Commit 64514437 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent bdd0355f
Pipeline #200250 passed with stages
in 11 minutes and 5 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shortwave master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 14:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-27 00:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-11 18:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-30 12:26+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <gnome-se-list@gnome.org>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
msgid "Station details"
msgstr "Stationsdetaljer"
#: data/gtk/station_dialog.ui:172 data/gtk/menu/app_menu.ui:225
#: data/gtk/station_dialog.ui:172 data/gtk/menu/app_menu.ui:169
msgid "Language"
msgstr "Språk"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr "Populärt just nu"
msgid "Other users are listening to…"
msgstr "Andra användare lyssnar på…"
#: data/gtk/song_row.ui:17
#: data/gtk/song_row.ui:18
msgid "Save recorded song"
msgstr "Spara inspelad låt"
......@@ -82,64 +82,55 @@ msgstr "Feldetaljer"
msgid "An error occurred"
msgstr "Ett fel uppstod"
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:96 data/gtk/mini_controller.ui:57
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:96 data/gtk/mini_controller.ui:174
msgid "No playback"
msgstr "Ingen uppspelning"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:17 data/gtk/menu/app_menu.ui:192
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:17 data/gtk/menu/app_menu.ui:136
msgid "Sorting"
msgstr "Sortering"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:31 data/gtk/menu/app_menu.ui:150
#: data/gtk/window.ui:41
msgid "Library"
msgstr "Bibliotek"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:57
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:43
msgid "Open radio-browser.info <sup>↗</sup>"
msgstr "Öppna radio-browser.info <sup>↗</sup>"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:72
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:58
msgid "Create new station"
msgstr "Skapa ny station"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:97
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:83
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:111
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:97
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:125
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:111
msgid "About Shortwave"
msgstr "Om Shortwave"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:167
msgid "Import from Gradio"
msgstr "Importera från Gradio"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:210
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:154
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:240
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:184
msgid "Country"
msgstr "Land"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:255
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:199
msgid "State"
msgstr "Län"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:270
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:214
msgid "Votes"
msgstr "Röster"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:296
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:240
msgid "Ascending"
msgstr "Stigande"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:311
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:255
msgid "Descending"
msgstr "Fallande"
......@@ -147,6 +138,10 @@ msgstr "Fallande"
msgid "Show station details"
msgstr "Visa stationsdetaljer"
#: data/gtk/menu/player_menu.ui:58
msgid "Enable mini player"
msgstr "Aktivera minispelare"
#: data/gtk/settings_window.ui:15
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
......@@ -193,10 +188,6 @@ msgstr "Erhåller stationsdata…"
msgid "Discover new stations"
msgstr "Upptäck nya stationer"
#: data/gtk/library.ui:176
msgid "Import stations from Gradio"
msgstr "Importera stationer från Gradio"
#: data/gtk/song_listbox.ui:34
msgid ""
"Songs are automatically recognized using the stream metadata.\n"
......@@ -219,11 +210,11 @@ msgstr "Upptäckta låtar kommer dyka upp här."
msgid "How does this work?"
msgstr "Hur fungerar detta?"
#: data/gtk/song_listbox.ui:205
#: data/gtk/song_listbox.ui:197
msgid "Saved songs are located in your Music folder."
msgstr "Sparade låtar finns i din mapp Musik."
#: data/gtk/song_listbox.ui:223
#: data/gtk/song_listbox.ui:215
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
......@@ -231,15 +222,19 @@ msgstr "Öppna"
msgid "Connected with"
msgstr "Ansluten till"
#: src/audio/player.rs:146
#: data/gtk/window.ui:213
msgid "Library"
msgstr "Bibliotek"
#: src/audio/player.rs:157
msgid "This station cannot be played because the stream is offline."
msgstr "Denna station kan inte spelas eftersom strömmen är frånkopplad."
#: src/audio/player.rs:164
#: src/audio/player.rs:175
msgid "Station cannot be streamed."
msgstr "Stationen kan inte strömmas."
#: src/audio/player.rs:164
#: src/audio/player.rs:175
msgid "URL is not valid."
msgstr "URL är inte giltig."
......@@ -286,39 +281,13 @@ msgstr "Driftas av radio-browser.info"
msgid "Listen to internet radio"
msgstr "Lyssna på internetradio"
#: src/ui/import_dialog.rs:32
msgid "Select database to import"
msgstr "Välj databas att importera"
#: src/ui/import_dialog.rs:35
msgid "Import"
msgstr "Importera"
#: src/ui/import_dialog.rs:36
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#. Get station identifiers
#: src/ui/import_dialog.rs:50
msgid "Converting data…"
msgstr "Konverterar data…"
#. Get actual stations from identifiers
#: src/ui/import_dialog.rs:56
msgid "Importing {} station…"
msgid_plural "Importing {} stations…"
msgstr[0] "Importerar {} station…"
msgstr[1] "Importerar {} stationer…"
#: src/ui/import_dialog.rs:70
msgid "Imported {} station!"
msgid_plural "Imported {} stations!"
msgstr[0] "Importerade {} station!"
msgstr[1] "Importerade {} stationer!"
#: src/ui/window.rs:273
msgid "Could not import library."
msgstr "Kunde inte importera bibliotek."
#: src/ui/about_dialog.rs:34
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
#: src/utils.rs:122
msgid "{} Vote"
......@@ -384,3 +353,34 @@ msgstr "Sömlös integration med skrivbordsmiljön GNOME"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:12
msgid "Gradio;Radio;Stream;Wave;"
msgstr "Gradio;Radio;Ström;Stream;Wave;"
#~ msgid "Import from Gradio"
#~ msgstr "Importera från Gradio"
#~ msgid "Import stations from Gradio"
#~ msgstr "Importera stationer från Gradio"
#~ msgid "Select database to import"
#~ msgstr "Välj databas att importera"
#~ msgid "Import"
#~ msgstr "Importera"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"
#~ msgid "Converting data…"
#~ msgstr "Konverterar data…"
#~ msgid "Importing {} station…"
#~ msgid_plural "Importing {} stations…"
#~ msgstr[0] "Importerar {} station…"
#~ msgstr[1] "Importerar {} stationer…"
#~ msgid "Imported {} station!"
#~ msgid_plural "Imported {} stations!"
#~ msgstr[0] "Importerade {} station!"
#~ msgstr[1] "Importerade {} stationer!"
#~ msgid "Could not import library."
#~ msgstr "Kunde inte importera bibliotek."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment