Commit de7c5a2c authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator
Browse files

Update Polish translation

parent 8313eab8
Pipeline #254235 passed with stages
in 9 minutes and 16 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PasswordSafe\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/PasswordSafe/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-23 11:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-24 13:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-07 00:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-07 12:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -162,8 +162,8 @@ msgstr "Ustawienie pliku klucza dla sejfu"
#. Button to generate a password
#: data/create_database.ui:409 data/password_generator_popover.ui:189
#: passwordsafe/create_database.py:125
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:235
#: passwordsafe/create_database.py:126
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:234
msgid "_Generate"
msgstr "_Utwórz"
......@@ -258,10 +258,10 @@ msgid "_Current"
msgstr "_Obecne"
#: data/database_settings_dialog.ui:559 data/unlock_database.ui:275
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:188
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:236
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:240
#: passwordsafe/unlock_database.py:29
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:187
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:235
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:239
#: passwordsafe/unlock_database.py:31
msgid "Keyfile"
msgstr "Plik klucza"
......@@ -302,8 +302,8 @@ msgid "Key Derivation Function"
msgstr "Funkcja różniczkowania klucza"
#: data/database_settings_dialog.ui:856
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:358
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:380
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:357
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:379
msgid "Apply Changes"
msgstr "Zastosuj zmiany"
......@@ -453,7 +453,7 @@ msgstr "S_kopiuj"
#: data/org.gnome.PasswordSafe.appdata.xml.in.in:12
msgid ""
"Password Safe is a password manager which makes use of the Keepass v.4 "
"Password Safe is a password manager which makes use of the KeePass v.4 "
"format. It integrates perfectly with the GNOME desktop and provides an easy "
"and uncluttered interface for the management of password databases."
msgstr ""
......@@ -461,7 +461,7 @@ msgstr ""
"integruje się ze środowiskiem GNOME i zapewnia łatwy i prosty interfejs do "
"zarządzania bazami haseł."
#: data/org.gnome.PasswordSafe.appdata.xml.in.in:162
#: data/org.gnome.PasswordSafe.appdata.xml.in.in:163
msgid "Falk Alexander Seidl"
msgstr "Falk Alexander Seidl"
......@@ -883,7 +883,7 @@ msgstr "_Ukrycie ekranu pierwszego uruchomienia"
msgid "Reopen last opened safe."
msgstr "Ponowne otwieranie ostatnio otwartego sejfu."
#: data/settings_dialog.ui:51 passwordsafe/main_window.py:302
#: data/settings_dialog.ui:51 passwordsafe/main_window.py:301
msgid "Safe"
msgstr "Sejf"
......@@ -1047,7 +1047,7 @@ msgstr "Złożony"
msgid "Empty group"
msgstr "Pusta grupa"
#: data/unlocked_headerbar.ui:68 passwordsafe/unlocked_headerbar.py:133
#: data/unlocked_headerbar.ui:68 passwordsafe/unlocked_headerbar.py:132
msgid "Click on a checkbox to select"
msgstr "Kliknięcie pola wyboru zaznaczy"
......@@ -1061,7 +1061,7 @@ msgstr "Wyszukuje"
msgid "Selection Mode"
msgstr "Tryb zaznaczania"
#: data/unlocked_headerbar.ui:155 passwordsafe/entry_page.py:390
#: data/unlocked_headerbar.ui:155 passwordsafe/entry_page.py:389
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
......@@ -1139,134 +1139,136 @@ msgstr ""
msgid "Unable to Quit: Could not save Safe"
msgstr "Nie można zakończyć programu: nie można zapisać sejfu"
#: passwordsafe/create_database.py:114
#: passwordsafe/create_database.py:115
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Hasła się nie zgadzają"
#. NOTE: Filechooser title for generating a new keyfile
#: passwordsafe/create_database.py:123
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:234
#: passwordsafe/create_database.py:124
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:233
msgid "Choose location for keyfile"
msgstr "Wybór położenia pliku klucza"
#: passwordsafe/create_database.py:140
#: passwordsafe/create_database.py:141
msgid "Generating…"
msgstr "Tworzenie…"
#: passwordsafe/database_manager.py:121
#: passwordsafe/database_manager.py:122
msgid "Clone"
msgstr "Kopia"
#. NOTE: Filechooser title for choosing current used keyfile
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:183
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:182
msgid "Choose current keyfile"
msgstr "Wybór obecnego pliku klucza"
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:184
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:183
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:314
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:369
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:313
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:368
msgid "Apply…"
msgstr "Zastosuj…"
#. Encryption Algorithm
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:411
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:410
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#. NOTE: AES is a proper name
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:414
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:413
msgid "AES 256-bit"
msgstr "256-bitowy AES"
#. NOTE: ChaCha20 is a proper name
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:417
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:416
msgid "ChaCha20 256-bit"
msgstr "256-bitowy ChaCha20"
#. NOTE: Twofish is a proper name
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:420
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:419
msgid "Twofish 256-bit"
msgstr "256-bitowy Twofish"
#: passwordsafe/entry_page.py:248 passwordsafe/entry_page.py:309
#: passwordsafe/entry_page.py:247 passwordsafe/entry_page.py:308
msgid "Attribute key already exists"
msgstr "Klucz atrybutu już istnieje"
#. NOTE: Filechooser title for selecting attachment file
#: passwordsafe/entry_page.py:340
#: passwordsafe/entry_page.py:339
msgid "Select attachment"
msgstr "Wybór załącznika"
#: passwordsafe/entry_page.py:341
#: passwordsafe/entry_page.py:340
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
#. NOTE: Filechooser title for downloading an attachment
#: passwordsafe/entry_page.py:389
#: passwordsafe/entry_page.py:388
msgid "Save attachment"
msgstr "Zapis załącznika"
#: passwordsafe/entry_page.py:433 passwordsafe/entry_row.py:101
#: passwordsafe/entry_page.py:432 passwordsafe/entry_row.py:102
msgid "Username copied to clipboard"
msgstr "Skopiowano nazwę użytkownika do schowka"
#: passwordsafe/entry_row.py:94 passwordsafe/password_entry_row.py:69
#: passwordsafe/entry_row.py:95 passwordsafe/password_entry_row.py:68
msgid "Password copied to clipboard"
msgstr "Skopiowano hasło do schowka"
#: passwordsafe/entry_row.py:113 passwordsafe/entry_row.py:124
#: passwordsafe/group_row.py:100
#: passwordsafe/entry_row.py:114 passwordsafe/group_row.py:101
msgid "Title not specified"
msgstr "Nie podano tytułu"
#: passwordsafe/entry_row.py:125
msgid "No username specified"
msgstr "Nie podano nazwy użytkownika"
#. NOTE: Filechooser title for opening an existing keepass safe kdbx file
#: passwordsafe/main_window.py:207
#: passwordsafe/main_window.py:206
msgid "Choose a Keepass safe"
msgstr "Wybór sejfu KeePass"
#. NOTE: KeePass + version number is a proper name, do not translate
#: passwordsafe/main_window.py:217 passwordsafe/main_window.py:307
#: passwordsafe/main_window.py:216 passwordsafe/main_window.py:306
msgid "KeePass 3.1/4 Database"
msgstr "Baza danych KeePass 3.1/4"
#. pylint: disable=C0103
#: passwordsafe/main_window.py:245
#: passwordsafe/main_window.py:244
msgid "Could not open file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku"
#: passwordsafe/main_window.py:254
#: passwordsafe/main_window.py:253
msgid "Could not open file: Mime type not supported"
msgstr "Nie można otworzyć pliku: nieobsługiwany typ MIME"
#: passwordsafe/main_window.py:264 passwordsafe/unlock_database.py:191
#: passwordsafe/main_window.py:263 passwordsafe/unlock_database.py:191
msgid "Safe already opened"
msgstr "Sejf jest już otwarty"
#. NOTE: Filechooser title for creating a new keepass safe kdbx file
#: passwordsafe/main_window.py:296
#: passwordsafe/main_window.py:295
msgid "Choose location for Keepass safe"
msgstr "Wybór położenia sejfu KeePass"
#: passwordsafe/main_window.py:299
#: passwordsafe/main_window.py:298
msgid "_Create"
msgstr "_Utwórz"
#: passwordsafe/selection_ui.py:76
#: passwordsafe/selection_ui.py:75
msgid "Operation aborted: Deleting currently active group"
msgstr "Przerwano działanie: usuwanie obecnie aktywnej grupy"
#: passwordsafe/selection_ui.py:88
#: passwordsafe/selection_ui.py:87
msgid "Deletion completed"
msgstr "Ukończono usunięcie"
#: passwordsafe/selection_ui.py:130
#: passwordsafe/selection_ui.py:129
msgid "Operation aborted: Moving currently active group"
msgstr "Przerwano działanie: przenoszenie obecnie aktywnej grupy"
#: passwordsafe/selection_ui.py:147
#: passwordsafe/selection_ui.py:146
msgid "Move completed"
msgstr "Ukończono przeniesienie"
......@@ -1283,42 +1285,42 @@ msgstr "Wybór pliku klucza"
msgid "The kdb format is not supported"
msgstr "Format kdb jest nieobsługiwany"
#: passwordsafe/unlock_database.py:499 passwordsafe/unlock_database.py:519
#: passwordsafe/unlock_database.py:533
#: passwordsafe/unlock_database.py:501 passwordsafe/unlock_database.py:521
#: passwordsafe/unlock_database.py:535
msgid "Failed to unlock safe"
msgstr "Odblokowanie sejfu się nie powiodło"
#: passwordsafe/unlock_database.py:528
#: passwordsafe/unlock_database.py:530
msgid "Try again"
msgstr "Spróbuj ponownie"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:418
#: passwordsafe/unlocked_database.py:423
msgid "Safe saved"
msgstr "Zapisano sejf"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:420
#: passwordsafe/unlocked_database.py:425
msgid "Could not save Safe"
msgstr "Nie można zapisać sejfu"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:429
#: passwordsafe/unlocked_database.py:434
msgid "Please wait. Another save is running."
msgstr "Proszę czekać. Trwa inny zapis."
#. NOTE: In-app notification to inform the user that no save is necessary because there where no changes made
#: passwordsafe/unlocked_database.py:433
#: passwordsafe/unlocked_database.py:438
msgid "No changes made"
msgstr "Nie wprowadzono zmian"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:469
#: passwordsafe/unlocked_database.py:474
msgid "Copied to clipboard"
msgstr "Skopiowano do schowka"
#. NOTE: Notification that a safe has been locked.
#: passwordsafe/unlocked_database.py:551
#: passwordsafe/unlocked_database.py:550
msgid "Safe locked due to inactivity"
msgstr "Zablokowano sejf z powodu nieaktywności"
#: passwordsafe/unlocked_headerbar.py:136
#: passwordsafe/unlocked_headerbar.py:135
msgid "{} Selected entry"
msgid_plural "{} Selected entries"
msgstr[0] "{} zaznaczony wpis"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment