Commit eb384b2a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent bac246ea
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-14 08:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-14 18:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-15 15:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-15 17:47+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr ""
"ochronę przed śledzeniem, zestaw zaawansowanych technik ograniczania ryzyka "
"zaprojektowanych do ochrony użytkowników przed śledzeniem między witrynami. "
"<link href=\"https://webkit.org/tracking-prevention/\">Dowiedz się więcej "
"o inteligentnej ochronie przed śledzniem</link>, która jest domyślnie "
"o inteligentnej ochronie przed śledzeniem</link>, która jest domyślnie "
"włączona. Dodatkowo ustawienia prywatności umożliwiają teraz blokowanie "
"witryn przed przechowywaniem wszelkich danych lokalnych w przeglądarce."
......@@ -595,6 +595,12 @@ msgid ""
"machine profile. This improves support for operating systems that are "
"incompatible with the default profile."
msgstr ""
"<app>Boxes</app> to program GNOME do zarządzania maszynami wirtualnymi "
"i połączeniami ze zdalnymi komputerami. Podczas tworzenia nowej maszyny "
"wirtualnej <app>Boxes</app> umożliwia teraz użytkownikom ręczne wybranie "
"systemu operacyjnego, jeśli nie uda mu się wykryć go automatycznie, zamiast "
"ustawiać domyślny „nieznany” profil maszyny wirtualnej. Ulepsza to obsługę "
"systemów operacyjnych, które nie są zgodne z domyślnym profilem."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -620,6 +626,9 @@ msgid ""
"enabling you to change advanced settings that are not available in the user "
"interface."
msgstr ""
"<app>Boxes</app> umożliwia teraz modyfikowanie kodu XML biblioteki libvirt "
"dla maszyny wirtualnej, pozwalając zmieniać zaawansowane ustawienia, które "
"nie są dostępne w interfejsie użytkownika."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:44
......@@ -637,6 +646,13 @@ msgid ""
"<app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; older versions of <app>Boxes</"
"app> will not work."
msgstr ""
"GNOME OS to obraz maszyny wirtualnej zaprojektowany do wspomagania rozwoju "
"i testowania GNOME. Jego celem nie jest zastąpienie tradycyjnych dystrybucji "
"Linuksa. <link href=\"https://gnome-build-meta.s3.amazonaws.com/3.38.0/"
"gnome_os_installer.iso\">Wypróbuj GNOME OS samodzielnie.</link> Z powodu "
"niedawnych zmian obsługi UEFI w <app>Boxes</app> do uruchamiania obrazów "
"GNOME OS wymagana jest wersja 3.38 programu <app>Boxes</app>. Poprzednie "
"wersje nie będą działać."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -671,6 +687,12 @@ msgid ""
"<code>HdyWindow</code>. The libhandy 1.0 release is parallel-installable "
"with the earlier libhandy 0.0 API series."
msgstr ""
"<sys>libhandy</sys> to biblioteka dostarczająca wysokiej jakości widżety "
"GTK, przede wszystkim dla adaptacyjnych i przyjaznych dla urządzeń "
"przenośnych interfejsów użytkownika. GNOME 3.38 zawiera wydanie "
"libhandy 1.0, które przynosi wiele nowych widżetów, takich jak "
"<code>HdyDeck</code> i <code>HdyWindow</code>. Wydanie libhandy 1.0 można "
"instalować równolegle z wcześniejszą serią API libhandy 0.0."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:64
......@@ -685,11 +707,18 @@ msgid ""
"tracker has moved from a centralized to distributed database model. App "
"developers are encouraged to store data in app-local Tracker databases."
msgstr ""
"<app>Tracker</app> ma nową <link href=\"https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/"
"tracker/\">witrynę</link> i znacznie ulepszoną dokumentację. Wraz z wersją "
"3.0 usługa <app>Tracker</app> przeszła ze scentralizowanego do rozproszonego "
"modelu bazy danych. Programistów zachęcamy do przechowywania danych "
"w lokalnej bazie dla danego programu."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:69
msgid "The file system indexed managed by Tracker Miner FS is now read-only."
msgstr ""
"Indeksowany system plików zarządzany przez usługę Tracker jest teraz tylko "
"do odczytu."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:70
......@@ -698,11 +727,14 @@ msgid ""
"including the <code>SERVICE {}</code> statement, which allows one database "
"to query from another."
msgstr ""
"Rdzeń SPARQL usługi Tracker teraz w pełni obsługuje język zapytań "
"SPARQL 1.1, w tym instrukcję <code>SERVICE {}</code>, która umożliwia "
"odpytywanie bazy danych z innej bazy."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:73
msgid "The tracker3 commandline tool has also seen many improvements."
msgstr ""
msgstr "Narzędzie wiersza poleceń <cmd>tracker3</cmd> ma także wiele ulepszeń."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:77
......@@ -721,6 +753,14 @@ msgid ""
"<code>String.replaceAll()</code> and <code>Intl.RelativeTimeFormat."
"formatToParts()</code>."
msgstr ""
"<app>GJS</app> zostało zaktualizowane do <app>SpiderMonkey</app> w wersji "
"78. Przynosi to liczne nowe funkcje języka, takie jak operatory <code>??</"
"code> (ang. „nullish coalescing operator”) i <code>?.</code> (ang. „optional "
"chaining operator”), pola publicznych klas statycznych, obsługa separatorów "
"w literałach numerycznych (np. <code>1_000_000</code>), potężniejszy "
"mechanizm wyrażeń regularnych z grupami przechwytywania „lookbehind” "
"i „named” oraz przydatne metody, np. <code>String.replaceAll()</code> "
"i <code>Intl.RelativeTimeFormat.formatToParts()</code>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:89
......@@ -738,6 +778,8 @@ msgid ""
"The Rust support in GNOME <app>Builder</app> is now using <cmd>rust-"
"analyzer</cmd> instead of <cmd>rls</cmd>."
msgstr ""
"Obsługa języka Rust w <app>GNOME Builder</app> używa teraz <cmd>rust-"
"analyzer</cmd> zamiast <cmd>rls</cmd>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:95
......@@ -745,6 +787,8 @@ msgid ""
"Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup, and "
"pango."
msgstr ""
"Z bibliotekami GLib, libsoup i Pango zintegrowano obsługę śledzenia za "
"pomocą programu <app>Sysprof</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:97
......@@ -752,6 +796,9 @@ msgid ""
"Glade now supports GJS widgets, automatic loading of composition templates, "
"and improved deprecation checks using version data from introspection."
msgstr ""
"<app>Glade</app> obsługuje teraz widżety GJS, automatyczne wczytywanie "
"szablonów składania oraz ulepszone sprawdzanie przestarzałych widżetów za "
"pomocą danych o wersjach z introspekcji."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/i18n.page:17
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment