Commit 78157440 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent dabd73f6
Pipeline #202933 passed with stages
in 12 minutes and 23 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shortwave\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-11 18:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-14 13:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-02 15:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-09 10:52+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Informacje o stacji"
msgid "Language"
msgstr "Język"
#: data/gtk/station_dialog.ui:205 data/gtk/storefront.ui:119
#: data/gtk/station_dialog.ui:205 data/gtk/storefront.ui:175
msgid "Tags"
msgstr "Etykiety"
......@@ -39,15 +39,15 @@ msgstr "Kodek"
msgid "Homepage"
msgstr "Strona domowa"
#: data/gtk/discover.ui:55
#: data/gtk/discover.ui:54
msgid "Most voted stations"
msgstr "Stacje z największą liczbą głosów"
#: data/gtk/discover.ui:89
#: data/gtk/discover.ui:88
msgid "Trending"
msgstr "Na czasie"
#: data/gtk/discover.ui:123
#: data/gtk/discover.ui:122
msgid "Other users are listening to…"
msgstr "Inni użytkownicy słuchają…"
......@@ -84,6 +84,7 @@ msgid "An error occurred"
msgstr "Wystąpił błąd"
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:96 data/gtk/mini_controller.ui:174
#: data/gtk/toolbar_controller.ui:74
msgid "No playback"
msgstr "Brak odtwarzania"
......@@ -148,9 +149,25 @@ msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: data/gtk/settings_window.ui:19
msgid "Enable dark mode"
msgid "Dark Mode"
msgstr "Tryb ciemny"
#: data/gtk/settings_window.ui:20
msgid "Whether the application should use a dark theme"
msgstr "Czy program ma używać ciemnego motywu"
#: data/gtk/settings_window.ui:36
msgid "Features"
msgstr "Funkcje"
#: data/gtk/settings_window.ui:40
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
#: data/gtk/settings_window.ui:41
msgid "Show desktop notifications when a new song gets played"
msgstr "Powiadomienia na pulpicie, kiedy odtwarzany jest nowy utwór"
#: data/gtk/shortcuts.ui:12
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
......@@ -165,27 +182,33 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Search for stations"
msgstr "Wyszukiwanie stacji"
#: data/gtk/storefront.ui:29
#: data/gtk/storefront.ui:21 data/gtk/library.ui:21
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:5
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:3
msgid "Shortwave"
msgstr "Shortwave"
#: data/gtk/storefront.ui:85
msgid "Discover"
msgstr "Odkrywaj"
#: data/gtk/storefront.ui:44
#: data/gtk/storefront.ui:100
msgid "Search"
msgstr "Wyszukaj"
#: data/gtk/storefront.ui:69
#: data/gtk/storefront.ui:125
msgid "Locations"
msgstr "Położenia"
#: data/gtk/storefront.ui:94
#: data/gtk/storefront.ui:150
msgid "Languages"
msgstr "Języki"
#: data/gtk/library.ui:53
#: data/gtk/library.ui:121
msgid "Receiving station data…"
msgstr "Odbieranie danych stacji…"
#: data/gtk/library.ui:151
#: data/gtk/library.ui:217
msgid "Discover new stations"
msgstr "Odkrywaj nowe stacje"
......@@ -220,36 +243,32 @@ msgstr "Zapisane utwory znajdują się w katalogu Muzyka."
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: data/gtk/player.ui:97
#: data/gtk/player.ui:135
msgid "Connected with"
msgstr "Połączono z urządzeniem"
#: data/gtk/window.ui:213
msgid "Library"
msgstr "Kolekcja"
#: src/audio/player.rs:157
#: src/audio/player.rs:167
msgid "This station cannot be played because the stream is offline."
msgstr "Nie można odtwarzać tej stacji, ponieważ strumień jest rozłączony."
#: src/audio/player.rs:175
#: src/audio/player.rs:185
msgid "Station cannot be streamed."
msgstr "Nie można odtwarzać stacji."
#: src/audio/player.rs:175
#: src/audio/player.rs:185
msgid "URL is not valid."
msgstr "Adres URL jest nieprawidłowy."
#. Welcome text which gets displayed when the library is empty. "{}" is the application name.
#: src/database/library.rs:55
#: src/database/library.rs:60
msgid "Welcome to {}"
msgstr "Witamy w programie {}"
#: src/database/library.rs:145
#: src/database/library.rs:156
msgid "No longer existing station removed from library."
msgstr "Usunięto już nieistniejącą stację z kolekcji."
#: src/database/library.rs:149 src/discover/pages/discover.rs:127
#: src/database/library.rs:160 src/discover/pages/discover.rs:127
#: src/discover/pages/search.rs:95
msgid "Station data could not be received."
msgstr "Nie można odebrać danych stacji."
......@@ -289,25 +308,20 @@ msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2020\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2020"
#: src/utils.rs:122
#: src/utils.rs:110
msgid "{} Vote"
msgid_plural "{} Votes"
msgstr[0] "{} głos"
msgstr[1] "{} głosy"
msgstr[2] "{} głosów"
#: src/utils.rs:124
#: src/utils.rs:112
msgid "{} · {} Vote"
msgid_plural "{} · {} Votes"
msgstr[0] "{} · {} głos"
msgstr[1] "{} · {} głosy"
msgstr[2] "{} · {} głosów"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:5
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:3
msgid "Shortwave"
msgstr "Shortwave"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:8
msgid "Felix Häcker"
msgstr "Felix Häcker"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment