)."
msgstr ""
"Aceste iconițe vin cu sistemul de operare, ceea ce înseamnă că nu aveți "
"niciun control asupra acestora și ele pot să se schimbe în orice moment. "
"Utilizați-le doar dacă sunteți sigur că le utilizați în contextul corect (de "
"ex. trei linii pentru un meniu principal)."
#: data/resources/ui/icons_view.ui:150
msgid "No results found"
msgstr "Nu s-au găsit rezultate"
#: data/resources/ui/shortcuts.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generale"
#: data/resources/ui/shortcuts.ui:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Shortcuts"
msgstr "Arată scurtăturile"
#: data/resources/ui/shortcuts.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Dark Mode"
msgstr "Mod întunecat"
#: data/resources/ui/shortcuts.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ieșire"
#: data/resources/ui/window.ui.in:21
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Scurtături de _tastatură"
#: data/resources/ui/window.ui.in:35
msgid "About Icon Library"
msgstr "Despre bibliotecă iconiță"
#: data/resources/ui/window.ui.in:78
msgid "Search for icons by name, category or tag"
msgstr "Caută pentru iconițe după nume, categorie sau etichetă"
#: data/resources/ui/window.ui.in:91
msgid "Toggle Dark Mode"
msgstr "Comută modul întunecat"
#: src/widgets/export.rs:164
msgid "Export GResource example file"
msgstr "Exportă fișierul exemplu GResource"
#: src/widgets/export.rs:167 src/widgets/export.rs:202
msgid "Export"
msgstr "Exportă"
#: src/widgets/export.rs:168 src/widgets/export.rs:203
msgid "Cancel"
msgstr "Anulează"
#: src/widgets/export.rs:172
msgid "XML Document"
msgstr "Document XML"
#: src/widgets/export.rs:199
msgid "Export a symbolic icon"
msgstr "Exportă o iconiță simbolică"
#: src/widgets/export.rs:207
msgid "SVG images"
msgstr "Imagini SVG"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment