Commit fdff8b6f authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator

Update Slovenian translation

parent f07cb007
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-32\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 20:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 22:07+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51
msgid "New Welcome Tour"
msgstr ""
msgstr "Nov pozdravni vodič"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:52
......@@ -406,6 +406,9 @@ msgid ""
"app>, <app>Robots</app>, <app>Quadrapassel</app>, and <app>Nibbles</app> all "
"feature new icons."
msgstr ""
"<app>Računalo</app>, <app>program Cheese</app> ter igre <app>Tali</app>, "
"<app>Sudoku</app>, <app>Roboti</app>, <app>Pravi Pavliha</app> in <app>Črvi</"
"app> imajo nove ikone."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:154
......@@ -413,6 +416,9 @@ msgid ""
"<app>Terminal</app> now uses an updated text color scheme. The new colors "
"look better and are easier to read thanks to improved color contrast."
msgstr ""
"<app>Terminal</app> uporablja po novem posodobljeno barvno shemo. Nove barve "
"so videti bolje in jih je enostavneje prebrati, zahvaljujoč izboljšanem "
"kontrastu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:157
......@@ -469,16 +475,6 @@ msgstr "Dostop do GNOME 3.38"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:185
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "GNOME’s software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html"
#| "\">Free Software</link>: all <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME"
#| "\">our code</link> is available for download and can be freely modified "
#| "and redistributed according to the respective licenses. To install it, we "
#| "recommend that you wait for the official packages provided by your vendor "
#| "or distribution. Popular distributions will make GNOME 3.32 available "
#| "very soon, and some already have development versions that include the "
#| "new GNOME release."
msgid ""
"GNOME’s software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html"
"\">Free Software</link>: all <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME"
......@@ -493,9 +489,9 @@ msgstr ""
"\">prosta programska oprema </link>: vsa <link href=\"https://gitlab.gnome."
"org/GNOME\" >programska koda</link> je javno dostopna, dovoljeno pa je tudi "
"spreminjanje in razširjanje v skladu z ustreznimi dovoljenji. Priporočljivo "
"je nameščati uradne pakete, ki jih ponuja ponudnik oziroma se objavljajo "
"skupaj s distribucijo, nekatere distribucije pa omogočajo dostop tudi do "
"razvojne različice, ki vključuje najnovejšo izdajo GNOME."
"je nameščati uradne pakete, ki jih pripravlja ponudnik oziroma se objavljajo "
"skupaj s distribucijo. Nekatere distribucije omogočajo dostop tudi do "
"razvojne različice, ki vključuje najnovejšo izdajo GNOME 3.38."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:189
......@@ -577,7 +573,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#: C/developers.page:37
msgid "GNOME Boxes XML editor"
msgstr ""
msgstr "Urejevalnik XML GNOME Škatle"
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:38
......@@ -625,12 +621,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#: C/developers.page:51
msgid "GNOME OS Welcome"
msgstr ""
msgstr "Dobrodošči v GNOME OS"
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:55
msgid "libhandy"
msgstr ""
msgstr "libhandy"
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:56
......@@ -672,12 +668,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:73
msgid "The tracker3 commandline tool has also seen many improvements."
msgstr ""
msgstr "Orodje ukazne vrstice za tracker3 je dočakalo več izboljšav."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:77
msgid "GJS"
msgstr ""
msgstr "GJS"
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:78
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment