Commit af01e95b authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent 0f3c9617
# Galician translation for release-notes.
# Copyright (C) 2020 release-notes's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the release-notes package.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2020.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.gl>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-38\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-05 18:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-08 00:25+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: proxecto@trasno.net\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-08 19:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 01:02+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.gl>\n"
"Language-Team: Galician <Proxecto Trasno <proxecto@trasno.gal>>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.36.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
......@@ -41,9 +42,8 @@ msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:27
#, fuzzy
msgid "Introducing GNOME 3.38: “Orbis”"
msgstr "Introducindo GNOME 3.38: "
msgstr "Introducindo GNOME 3.38: «Orbis»"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:29
......@@ -53,6 +53,11 @@ msgid ""
"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
"##### changes, made by approximately ### contributors."
msgstr ""
"GNOME 3.38 é a última versión de GNOME 3, resultado de 6 meses de duro "
"traballo da comunidade de GNOME. Contén importantes características novas, "
"así como de pequenas melloras e arranxos de erros. En total, esta "
"publicación incorpora ### cambios, realizados por ### contribuidores "
"aproximadamente."
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:35
......@@ -63,6 +68,12 @@ msgid ""
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future."
msgstr ""
"3.38 foi nomeado «Orbis» en recoñecemento ao equipo organizador da GUADEC "
"2020 do último ano. GUADEC é a conferencia anual oficial de GNOME, a cal só "
"é posíbel grazas ao incríbel traballo dos voluntarios locais. O evento de "
"este ano levouse acabo en Zacatecas, México, pero tivo que realizarse en "
"liña debido á pandemia do COVID-19. Agardamos coñecernos en México no "
"futuro. Grazas equipo de Gresik!"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43
......@@ -72,30 +83,43 @@ msgstr "Arrastrar para reordenar as aplicacións"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:44
msgid ""
"GNOME 3.38 replaces the split Frequent and All apps views with a single "
"consistent view that allows you to order apps however you like. Simply click "
"and drag to move apps around."
"GNOME 3.38 replaces the split <gui>Frequent</gui> and <gui>All</gui> apps "
"views with a single consistent view that allows you to order apps however "
"you like. Simply click and drag to move apps around."
msgstr ""
"GNOME 3.38 substitúe as vistas de aplicacións separadas <gui>Frecuentes</"
"gui> e <gui>Todas</gui> por unha vista única consistente que lle permite "
"ordenar aplicacións como queira. Simplemente arrastre e solte para mover "
"aplicacións."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:50
msgid "New “Welcome” tour"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Welcome tour"
msgid "New Welcome Tour"
msgstr "Novo tour de benvida"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:51
#, fuzzy
msgid ""
"GNOME 3.38 comes with a new “Welcome” tour, shown at first login, after the "
"initial setup. The tour primarily provides onboarding for new users, but it "
"also serves to give a nice welcome to users in their first session."
"GNOME 3.38 comes with a new <app>Welcome</app> tour, shown at first login, "
"after the initial setup. The tour primarily provides onboarding for new "
"users, but it also serves to give a nice welcome to users in their first "
"session."
msgstr ""
"GNOME 3.38 conta con un novo tour de <app>Benvida</app>, que se mostra a "
"primeira vez que inicia sesión, despois da configuración inicial. O tour "
"fornece principalmente axuda cos pasos iniciais para os novos usuarios, pero "
"tamén serve para fornecer unha benvida amigábel aos usuarios na súa primeira "
"sesión."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:54
#: C/index.page:55
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/welcome-tour.png' "
......@@ -105,16 +129,14 @@ msgstr ""
"md5='65b54afd99945f8d944c7f973ade16c9'"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:54
#: C/index.page:55
msgid "Welcome tour"
msgstr "Tour de benvida"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:55
msgid ""
"The Welcome tour is an example of a GNOME application that is written in "
"Rust."
msgstr ""
#: C/index.page:56
msgid "The <app>Welcome</app> tour is written in Rust."
msgstr "O tour de <app>Benvida</app> está escrito en Rust."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:60
......@@ -132,6 +154,13 @@ msgid ""
"<app>Software</app> application restrictions, allowing you to select which "
"applications can be installed."
msgstr ""
"<app>Preferencias</app> agora pode xestionar os controis parentais para as "
"contas de usuario <gui>Estándar</gui> mediante a nova opción de "
"<gui>Controles parentais</gui> na sección de <gui>Usuarios</gui>. Cos "
"<gui>Controles parentais</gui> pode filtrar as aplicacións da vista xeral de "
"aplicacións, evitando que poidan ser executadas, tamén se integra coas "
"restricións de aplicacións de <app>Software</app>, o que lle permite "
"seleccionar qué aplicacións poden instalarse."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:68
......@@ -140,6 +169,10 @@ msgid ""
"enrollment interface for devices with fingerprint readers and an option to "
"show battery percentage indicator in the system menu."
msgstr ""
"Entre as outras melloras de <app>Preferencias</app> inclúe unha nova "
"interface para rexistrar a pegada dixital para dispositivos de lectura de "
"pegada dixital e unha opción para mostrar o indicador de porcentaxe de "
"batería no menú do sistema."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:74
......@@ -153,6 +186,9 @@ msgid ""
"been improved to take advantage of PipeWire and kernel APIs to reduce "
"resource consumption and improve responsiveness."
msgstr ""
"Por debaixo, mellorouse a infraestrutura de gravación de pantalla en GNOME "
"Shell para usar as APIs de PipeWire e do núcleo para reducir o uso de "
"recursos e mellora da resposta."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:81
......@@ -168,6 +204,11 @@ msgid ""
"experience out of your desktop. This improvement is only available in "
"Wayland sessions."
msgstr ""
"GNOME Shell agora pode <link href=\"https://blogs.gnome.org/shell-"
"dev/2020/07/02/splitting-up-the-frame-clock/\">xestionar varios monitores "
"con diferentes taxas de refresco</link>, asegurándose que obtén a mellor "
"experiencia posíbel do seu escritorio. Esta mellora só está dispoñíbel en "
"sesións Wayland."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:89
......@@ -184,6 +225,13 @@ msgid ""
"In addition, the privacy settings now allow blocking websites from storing "
"any local data in your browser."
msgstr ""
"GNOME <app>Web</app> agora conta con Prevención de seguemento intelixente, "
"unha colección de mitigacións avanzadas deseñadas para protexer aos usuarios "
"do seguimento entre sitios. <link href=\"https://webkit.org/tracking-"
"prevention/\">Saiba máis sobre a Prevención de seguimento intelixente</"
"link>, que está activada por omisión. Ademáis, as preferencias de "
"privacidade agora poden bloquear que sitios web poidan almacenar datos "
"locais no seu navegador."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -213,6 +261,11 @@ msgid ""
"by default, and new permissions allow controlling video autoplay policy for "
"each website you visit."
msgstr ""
"<app>Web</app> recibiu unha gran cantidade de melloras neste ciclo, que "
"inclúen nova compatibilidade para importar contrasinais e marcadores desde "
"Google Chrome, un xestor de contrasinais redeseñado, a habilidade de "
"silenciar ou desilenciar lapelas individuais e preferencias e diálogos de "
"historial redeseñados"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:108
......@@ -238,9 +291,12 @@ msgstr ""
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:113
#| msgctxt "_"
#| msgid ""
#| "external ref='figures/maps.png' md5='bf3ba6acd41c848c4ac6b3fca5db310a'"
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/maps.png' md5='bf3ba6acd41c848c4ac6b3fca5db310a'"
msgstr "external ref='figures/maps.png' md5='bf3ba6acd41c848c4ac6b3fca5db310a'"
msgid "external ref='figures/maps.png' md5='8fef55ec57ec081f8812a9469020b1ab'"
msgstr "external ref='figures/maps.png' md5='8fef55ec57ec081f8812a9469020b1ab'"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:113
......@@ -258,6 +314,8 @@ msgid ""
"The “Add World Clock” dialog has been redesigned. Additionally, it is now "
"possible to set a snooze and ring duration for alarms."
msgstr ""
"O diálogo «Engadir reloxo mundial» foi redeseñado. Ademais, agora é posíbel "
"pospoñer e a duración do son para as alarmas."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -278,22 +336,75 @@ msgstr "Reloxos de GNOME"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:124
msgid "Games"
msgstr "Xogos "
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:125
#| msgctxt "_"
#| msgid ""
#| "external ref='figures/clocks.png' md5='d83aee738d331c2e67fd2b816d24fe70'"
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/games-collection.png' "
"md5='19ae123c14e77bd42b4386c58213a924'"
msgstr ""
"external ref='figures/games-collection.png' "
"md5='19ae123c14e77bd42b4386c58213a924'"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:125
msgid "Games collections"
msgstr "Coleccións de Xogos"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:126
msgid ""
"<app>Games</app> has received some performance improvements this release. "
"Search results now show up in the overview search interface, making it "
"faster than ever to start playing your favorite game. With support for "
"collections, you can organize games into groups for easy access or simply "
"use the built-in <gui>Favorites</gui> and <gui>Recent</gui> collections. "
"<app>Games</app> now supports Nintendo 64 games as a result of some "
"improvements to <sys>libretro</sys>. Finally, <app>Games</app> is more "
"stable now, running games in a secondary process. If a game or emulator "
"crashes now, the main application won’t."
msgstr ""
"<app>Xogos</app> recibiu algunhas melloras de rendemento nesta publicación. "
"Os resultados da busca agora móstranse na interface de busca da vista xeral, "
"facéndoa máis rápida que nunca para comezar a xogar o seu xogo favorito. Coa "
"axuda das coleccións, agora pode organizar os xogos en grupos para acceder "
"de forma máis rapida ou empregar as coleccións por omisión <gui>Favoritos</"
"gui> e <gui>Recentes</gui>. <app>Xogos</app> agora permite xogos de Nintendo "
"64 como resultado das melloras en <sys>libretro</sys>. Finalmente, "
"<app>Xogos</app> é máis estábel agora, xa que executa os xogos nun proceso "
"secundario. Se un xogo ou emulación ten un erro, a aplicación principal non "
"se pechará."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:138
msgid "Utilities"
msgstr "Utilidades"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:125
#: C/index.page:139
msgid ""
"<app>Screenshot</app> and <app>Sound Recorder</app> have been redesigned to "
"provide a more polished and elegant experience. This includes ."
"provide a more polished and elegant experience."
msgstr ""
"<app>Captura de pantalla</app> e <app>Gravadora de audio</app> foron "
"redeseñados para fornecer unha experiencia máis refinada e elegante."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:127
#: C/index.page:141
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/screenshot-and-sound-recorder.png' "
......@@ -303,63 +414,72 @@ msgstr ""
"md5='c7ea3ee8dec9399d75e2653c4c8bb1b7'"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:127
#: C/index.page:141
msgid "Screenshot and Sound Recorder"
msgstr ""
msgstr "Captura de pantalla e gravadora de audio"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:131
#, fuzzy
#: C/index.page:145
msgid "And That’s Not All…"
msgstr "E isto non é todo…"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:132
#: C/index.page:146
msgid ""
"As usual, there are also many other smaller improvements in this GNOME "
"release. Here are some of them!"
msgstr ""
"Como xa é normal, hai moitas outras pequenas melloras nesta publicación de "
"GNOME. Aquí hai algunhas delas!"
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:135
#: C/index.page:149
msgid ""
"<app>Calculator</app>, <app>Cheese</app>, <app>Tali</app>, <app>Sudoku</"
"app>, <app>Robots</app>, <app>Quadrapassel</app>, and <app>Nibbles</app> all "
"feature new icons."
msgstr ""
"<app>Calculadora</app>, <app>Cheese</app>, <app>Tali</app>, "
"<app>Sudoku</app>, <app>Robots</app>, <app>Quadrapassel</app>, and "
"<app>Vermes</app> todos contan con novas iconas."
"<app>Calculadora</app>, <app>Cheese</app>, <app>Tali</app>, <app>Sudoku</"
"app>, <app>Robots</app>, <app>Quadrapassel</app>, and <app>Vermes</app> "
"todos contan con novas iconas."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:138
#: C/index.page:152
msgid ""
"<app>Terminal</app> now uses an updated text color scheme. The new colors "
"look better and are easier to read thanks to improved color contrast."
msgstr ""
"<app>Terminal</app> agora usa un esquema de cor de texto actualizado. As "
"novas cores son máis bonitas e son máis doadas de ler grazas ao mellor "
"contraste de cor."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:141
#: C/index.page:155
msgid ""
"<app>Photos</app> has gained a new image filter, Trencin, very similar to "
"Instagram’s Clarendon filter."
msgstr ""
"<app>Fotos</app> obtivo un novo filtro de imaxes, Trencin, moi similar ao "
"filtro Clarendon de Instagram."
#. (itstool) path: list/item
#: C/index.page:141
#: C/index.page:155
msgid "<_:p-1/>/"
msgstr "<_:p-1/>/"
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:143
#: C/index.page:157
msgid ""
"The system menu has a new <gui style=\"menuitem\">Restart</gui> option, "
"which also can be used to go to the Boot menu by holding down the <key>Alt</"
"key> key."
msgstr ""
"O menú do sistema ten unha nova opción <gui style=\"menuitem\">Reiniciar</"
"gui>, que tamén pode usarse para ir ao menú de Arrinque mantendo a tecla "
"<key>Alt</key>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:146
#: C/index.page:160
msgid ""
"GNOME 3.38 features the new Tracker 3 alongside Tracker 2. The majority of "
"GNOME’s core apps are updated to use Tracker 3. Major improvements in the "
......@@ -367,24 +487,37 @@ msgid ""
"more secure by allowing control over what kinds of data your apps can search "
"and query."
msgstr ""
"GNOME 3.38 conta co novo Tracker 3 así como Tracker 2. A maioría das "
"aplicacións principais de GNOME foron actualizadas para usar Tracker 3. As "
"importantes melloras no motor de busca e base de datos de Tracker 3 fan do "
"ambiente illado de aplicación de Flatpak máis seguro permitíndolle controlar "
"que tipos de datos poden buscar e consultar as súas aplicacións."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:151
msgid "XXX fractal"
msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:152
msgid "XXX Games"
msgstr ""
#: C/index.page:165
msgid ""
"<app>Fractal</app> has improved video playback in the message history. "
"Previews of videos are now shown directly in the message history, and "
"clicking on a video will open it in a larger viewer. Audio files are now "
"seekable in the improved audio file player. Edited messages are now edited "
"in place, with an icon to indicate the edited status, while redacted "
"messages are now deleted from the message history entirely."
msgstr ""
"<app>Fractal</app> ten unha reprodución de vídeo mellorada no historial de "
"mensaxes. A vista previa de vídeos agora móstranse directamente no historial "
"de mensaxes, e ao premer nun vídeo abrirase nun visor máis largo. Os "
"ficheiros de son agora son buscábeis nun reprodutor de ficheiros de son "
"mellorados. Os mensaxes editados agora poden editarse no sitio, con unha "
"icona para indicar o estado de editado, mentres que os mensaxes redactados "
"agora eliminaranse completamente do historial de mensaxes."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:157
#: C/index.page:176
msgid "More Information"
msgstr "Máis información"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:158
#: C/index.page:177
msgid ""
"GNOME 3.38 also has lots to offer developers, and is translated into many "
"languages."
......@@ -393,12 +526,12 @@ msgstr ""
"varios idiomas."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:163
#: C/index.page:182
msgid "Getting GNOME 3.38"
msgstr "Obter GNOME 3.38"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:164
#: C/index.page:183
msgid ""
"GNOME’s software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html"
"\">Free Software</link>: all <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME"
......@@ -409,14 +542,22 @@ msgid ""
"soon, and some already have development versions that include the new GNOME "
"release."
msgstr ""
"O Software de GNOME é <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html"
"\">Software libre</link>: todo <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME"
"\">o noso código</link> está dispoñíbel para descargar e pode modificarse e "
"redistribuírse segundo as respectivas licenzas. Para instalalo "
"recomendámoslle que agarde polos paquetes oficiais fornecidos polo seu "
"fabricante ou distribución. As distribucións máis populares contarán con "
"GNOME 3.38 moi pronto, e algunhas delas xa inclúen versións de "
"desenvolvemento da nova publicación de GNOME."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:168
#: C/index.page:187
msgid "About GNOME"
msgstr "Sobre GNOME"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:169
#: C/index.page:188
msgid ""
"<link href=\"https://www.gnome.org/about/\">The GNOME Project</link> is an "
"international community supported by a non-profit Foundation. We focus on "
......@@ -424,6 +565,12 @@ msgid ""
"accessibility. GNOME is a free and open project: if you want to join us, "
"<link href=\"https://www.gnome.org/get-involved/\">you can</link>."
msgstr ""
"<link href=\"https://www.gnome.org/about/\">O proxecto GNOME</link> é unha "
"comunidade internacional apoiada por unha Fundación sen ánimo de lucro. "
"Estamos enfocados nunha experiencia de usuario excelente e unha "
"internacionalización e accesibilidade de primeira clase. GNOME é un proxecto "
"aberto e libre: se quere unirse a nós, <link href=\"https://www.gnome.org/"
"get-involved/\">pode facelo</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/developers.page:14
......@@ -464,6 +611,12 @@ msgid ""
"machine profile. This improves support for operating systems that are "
"incompatible with the default profile."
msgstr ""
"<app>Caixas</app> é unha aplicación de GNOME para xestionar máquinas "
"virtuais e conexións de escritorios remotos. Ao crear unha nova máquina "
"virtual, Caixas permite aos usuarios seleccionar manualmente o sistema "
"operativo se se falla na detección automática, no lugar de mostrar o perfil "
"de máquina virtual «Descoñecido». Isto mellora a compatibilidade cos "
"sistemas operativos que non son compatíbeis co perfil predeterminado."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -489,6 +642,9 @@ msgid ""
"enabling you to change advanced settings that are not available in the user "
"interface."
msgstr ""
"<app>Caixas</app> agora permite a edición do XML de libvirt da máquina "
"virtual, o que permite cambiar as preferencias avanzadas que non están "
"dispoñíbeis na interface de usuarios."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:44
......@@ -497,21 +653,29 @@ msgstr "GNOME OS"
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:45
#| msgid ""
#| "GNOME OS is a virtual machine image designed to facilitate development "
#| "and testing of GNOME. It is not intended to replace traditional Linux "
#| "distributions. To try out GNOME OS for yourself, follow <link href=\"#"
#| "\">these instructions</link>. Due to recent changes in <app>Boxes</app>’s "
#| "support for UEFI, you must use <app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS "
#| "images; older versions of <app>Boxes</app> will not work."
msgid ""
"GNOME OS is a virtual machine image designed to facilitate development and "
"testing of GNOME. It is not intended to replace traditional Linux "
"distributions. To try out GNOME OS for yourself, follow <link href=\"#"
"\">these instructions</link>. Due to recent changes in <app>Boxes</app>’s "
"support for UEFI, you must use <app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; "
"older versions of <app>Boxes</app> will not work."
"distributions. <link href=\"https://gnome-build-meta.s3.amazonaws.com/3.38.0/"
"gnome_os_installer.iso\"> Try out GNOME OS for yourself.</link> Due to "
"recent changes in <app>Boxes</app>’s support for UEFI, you must use "
"<app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; older versions of <app>Boxes</"
"app> will not work."
msgstr ""
"GNOME OS é un deseñador de imaxes de máquinas virtuais para facilitar o "
"desenvolvemento e probas de GNOME. Non intenta substituír as distribucións "
"de Linux tradicionais. Para probar GNOME OS, siga as <link "
"href=\"#\">seguintes instruccións</link>. Debido aos cambios recentes na "
"compatibilidade de UEFI de <app>Caixas</app>, debe usar <app>Caixas</app> "
"3.38 para executar as imaxes de GNOME OS: as versións antigas de "
"<app>Caixas</app> non funcionarán."
"de Linux tradicionais. Para probar GNOME OS, siga as <link href=\"https://"
"gnome-build-meta.s3.amazonaws.com/3.38.0/gnome_os_installer.iso\">seguintes "
"instruccións</link>. Debido aos cambios recentes na compatibilidade de UEFI "
"de <app>Caixas</app>, debe usar <app>Caixas</app> 3.38 para executar as "
"imaxes de GNOME OS: as versións antigas de <app>Caixas</app> non funcionarán."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -543,9 +707,14 @@ msgid ""
"libhandy is a library providing high-quality GTK widgets with a focus on "
"adaptive and mobile-friendly user interfaces. GNOME 3.38 includes libhandy "
"1.0, which brings many new widgets, such as <code>HdyDeck</code> and "
"<code>HdyWindow</code>. libhandy 1.0 release is parallel-installable with "
"the earlier libhandy 0.0 API series."
"<code>HdyWindow</code>. The libhandy 1.0 release is parallel-installable "
"with the earlier libhandy 0.0 API series."
msgstr ""
"libhandy é unha biblioteca que fornece os trebellos de GTK de alta calidade "
"con enfoque na adaptabilidade e interfaces de usuario amigábeis co móbil. "
"GNOME 3.38 inclúe libhandy 1.0, que fornece moitos novos trebellos, como "
"<code>HdyDeck</code> e <code>HdyWindow</code>. A publicación de libhandy 1.0 "
"é un instalable paralelo á serie de libhandy 0.0."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:64
......@@ -560,6 +729,11 @@ msgid ""
"tracker has moved from a centralized to distributed database model. App "
"developers are encouraged to store data in app-local Tracker databases."
msgstr ""
"Tracker ten un novo <link href=\"https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/"
"tracker/\">sitio web</link> e unha documentación enormemente mellorada. Coa "
"versión 3.0, tracker moveuse dun modelo de base de datos centralizado a "
"distribuído. Recoméndase aos desenvolvedores de aplicacións gardar os datos "
"nas bases de datos de aplicación locais de Tracker."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:69
......@@ -575,6 +749,9 @@ msgid ""
"including the <code>SERVICE {}</code> statement, which allows one database "
"to query from another."
msgstr ""
"O núcleo de SPARQL de Tracker agora admite o linguaxe de consulta SPARQL 1.1 "
"incluíndo a instrución <code>SERVICE {}</code>, que permite que unha base de "
"datos consulte a outra."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:73
......@@ -598,6 +775,14 @@ msgid ""
"<code>String.replaceAll()</code> and <code>Intl.RelativeTimeFormat."
"formatToParts()</code>."
msgstr ""
"GJS foi actualizado para usar Spidermonkey versión 78. Isto fornece novas "
"características do linguaxe, como o operador <code>??</code> («operador de "
"coalescencia nula») e o operador <code>?.</code> («operador de encadeamento "
"opcional»), os campos de clases estáticos públicos, a compatibilidade para "
"os separadores en literais numéricos (como <code>1_000_000</code>), un motor "
"de expresións regulares máis potente con «lookbehind» e grupos de captura "
"nomeados, e métodos útiles como <code>String.replaceAll()</code> e "
"<code>Intl.RelativeTimeFormat.formatToParts()</code>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:89
......@@ -620,12 +805,25 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:95
#| msgid ""
#| "Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup and "
#| "pango."
msgid ""
"Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup and "
"Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup, and "
"pango."
msgstr ""
"Compatibilidade co seguimento con sysprof foi integrado en GLib, libsoup e "
"pango."
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:97
msgid ""
"Glade now supports GJS widgets, automatic loading of composition templates, "
"and improved deprecation checks using version data from introspection."
msgstr ""
"A compatibilidade para o seguimento con sysprof foi integrado en GLib, "
"libsoup e pango."
"Glade agora admite trebellos GJS, carga de plantillas de composición "
"automática e as comprobacións de partes obsoletas melloradas usando os datos "
"de versión desde a introspección."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/i18n.page:17
......@@ -645,11 +843,10 @@ msgid ""
"support for more than 38 languages with at least 80 percent of strings "
"translated. User documentation is also available in many languages."
msgstr ""
"Grazas aos membros do <link "
"href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject\">Proxecto de tradución de "
"GNOME de todo o mundo</link>, GNOME 3.36 está presente en máis de 38 idiomas "
"con cando menos o 80% das cadeas traducidas. Ademais nalgúns idiomas tamén "
"está dispoñíbel a documentación de usuario."
"Grazas aos membros do <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject"
"\">Proxecto de tradución de GNOME de todo o mundo</link>, GNOME 3.38 está "
"presente en máis de 38 idiomas con cando menos o 80% das cadeas traducidas. "
"Ademais nalgúns idiomas tamén está dispoñíbel a documentación de usuario."
#. (itstool) path: page/p
#: C/i18n.page:34
......@@ -668,7 +865,7 @@ msgid ""
"also find out how to <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject/"
"ContributeTranslations\">help translate GNOME</link>."
msgstr ""
"ode ver máis información e estatísticas no <link "
"href=\"https://l10n.gnome.org/\">sitio web de estado das traduccións</link>. "
"Neste sitio tamén pode saber como pode <link href=\"https://wiki.gnome.org/Tr"
"anslationProject/ContributeTranslations\">axudar a traducir GNOME</link>."
"ode ver máis información e estatísticas no <link href=\"https://l10n.gnome."
"org/\">sitio web de estado das traduccións</link>. Neste sitio tamén pode "
"saber como pode <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject/"
"ContributeTranslations\">axudar a traducir GNOME</link>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment