Commit 8102f08f authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator

Update Slovenian translation

parent 169a6541
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-32\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-13 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-13 21:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-13 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-15 17:22+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -152,6 +152,13 @@ msgid ""
"<app>Software</app> application restrictions, allowing you to select which "
"applications can be installed."
msgstr ""
"Med <app>nastavitvami</app> je mogoče prilagajati starševski nadzor za "
"<gui>standardne</gui> uporabniške račune prek možnosti <gui>Starševski "
"nadzor</gui> v razdelku <gui>Uporabniki</gui>. Nameščene programe je mogoče "
"izločiti iz okna predogleda, s čimer se onemogoči zaganjanje in spreminjanje "
"nastavitev. <gui>Starševski nadzov</gui> je mogoč izvajati tudi za obstoječo "
"<app>Programsko opremo</app> in s tem možnost odbire ustreznih oziroma "
"dovoljenih programov."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:68
......@@ -161,6 +168,10 @@ msgid ""
"unauthorized USB devices when the screen is locked, and an option to show "
"battery percentage indicator in the system menu."
msgstr ""
"Druge izboljšave med <app>Nastavitvami</app> vključujejo posodobljen vmesnih "
"za branje prstnih odtisov na napravah s tovrstno podporo, zaščito pred "
"neodobreno uporabo naprav USB, ko je zaslon zaklenjen, in možnosti za prikaz "
"deleža polnosti baterije v sistemskem meniju."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:75
......@@ -174,6 +185,9 @@ msgid ""
"been improved to take advantage of PipeWire and kernel APIs to reduce "
"resource consumption and improve responsiveness."
msgstr ""
"Možnosti zajemanja posnetkov zaslona pri uporabi lupine GNOME so močno "
"nadgrajene in po novem podpirajo vmesnike PipeWire in kernel API za "
"zmanjševanje porabe sistemskih virov in izboljšano odzivnost."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:82
......@@ -189,6 +203,10 @@ msgid ""
"experience out of your desktop. This improvement is only available in "
"Wayland sessions."
msgstr ""
"Lupina GNOME omogoča <link href=\"https://blogs.gnome.org/shell-"
"dev/2020/07/02/splitting-up-the-frame-clock/\"> uporabo več zaslonov z "
"različnimi hitrostmi osvežitve</link>, kar vpliva na najboljšo možno "
"izkušnjo uporabe namizja. Ta izboljšava je na voljo le znotraj sej Wayland."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:90
......@@ -348,6 +366,8 @@ msgid ""
"<app>Screenshot</app> and <app>Sound Recorder</app> have been redesigned to "
"provide a more polished and elegant experience."
msgstr ""
"Programa za zajem <app>Zaslonske slike</app> in <app>Snemanje zvoka</app> "
"imata predelan vmesnik za bolj enostavno in učinkovito delo."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment