Commit 1dcaaacf authored by Andre Klapper's avatar Andre Klapper 💬

Fix broken markup in Dutch 3.38 translation

parent 7e5ad338
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgid ""
"Team Gresik!"
msgstr ""
"3.36 heeft de naam ‘Gresik’ gekregen naar het team achter <link href="
"\"https://2019.gnome.asia\">GNOME.Asia 2019</link. GNOME.Asia is de "
"\"https://2019.gnome.asia\">GNOME.Asia 2019</link>. GNOME.Asia is de "
"jaarlijkse officiële Gnome-bijeenkomst in Azië, die mogelijk gemaakt wordt "
"dankzij het harde werk van de lokale vrijwilligers. Dit jaar vond het "
"evenement plaats in Gresik, Indonesië, en we willen graag iedereen die aan "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment